KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1194/QĐ-KTNN

Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ KIỂM TOÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước số 81/2015/QH13;

Căn cứ Thông báo số 64-TB/BCSĐ ngày 03 tháng 8 năm 2017 của Ban Cán sự đảng Kiểm toán nhà nước về kết luận của Ban Cán sự đảng Kiểm toán nhà nước phiên họp ngày 02 tháng 8 năm 2017;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước chuyên ngành VII và Giám đốc Trung tâm Tin học,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ kiểm toán công nghệ thông tin từ Trung tâm Tin học sang Kiểm toán nhà nước chuyên ngành VII, cụ thể như sau:

1. Chức năng

Tham mưu, giúp Tổng Kiểm toán nhà nước xây dựng các văn bản hướng dẫn kiểm toán công nghệ thông tin; triển khai áp dụng kiểm toán công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước .

2. Nhiệm vụ

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong ngành nghiên cứu, đề xuất Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành các văn bản về chuẩn mực, quy trình, cẩm nang hướng dẫn, mẫu biểu, hồ sơ và các văn bản hướng dẫn khác về kiểm toán công nghệ thông tin;

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong ngành giúp Tổng Kiểm toán nhà nước xây dựng kế hoạch kiểm toán công nghệ thông tin dài hạn, trung hạn và hàng năm của Kiểm toán nhà nước;

c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong ngành giúp Tổng Kiểm toán nhà nước triển khai áp dụng kiểm toán công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước; chủ trì, phối hợp với các đơn vị thực hiện kiểm toán công nghệ thông tin;

d) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng chương trình đào tạo về kiểm toán công nghệ thông tin trình Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành; tham gia đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, chuyển giao phương pháp chuyên môn nghiệp vụ về kiểm toán công nghệ thông tin cho các đơn vị trong toàn ngành.

Điều 2. Sắp xếp lại tổ chức bộ máy của Trung tâm Tin học và Kiểm toán nhà nước chuyên ngành VII, cụ thể:

1. Giải thể Phòng Kiểm toán công nghệ thông tin thuộc Trung tâm Tin học;

2. Thành lập Phòng Kiểm toán công nghệ thông tin thuộc Kiểm toán nhà nước chuyên ngành VII.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Quyết định này thay thế Quyết định số 1467/QĐ-KTNN ngày 22/10/2015 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc giao bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho Trung tâm Tin học.

Điều 4. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước chuyên ngành VII, Giám đốc Trung tâm Tin học và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lãnh đạo KTNN;
- Các đơn vị trực thuộc KTNN;
- Lưu: VT, TCCB (03).

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Hồ Đức Phớc

 

 

Quyết định 1194/QĐ-KTNN năm 2017 về điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ kiểm toán công nghệ thông tin do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành
Số hiệu:
1194/QĐ-KTNN
Loại văn bản:
Quyết định
Nơi ban hành:
Kiểm toán Nhà nước
Người kí:
Hồ Đức Phớc
Ngày ban hành:
09/08/2017
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo:
Đã biết
Số công báo
Đã biết
Tình trạng:
Đã biết

© 2017 - THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Địa chỉ:17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (08) 3930 3279 (06 lines)
Fax: (08) 3930 3009
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT. Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 37/GP-TTĐT do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 20/04/2015, thay thế Giấy phép số 61/GP-TTĐT do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2009, và thay thế Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.

Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ

Top