BỘ NỘI VỤ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 341-NV

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 1964 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHIA LẠI XÃ KHANG-NINH VÀ SÁP NHẬP XÓM PÁC-NGOI THUỘC XÃ QUẢNG-KHÊ, HUYỆN CHỢ RÃ, TỈNH BẮC-CẠN VÀO XÃ NAM-MẪU CÙNG TỈNH

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ nghị định số 130-CP ngày 29 tháng 9 năm 1961 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Nội vụ;
Căn cứ quyết định số 56-CP ngày 24 tháng 4 năm 1963 của Hội đồng Chính phủ ủy nhiệm cho Bộ Nội vụ phê chuẩn việc phân vạch địa giới có liên quan đến các đơn vị hành chính xã và thị trấn;
Theo đề nghị của Ủy ban hành chính khu tự trị Việt bắc và Ủy ban hành chính tỉnh Bắc-cạn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay phê chuẩn việc chia xã Khang-ninh thuộc huyện Chợ Rã trong tỉnh Bắc-cạn thành hai xã như sau:

1. Xã Khang-ninh gồm năm xóm: Bản Vài, Na-làng, Bản Nàn, Nà-kiêng và Lung-páng.

2. Xã Nam-mẫu gồm hồ Ba-bể và ba xóm: Ba bể, Bản Câm và Tà-kén.

Điều 2. – Nay phê chuẩn việc sáp nhập xóm Pác-ngoi thuộc xã Quảng-khê, huyện Chợ Rã, tỉnh Bắc-cạn vào xã Nam-mẫu thuộc huyện Chợ Rã, tỉnh Bắc-cạn.

Điều 3. – Ủy ban hành chính khu tự trị Việt bắt, Ủy ban hành chính tỉnh Bắc-cạn, các ông Chánh văn phòng và Vụ trưởng Vụ chính quyền địa phương Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
THỨ TRƯỞNG

Lê Tất Đắc

 

Quyết định 341-NV năm 1964 về việc chia lại xã Khang-ninh và sáp nhập xóm Pác-ngoi thuộc xã Quảng-khê, huyện Chợ Rã, tỉnh Bắc-cạn vào xã Nam-mẫu cùng tỉnh do Bộ trưởng Bộ Nội Vụ ban hành.
Số hiệu:
341-NV
Loại văn bản:
Quyết định
Nơi ban hành:
Bộ Nội vụ
Người kí:
Lê Tất Đắc
Ngày ban hành:
29/12/1964
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo:
Đã biết
Số công báo
Đã biết
Tình trạng:
Đã biết

© 2020 - THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Địa chỉ:17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status
Top