BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1112/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN THỊ XÃ TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH LÀ ĐÔ THỊ LOẠI III

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/2/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về Phân loại đô thị;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh tại Tờ trình số 2192/TTr-UBND ngày 10/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc đề nghị thẩm định và quyết định công nhận thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh là đô thị loại III;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Phát triển đô thị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh là đô thị loại III.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Tây Ninh và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: NV; TC; VHTT & DL; CT; QP;
- Các Sở: XD; Nội vụ tỉnh Tây Ninh;
- Lưu: VP; Cục PTĐT (3).

BỘ TRƯỞNG
Trịnh Đình Dũng

 

Quyết định 1112/QĐ-BXD năm 2012 công nhận thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh là đô thị loại III do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
Số hiệu:
1112/QĐ-BXD
Loại văn bản:
Quyết định
Nơi ban hành:
Bộ Xây dựng
Người kí:
Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành:
12/12/2012
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo:
Đã biết
Số công báo
Đã biết
Tình trạng:
Đã biết

© 2019 - THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Địa chỉ:17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status
Top