ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HÓC MÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 13/2009/QĐ-UBND

Hóc Môn, ngày 11 tháng 11 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HÓC MÔN

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 29 tháng 11 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 04 tháng 8 năm 2007;
Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020;
Căn cứ Công văn số 1411/TTCP-C.IV ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Thanh tra Chính phủ về hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020;
Căn cứ Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 (ban hành kèm theo Quyết định số 69/2009/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố);
Xét đề nghị của Chánh Thanh tra huyện Hóc Môn tại Công văn số 327/TTH ngày 10 tháng 11 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 trên địa bàn huyện Hóc Môn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 (bảy) ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng huyện, Thủ trưởng các phòng, ban thuộc huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã - thị trấn, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Văn Thị Bạch Tuyết

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG ĐẾN NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn)

I. MỤC ĐÍCH

Nhằm từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, loại bỏ dần các cơ hội, điều kiện phát sinh tham nhũng diễn ra trong các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội.

Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm từ huyện đến xã, các phòng, ban, trung tâm, các tổ chức đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức và của mỗi công dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng; góp phần giữ vững ổn định an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng Đảng bộ, chính quyền huyện trong sạch, vững mạnh, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức kỷ cương, liêm chính, hoạt động hiệu quả, bảo đảm mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố lòng tin của nhân dân vào công cuộc đổi mới, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Triển khai thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản pháp luật có liên quan một cách thiết thực, kịp thời, hiệu quả.

Là căn cứ để các phòng, ban, trung tâm, các xã - thị trấn xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện chiến lược trong phạm vi quản lý của mình nhằm đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch được triển khai đến tận cơ sở.

II. YÊU CẦU

Chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt về chiến lược đảm bảo vừa cung cấp kiến thức, vừa giáo dục, vận động chấp hành; kết hợp hài hòa các hình thức, biện pháp tuyên truyền, lựa chọn nội dung phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn để đạt được kết quả cao.

Chú trọng hoàn thiện môi trường sản xuất, kinh doanh, thực hiện tốt cơ chế, chính sách về thuế, tín dụng, quản lý sử dụng đất đai, đấu thầu… tạo sự cạnh tranh bình đẳng, công bằng minh bạch giữa các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

Triển khai đồng bộ, thống nhất các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tập trung thực hiện các nhiệm vụ nhằm nâng cao năng lực, phát hiện xử lý các vụ việc tham nhũng.

Gắn công tác phòng, chống tham nhũng với công tác thanh tra, kiểm tra về kinh tế - xã hội, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác cải cách hành chính.

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung chiến lược, các chính sách pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân

1.1. Phòng Tư pháp chủ trì phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, các thành viên trong Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật huyện, biên soạn và phát hành tài liệu (tờ bướm, tài liệu hỏi đáp, tài liệu tập huấn, panô, áp phích…) để phục vụ công tác tuyên truyền về chiến lược, kế hoạch của Thành phố, kế hoạch của huyện và các chính sách pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Bắt đầu thực hiện từ tháng 01/2010

1.2. Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật huyện, Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn, tổ chức tập huấn, tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ, công chức, viên chức, các tầng lớp nhân dân, các doanh nghiệp về nội dung cơ bản của chiến lược, kế hoạch của Thành phố, của huyện về thực hiện chiến lược phòng, chống tham nhũng.

Bắt đầu thực hiện từ tháng 01/2010.

1.3. Phòng Văn hóa thông tin huyện chủ trì phối hợp với Đài Truyền thanh, Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện duy trì thường xuyên, liên tục việc tuyên truyền Luật Phòng, chống tham nhũng, kế hoạch của Thành phố, của huyện về thực hiện chiến lược phòng, chống tham nhũng trên Đài Truyền thanh huyện, xã, Tờ tin Hóc Môn và đưa vào nội dung sinh hoạt tại tổ nhân dân, tổ dân phố hàng tháng.

Bắt đầu thực hiện từ tháng 01/2010

1.4. Thanh tra huyện chủ trì phối hợp với Phòng Tư pháp, thành viên Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật huyện tham mưu Ủy ban nhân dân huyện, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng huyện rà soát, đánh giá công tác tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật phòng, chống tham nhũng đã thực hiện trong thời gian qua và lập kế hoạch tuyên truyền sâu rộng hơn trong thời gian tới, nhất là các nội dung chưa thực hiện.

Thời gian thực hiện chậm nhất là tháng 02/2010.

1.5. Trong tháng 01/2010 Phòng Tư pháp phối hợp với Thanh tra huyện, Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện tham mưu Ủy ban nhân dân huyện tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt chiến lược, chính sách phòng, chống tham nhũng kế hoạch của Thành phố, của huyện thực hiện chiến lược đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức.

Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã - thị trấn tổ chức học tập, quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của xã, đồng thời xây dựng kế hoạch thực hiện chiến lược phòng, chống tham nhũng của xã - thị trấn.

Thời gian thực hiện 05/2010

2. Thực hiện các giải pháp của chiến lược

2.1. Tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạt động chính sách, xây dựng và thực hiện pháp luật

2.1.1. Phòng Tư pháp chủ trì phối hợp với Phòng Nội vụ và Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện dự thảo quy định theo thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện về minh bạch hóa quy trình soạn thảo trình, ban hành các văn bản pháp quy, quyết định chuẩn bị trình, ban hành văn bản hành chính, quyết định cá biệt.

Hoàn thành chậm nhất tháng 12/2011.

2.1.2. Phòng Nội vụ chủ trì phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện và các phòng, ban liên quan tham mưu tổng kết đề án, đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước giai đoạn 2007 - 2010 (theo Quyết định số 30/QĐ-TTg) kết quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện và xây dựng kế hoạch rà soát, sửa đổi, bổ sung cho công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020.

Hoàn thành chậm nhất tháng 6/2011.

2.1.3. Phòng Nội vụ chủ trì phối hợp với Phòng Tư pháp, Thanh tra huyện và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hóc Môn tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công khai, minh bạch trong xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, trong công tác quy hoạch, trong xây dựng và thực hiện các quy định pháp luật.

Lập kế hoạch trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt trong tháng 02 năm 2010 để tiến hành thanh tra, kiểm tra trong quý II/2010.

2.1.4. Công an huyện chủ trì phối hợp với Phòng Tư pháp, Thanh tra huyện và Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện tổng kết việc thực hiện pháp luật bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn huyện trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.

Hoàn thành chậm nhất tháng 6/2011.

2.1.5. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Thanh tra huyện tăng cường công tác thanh kiểm tra nhằm bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định pháp luật của các phòng, ban, Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn, các tổ chức về công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan trong các lĩnh vực thực hiện chính sách an sinh xã hội.

Hàng năm, thực hiện một lần tại ít nhất 04 đơn vị, lập kế hoạch trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt.

2.2. Hoàn thiện chế độ công vụ, công chức, nâng cao chất lượng thực thi công vụ

2.2.1. Phòng Nội vụ chủ trì phối hợp với Phòng Tư pháp rà soát đánh giá kết quả việc phân công, phân cấp, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị, khắc phục tình trạng chồng chéo, bỏ trống trong hoạt động quản lý; quy định chức trách, nhiệm vụ của từng vị trí công tác để đánh giá cán bộ, công chức.

Hoàn thành chậm nhất tháng 6/2010.

2.2.2. Giao Phòng Nội vụ chủ trì phối hợp với các phòng, ban thực hiện thí điểm thi tuyển một số chức danh cán bộ, lãnh đạo nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.

Thực hiện trong quý II/2010.

2.2.3. Phòng Nội vụ chủ trì phối hợp với Phòng Tư pháp, Thanh tra huyện nghiên cứu, báo cáo đề xuất các biện pháp áp dụng cơ chế miễn nhiệm, bãi nhiệm, từ chức, tạm đình chỉ chức vụ của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

Hoàn thành chậm nhất tháng 12/2011.

2.2.4. Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì phối hợp Phòng Nội vụ, Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện dự thảo quy định theo thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện về công khai việc thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn sử dụng tài sản công đối với cán bộ, công chức và của người đứng đầu cơ quan đơn vị.

Hoàn thành chậm nhất tháng 6/2010.

2.2.5. Phòng Nội vụ chủ trì phối hợp với Thanh tra huyện, Bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng huyện tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về công vụ, công chức nhất là việc minh bạch tài sản, thu nhập; việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức tại các vị trí công tác trực tiếp giải quyết các nhu cầu của công dân, doanh nghiệp.

Lập kế hoạch trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt tháng 12/2009 để tiến hành thanh tra, kiểm tra trong năm 2010.

2.3. Hoàn thiện cơ chế quản lý kinh tế, xây dựng môi trường kinh doanh, cạnh tranh bình đẳng, công bằng, minh bạch

2.3.1. Phòng Công Thương chủ trì phối hợp với Chi cục Thuế nghiên cứu, đề xuất các giải pháp trong việc cấp phép kinh doanh, kiểm tra việc chấp hành thực hiện các nghĩa vụ đối với doanh nghiệp thực hiện: thuế, tín dụng… nhằm bảo đảm tính minh bạch, công bằng và cạnh tranh bình đẳng giữa các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

Thời gian thực hiện chậm nhất là tháng 12/2010.

2.3.2. Phòng Tư pháp chủ trì phối hợp với Phòng Công Thương, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Thanh tra huyện, Công an huyện dự thảo quy định của Ủy ban nhân dân huyện về xử lý nghiêm hành vi hối lộ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, trong việc tham gia đấu thầu, hành vi tham nhũng của cán bộ, công chức trong các cơ quan, đơn vị có liên quan, công bố công khai danh tính cơ quan, đơn vị, cá nhân có vi phạm.

Hoàn thành chậm nhất tháng 6/2010.

2.4. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố xét xử trong phát hiện xử lý tham nhũng

2.4.1. Thanh tra huyện, Công an huyện, các phòng, ban, Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn quan tâm tăng cường công tác cán bộ, bố trí cán bộ có phẩm chất chính trị, năng lực, có bản lĩnh, đạo đức nghề nghiệp.

Thanh tra huyện chuyển mạnh sang thực hiện chức năng giám sát hành chính, tăng cường thanh tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, công vụ trong một số lĩnh vực: quy hoạch và quản lý quy hoạch, cấp phép kinh doanh, quản lý trật xây dựng, đăng ký hộ tịch…. Thanh tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, pháp luật khiếu nại, tố cáo. Hàng năm, tổ chức thanh tra ít nhất 4 đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân huyện.

Thanh tra huyện tiếp tục tập trung thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân, trọng tâm là các lĩnh vực: quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng đất đai, quản lý thu chi tài chính, ngân sách, quản lý sử dụng tài sản công.

Qua thanh tra kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật, hành vi tham nhũng và kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật không còn phù hợp, góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách, chấn chỉnh trật tự kỷ cương, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn huyện.

2.4.2. Thanh tra huyện tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện mở các đoàn phúc tra, kiểm tra việc thực hiện các kết luận sau thanh tra, kết luận chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện nhất là các vụ việc có liên quan đến tham nhũng, tiêu cực.

Qua đó kiến nghị xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân cố tình kéo dài thời gian không chấp hành để tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, hiệu lực thi hành các kết luận, kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra. Ngay trong quý IV/2009 sẽ thành lập đoàn phúc tra, kiểm tra việc thực hiện kết luận sau thanh tra tại một số đơn vị, duy trì thường xuyên hàng năm ít nhất một lần.

2.4.3. Thanh tra huyện chủ trì phối hợp với Bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng huyện, Công an huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện, các phòng ban, Ủy ban nhân dân xã - thị trấn tổng kết 5 năm thực hiện luật phòng, chống tham nhũng.

Hoàn thành chậm nhất tháng 6/2011.

2.5. Nâng cao nhận thức, ý thức và phát huy vai trò của toàn xã hội trong phòng, chống tham nhũng

2.5.1. Phòng Văn hóa thông tin huyện chủ trì phối hợp với Phòng Tư pháp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức trong nhân dân về biểu hiện và tác hại của tham nhũng, tạo điều kiện để nhân dân tích cực, chủ động tham gia vào công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Thực hiện thường xuyên từ nay đến cuối năm 2011.

2.5.2. Công an huyện chủ trì phối hợp với Phòng Nội vụ, Phòng Tư pháp, Thanh tra huyện dự thảo quy định theo thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện về xử lý nghiêm những trường hợp lợi dụng quyền tố cáo để vu khống, gây rối nội bộ, làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Hoàn thành chậm nhất tháng 6/2010.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thời gian thực hiện

1.1. Giai đoạn từ nay đến năm 2011

Nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn này là:

- Xây dựng kế hoạch thực hiện chiến lược;

- Tổ chức triển khai, phổ biến quán triệt chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và kế hoạch thực hiện chiến lược của thành phố, của huyện đến toàn hệ thống chính trị;

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được pháp luật quy định, các phòng, ban, Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện các giải pháp đã đề ra trong chiến lược và kế hoạch thực hiện chiến lược của thành phố, của huyện, tại đơn vị, địa phương mình.

- Triển khai và tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhất là giải pháp nâng cao năng lực phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng;

- Sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện, phân tích nguyên nhân để rút ra bài học kinh nghiệm và xây dựng nhiệm vụ, giải pháp cho giai đoạn sau.

1.2. Giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2016

Nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn này là:

- Bổ sung, hoàn thiện kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương các yêu cầu chiến lược giai đoạn năm 2011 đến năm 2016 và theo yêu cầu của thành phố;

- Mở rộng các biện pháp phòng ngừa như: kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, nâng cao chất lượng thực thi công vụ, tăng cường nâng cao công tác cải cách hành chính;

- Tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng;

- Sơ kết kết quả thực hiện kế hoạch đến năm 2016.

1.3. Giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020

Nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn này là:

- Bổ sung thêm nhiệm vụ và các giải pháp phù hợp với yêu cầu của sự phát triển trong giai đoạn này;

- Kiểm tra kết quả thực hiện các giải pháp giai đoạn trước, triển khai thực hiện các giải pháp bổ sung;

- Tổng kết việc thực hiện kế hoạch.

2. Tổ chức thực hiện

Căn cứ nội dung kế hoạch của huyện, yêu cầu trong tháng 12/2009, Thủ trưởng các phòng, ban, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã - thị trấn xây dựng kế hoạch, triển khai và tổ chức thực hiện giai đoạn 1 tại đơn vị, địa phương mình.

Kế hoạch phải bảo đảm tính khả thi, có trọng tâm, có trọng điểm phù hợp tình hình đơn vị, địa phương, các hoạt động đã được xác định phải có quy định thời hạn, gắn với trách nhiệm cụ thể để tổ chức thực hiện, nhấn mạnh trách nhiệm người đứng đầu.

Ủy ban nhân dân huyện chọn xã Bà Điểm, xã Thới Tam Thôn và Phòng Tài nguyên - Môi trường, Phòng Công Thương để chỉ đạo điểm trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện.

Phòng Tài chính - Kế hoạch xem xét cấp kinh phí cho Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng huyện và hỗ trợ cho các đơn vị trong việc tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện, Ban chỉ đạo huyện xây dựng các văn bản chỉ đạo trên từng lĩnh vực.

3. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch

Thanh tra huyện chủ trì phối hợp với Bộ phận giúp việc của Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng huyện tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện và Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng huyện theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch.

Thanh tra huyện tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng huyện định

kỳ hoặc đột xuất tổ chức các Đoàn kiểm tra, thanh tra việc thực hiện kế hoạch đối với các phòng, ban, các xã - thị trấn.

4. Công tác đánh giá, tổng hợp báo cáo, sơ tổng kết việc thực hiện kế hoạch

Giao Thanh tra huyện chủ trì, phối hợp với Bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng huyện và thủ trưởng các phòng, ban, Ủy ban nhân dân xã - thị trấn tham mưu thực hiện:

4.1. Thường xuyên theo dõi tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch phòng, chống tham nhũng, đánh giá tác động kết quả thực hiện đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

4.2. Định kỳ quý, năm và cuối mỗi giai đoạn triển khai kế hoạch có báo cáo đánh giá kết quả thực hiện gửi về Văn phòng Ban Chỉ đạo thành phố Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng - Thanh tra thành phố.

4.3. Tổ chức sơ kết việc thực hiện giai đoạn 1 của kế hoạch vào cuối năm 2011, trong đó bổ sung hoàn thiện kế hoạch cho phù hợp yêu cầu của kế hoạch giai đoạn tiếp theo.

4.4. Sơ kết việc thực hiện giai đoạn 2 vào cuối năm 2016, bổ sung, hoàn thiện kế hoạch thực hiện và tổng kết kế hoạch thực hiện chiến lược vào năm 2020.

5. Chế độ thông tin báo cáo

Thủ trưởng các phòng, ban, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 12 xã - thị trấn chịu trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch tại đơn vị, địa phương mình theo định kỳ: quý, năm và cuối mỗi giai đoạn.

Báo cáo gửi về Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng huyện (Thanh tra huyện - Bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo) để Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng huyện tổng hợp báo cáo về thành phố theo điểm 4.2 mục 4 Phần IV.

Đề nghị Đảng bộ, Chi bộ cơ sở, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hóc Môn và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp cùng toàn thể nhân dân tích cực tham gia thực hiện cùng theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch./.

Close Mục lục

Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Quyết định 13/2009/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 trên địa bàn huyện Hóc Môn do Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn ban hành
Số hiệu:
13/2009/QĐ-UBND
Loại văn bản:
Quyết định
Nơi ban hành:
Thành phố Hồ Chí Minh
Người kí:
Văn Thị Bạch Tuyết
Ngày ban hành:
11/11/2009
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo:
Đã biết
Số công báo
Đã biết
Tình trạng:
Đã biết

© 2017 - THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Địa chỉ:17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (08) 3930 3279 (06 lines)
Fax: (08) 3930 3009
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT. Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 37/GP-TTĐT do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 20/04/2015, thay thế Giấy phép số 61/GP-TTĐT do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2009, và thay thế Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.

Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ

Top