VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8329/VPCP-CN
V/v điều chỉnh Quy hoạch phát triển GTVT bền vng đảo Phú Quốc đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang (Tờ trình số 121/TTr-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2017) và ý kiến của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 8404/BGTVT-KHĐT ngày 28 tháng 7 năm 2017) về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông bền vng đảo Phú Quốc đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải bền vững đảo Phú Quốc đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: KHĐT, XD, TNMT;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH,
KTTH, QHĐP;
-
Lưu: VT,CN(2)pvc

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn
Cao Lục

 

 

Công văn 8329/VPCP-CN năm 2017 về điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải bền vững đảo Phú Quốc đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành
Số hiệu:
8329/VPCP-CN
Loại văn bản:
Công văn
Nơi ban hành:
Văn phòng Chính phủ
Người kí:
Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành:
09/08/2017
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo:
Đã biết
Số công báo
Đã biết
Tình trạng:
Đã biết

© 2017 - THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Địa chỉ:17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (08) 3930 3279 (06 lines)
Fax: (08) 3930 3009
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT. Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 37/GP-TTĐT do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 20/04/2015, thay thế Giấy phép số 61/GP-TTĐT do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2009, và thay thế Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.

Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ

Top