VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 813/TB-VKSTC

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2020

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC CÔNG KHAI ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC, Viện kiểm sát nhân dân tối cao thông báo công khai việc điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 như sau:

1. Điều chỉnh kinh phí thực hiện tinh giản biên chế theo Quyết định số 190/QĐ-VKSTC ngày 09/10/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

2. Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách trung ương năm 2019 đã được kéo dài sang năm 2020 và kế hoạch vốn năm 2020 cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao theo Quyết định số 171/QĐ-VKSTC ngày 21/9/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Viện kiểm sát nhân dân tối cao thông báo để các đơn vị dự toán trực thuộc ngành Kiểm sát nhân dân biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Đ/c Lê Minh Trí, Viện trưởng (để báo cáo);
- Đ/c Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng (để báo cáo);
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Lưu VP; C3(Vth, LĐC, P.KHNS).
Thảo.15b

TL. VIỆN TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC KẾ HOẠCH-TÀI CHÍNH
Nguyễn Văn Hà

 

Close Mục lục

Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Thông báo 813/TB-VKSTC về công khai điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
Số hiệu:
813/TB-VKSTC
Loại văn bản:
Thông báo
Nơi ban hành:
Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Người kí:
Nguyễn Văn Hà
Ngày ban hành:
15/10/2020
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo:
Đã biết
Số công báo
Đã biết
Tình trạng:
Đã biết

© 2020 - THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Địa chỉ:17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status
Top