UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2014/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 20 tháng 8 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH THUỘC THẨM QUYỀN CHỨNG THỰC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LẠNG SƠN, ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO LỘC VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ LẠNG SƠN, HUYỆN CAO LỘC SANG TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004; Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Công chứng ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13 tháng 6 năm 2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25 tháng 8 năm 2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số: 72/TTr-STP ngày 14/8/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển giao các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền chứng thực của Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn, Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Lạng Sơn, huyện Cao Lộc sang tổ chức hành nghề công chứng thực hiện công chứng như sau:

1. Các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền chứng thực của Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn và Ủy ban nhân dân các xã, phường của thành phố Lạng Sơn.

2. Các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền chứng thực của Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc và Ủy ban nhân dân thị trấn Cao Lộc, Ủy ban nhân dân thị trấn Đồng Đăng; các xã: Hợp Thành, Thụy Hùng, Yên Trạch của huyện Cao Lộc.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền chứng thực của Ủy ban nhân dân các xã, phường trên địa bàn thành phố Lạng Sơn cho các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện công chứng.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn nêu tại Điều 1, các tổ chức hành nghề công chứng và cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Chính phủ;
- Cục BTTP, Cục KTVBQPPL-Bộ TP;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- PVP, các phòng CV, HC-TC;
- Công báo tỉnh, báo Lạng Sơn;
- Lưu: VT, ĐTA.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Vy Văn Thành

 

 

Quyết định 16/2014/QĐ-UBND chuyển giao hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền chứng thực của Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn, Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Lạng Sơn, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn sang tổ chức hành nghề công chứng thực hiện công chứng
Số hiệu:
16/2014/QĐ-UBND
Loại văn bản:
Quyết định
Nơi ban hành:
Tỉnh Lạng Sơn
Người kí:
Vy Văn Thành
Ngày ban hành:
20/08/2014
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo:
Đã biết
Số công báo
Đã biết
Tình trạng:
Đã biết

© 2017 - THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Địa chỉ:17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (08) 3930 3279 (06 lines)
Fax: (08) 3930 3009
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT. Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 37/GP-TTĐT do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 20/04/2015, thay thế Giấy phép số 61/GP-TTĐT do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2009, và thay thế Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.

Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ

Top