BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3297/LĐTBXH-PC
V/v triển khai Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017 của Th tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2017

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc Bộ

Thực hiện ch đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện ở các bộ, ngành, địa phương năm 2017 (Quyết định s 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017), Bộ yêu cầu:

1. Các đơn vị: Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Cục An toàn lao động, Cục Quản lý lao động ngoài nước, Cục Quan hệ lao động và Tiền lương, Cục Việc làm:

1.1. Tổ chức trin khai xây dựng, hoàn thành trong năm 2017 các dịch vụ công trực tuyến theo Danh mục ban hành tại Quyết định số 846/QĐ-TTg và Quyết định số 1810/QĐ-LĐTBXH ngày 30/12/2016, cụ thể:

a) Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp:

- Cấp và cấp lại thẻ đánh giá viên kỹ năng nghề quốc gia;

- Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp;

- Thành lập, chia tách, giải thể trung tâm kiểm định giáo dục nghề nghiệp.

b) Cục An toàn lao động: Cấp, cấp lại Chứng chỉ kim định viên.

c) Cục Quản lý lao động ngoài nước:

- Đăng ký hợp đng nhận lao động thực tập thời hạn trên 90 ngày;

- Báo cáo đưa người lao động đi làm việc nước ngoài của các tổ chức, cá nhân có dự án đầu tư ra nước ngoài;

- Báo cáo đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài ca các doanh nghiệp Việt Nam trúng thầu, nhận thầu ở nước ngoài;

- Báo cáo đưa người lao động đi làm việc nước ngoài của các tổ chức sự nghiệp của nhà nước.

d) Cục Quan hệ lao động và Tiền lương: Đăng ký nội quy lao động

đ) Cục Việc làm:

- Cấp, cấp lại giấy phép làm việc trong kỳ nghỉ cho công dân Úc, Niu Di-lân;

- Xác nhận chuyên gia khoa học công nghệ không thuộc diện cấp giấy phép lao động làm việc tại Việt Nam.

1.2. Phối hợp với Vụ Pháp chế hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện các dịch vụ công trực tuyến được Bộ chỉ đạo, xây dựng và áp dụng trên toàn quốc; phối hợp với Trung tâm thông tin bảo đảm khả năng kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đ truy xuất thông tin về công dân theo Quy chuẩn k thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đi với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (QCVN:109/2017/BTTTT), bảo đảm khả năng kết nối, tích hp với Cổng dịch vụ công Quốc gia theo kiến trúc thống nhất do Văn phòng Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn trong quá trình xây dựng các phần mềm cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

2. Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ) và các đơn vị có liên quan phối hợp rà soát, chuẩn hóa, xóa bỏ các dữ liệu thủ tục hành chính dư thừa, trùng lặp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/10/2017.

3. Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, đề xuất phương án bố trí kinh phí xây dựng các dịch vụ công trực tuyến nêu trên, báo cáo Bộ trưởng trước ngày 25/8/2017.

4. Trung tâm Thông tin chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan thuộc Bộ xây dựng Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ; bảo đảm kết nối, tích hợp dữ liệu thủ tục hành chính thuộc phạm vi qun lý của Bộ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính với Cổng thông tin điện tử của Bộ.

Các đơn vị có trách nhiệm phối hợp với Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ. Trung tâm Thông tin và đơn vị có liên quan nghiên cứu, rà soát thủ tục hành chính và thực hiện triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ tr
ưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Các cán bộ đầu mối CCHC;
- Lưu: VT
, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
TH TRƯỞNG




Doãn Mậu Diệp

 

 

Công văn 3297/LĐTBXH-PC năm 2017 triển khai Quyết định 846/QĐ-TTg do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Số hiệu:
3297/LĐTBXH-PC
Loại văn bản:
Công văn
Nơi ban hành:
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Người kí:
Doãn Mậu Diệp
Ngày ban hành:
10/08/2017
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo:
Đã biết
Số công báo
Đã biết
Tình trạng:
Đã biết

© 2017 - THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Địa chỉ:17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (08) 3930 3279 (06 lines)
Fax: (08) 3930 3009
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT. Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 37/GP-TTĐT do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 20/04/2015, thay thế Giấy phép số 61/GP-TTĐT do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2009, và thay thế Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.

Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ

Top