Tra cứu Xử phạt vi phạm hành chính
Người sử dụng lao động bố trí người lao động làm việc ở địa điểm khác với địa điểm làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động, trừ quy định tại Điều 31 của Bộ luật lao động
Nội dung Cơ sở pháp lý
Mô tả hành vi Người sử dụng lao động bố trí người lao động làm việc ở địa điểm khác với địa điểm làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động, trừ quy định tại Điều 31 của Bộ luật lao động
Điểm a khoản 2 Điều 7 Nghị định 95/2013/NĐ-CP
Hình thức xử phạt Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng
Khoản 2 Điều 7 Nghị định 95/2013/NĐ-CP
Biện pháp bổ sung
Biện pháp khắc phục
Thẩm quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

Chánh Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
Chánh thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Trưởng đoàn thanh tra lao động cấp Bộ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Trưởng đoàn thanh tra lao động cấp Sở Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của cơ quan quản lý nhà nước được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành lao động

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, nếu phát hiện thấy các hành vi vi phạm quy định thuộc lĩnh vực hoặc địa bàn quản lý của mình thì những người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các cơ quan khác theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính có quyền xử phạt theo đúng quy định tại Điều 52 của Luật xử lý vi phạm hành chính

Khoản 2, 3 Điều 36 Nghị định 95/2013/NĐ-CP
Khoản 2 đến 5 Điều 37 Nghị định 95/2013/NĐ-CP
Lưu ý Điều 31. Chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động

1. Khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh, áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện, nước hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động được quyền tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, nhưng không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm, trừ trường hợp được sự đồng ý của người lao động.

2. Khi tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước ít nhất 03 ngày làm việc, thông báo rõ thời hạn làm tạm thời và bố trí công việc phù hợp với sức khoẻ, giới tính của người lao động.

3. Người lao động làm công việc theo quy định tại khoản 1 Điều này được trả lương theo công việc mới; nếu tiền lương của công việc mới thấp hơn tiền lương công việc cũ thì được giữ nguyên mức tiền lương cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc. Tiền lương theo công việc mới ít nhất phải bằng 85% mức tiền lương công việc cũ nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

Điểm a khoản 2 Điều 7 Nghị định 95/2013/NĐ-CP
Nội dung Cơ sở pháp lý
Mô tả hành vi Người sử dụng lao động bố trí người lao động làm việc ở địa điểm khác với địa điểm làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động, trừ quy định tại Điều 31 của Bộ luật lao động
Điểm a khoản 2 Điều 7 Nghị định 95/2013/NĐ-CP
Hình thức xử phạt Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng
Khoản 2 Điều 7 Nghị định 95/2013/NĐ-CP
Biện pháp bổ sung
Biện pháp khắc phục
Thẩm quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

Chánh Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
Chánh thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Trưởng đoàn thanh tra lao động cấp Bộ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Trưởng đoàn thanh tra lao động cấp Sở Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của cơ quan quản lý nhà nước được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành lao động

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, nếu phát hiện thấy các hành vi vi phạm quy định thuộc lĩnh vực hoặc địa bàn quản lý của mình thì những người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các cơ quan khác theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính có quyền xử phạt theo đúng quy định tại Điều 52 của Luật xử lý vi phạm hành chính

Khoản 2, 3 Điều 36 Nghị định 95/2013/NĐ-CP
Khoản 2 đến 5 Điều 37 Nghị định 95/2013/NĐ-CP
Lưu ý Điều 31. Chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động

1. Khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh, áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện, nước hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động được quyền tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, nhưng không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm, trừ trường hợp được sự đồng ý của người lao động.

2. Khi tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước ít nhất 03 ngày làm việc, thông báo rõ thời hạn làm tạm thời và bố trí công việc phù hợp với sức khoẻ, giới tính của người lao động.

3. Người lao động làm công việc theo quy định tại khoản 1 Điều này được trả lương theo công việc mới; nếu tiền lương của công việc mới thấp hơn tiền lương công việc cũ thì được giữ nguyên mức tiền lương cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc. Tiền lương theo công việc mới ít nhất phải bằng 85% mức tiền lương công việc cũ nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

Điểm a khoản 2 Điều 7 Nghị định 95/2013/NĐ-CP

© 2020 - THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Địa chỉ:17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status
Top