ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HÓC MÔN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2017/QĐ-UBND

Hóc Môn, ngày 31 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức, quản lý cộng tác viên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp huyện tại Tờ trình số 248/TTr-TP ngày 27 tháng 7 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bãi bỏ 06 văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn ban hành do không còn phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành (danh mục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 8 năm 2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện; Trưởng phòng Tư pháp huyện, Thủ trưởng các phòng, ban, ngành thuộc huyện, Chủ tch Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Sở Tư pháp TP.HCM;
- TT Công báo TP.HCM;
- TT.UBND huyện: CT, các PCT;
- Lưu: VT.PTP(02b).BT.35b.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Văn Hồng Ngọc

 

DANH MỤC

BÃI BỎ CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BAN HÀNH
(Kèm theo Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn)

STT

Tên loại văn bản

S, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do bãi bỏ

1

Quyết định

05/2007/QĐ-UBND Ngày 26/10/2007

Về ban hành quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của lực lượng dân phòng tự nguyện ở xã - thị trấn

Nội dung văn bản không còn phù hợp quy định pháp luật hiện hành

2

Quyết định

13/2009/QĐ-UBND Ngày 11/11/2009

Về ban hành kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng đến năm 2020 trên địa bàn huyện Hóc Môn

Nội dung văn bản không còn phù hợp quy định pháp luật hiện hành

3

Quyết định

1700/QĐ-UBND Ngày 18/8/2011

Về ban hành quy định khu vực, đường phố, địa điểm kinh doanh vật liệu xây dựng, nơi để phế thải vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện Hóc Môn

Nội dung văn bản không còn phù hợp quy định pháp luật hiện hành

4

Quyết định

06/2012/QĐ-UBND Ngày 17/8/2012

Về ban hành quy chế về kiểm tra, xử lý, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện Hóc Môn

Nội dung văn bản không còn phù hợp quy định pháp luật hiện hành

5

Quyết định

05/2013/QĐ-UBND Ngày 03/9/2013

Về ban hành quy chế quản lý, sử dụng nghĩa trang liệt sỹ Tân Xuân - huyện Hóc Môn

Nội dung văn bản không còn phù hợp quy định pháp luật hiện hành

6

Quyết định

07/2013/QĐ-UBND Ngày 24/10/2013

Ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn huyện Hóc Môn

Nội dung văn bản không còn phù hợp quy định pháp luật hiện hành

 

 

Quyết định 05/2017/QĐ-UBND về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh
Số hiệu:
05/2017/QĐ-UBND
Loại văn bản:
Quyết định
Nơi ban hành:
Thành phố Hồ Chí Minh
Người kí:
Huỳnh Văn Hồng Ngọc
Ngày ban hành:
31/07/2017
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo:
Đã biết
Số công báo
Đã biết
Tình trạng:
Đã biết

© 2017 - THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Địa chỉ:17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (08) 3930 3279 (06 lines)
Fax: (08) 3930 3009
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT. Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 37/GP-TTĐT do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 20/04/2015, thay thế Giấy phép số 61/GP-TTĐT do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2009, và thay thế Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.

Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ

Top