BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 409/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

TÀI SẢN TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC BỘ TÀI CHÍNH, THUỘC CÁC ĐƠN VỊ, HỆ THỐNG THUỘC BỘ TÀI CHÍNH CÓ GIÁ TRỊ LỚN THUỘC THẨM QUYỀN BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH PHÊ DUYỆT ĐÁN SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG VÀO MỤC ĐÍCH KINH DOANH, CHO THUÊ THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý sử dụng tài sản công;

Theo đề nghị của Cục trưng Cục Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tài sản tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tài chính, thuộc các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính có giá trị lớn thuộc thẩm quyền Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt Đán sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 56, điểm a khoản 2 Điều 57 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công , gồm:

1. Xe ô tô;

2. Tài sản khác có nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên/01 đơn vị tài sản.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Cục Kế hoạch - Tài chính:

a) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định tại Quyết định này;

b) Tổng hợp, đề xuất báo cáo Bộ trưởng xem xét, điều chỉnh, bổ sung quy định cho phù hợp quy định của pháp luật.

2. Thủ trưởng các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ:

Kịp thời đề xuất báo cáo Bộ trưởng (qua Cục Kế hoạch - Tài chính) xem xét, điều chỉnh, bsung quy định cho phù hợp quy định của pháp luật.

Điều 3. Hiệu lực thi hành.

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

2. Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các đ
ơn vị thuộc BTC;
-
Cổng TTĐT BTC đăng tải);
- Lưu: VT, KHTC.

BỘ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng

 

Quyết định 409/QĐ-BTC năm 2020 về tài sản đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tài chính, thuộc các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính có giá trị lớn thuộc thẩm quyền Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
Số hiệu:
409/QĐ-BTC
Loại văn bản:
Quyết định
Nơi ban hành:
Bộ Tài chính
Người kí:
Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành:
25/03/2020
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo:
Đã biết
Số công báo
Đã biết
Tình trạng:
Đã biết

© 2020 - THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Địa chỉ:17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status
Top