Bộ lọc tìm kiếm

Tải văn bản

Lưu trữ Góp ý

  • Thuộc tính
  • Nội dung
  • Tiếng anh
  • Lược đồ

BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1626/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2024

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH HƯỚNG DẪN CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT VỀ HIẾN, LẤY, GHÉP, VẬN CHUYỂN, BẢO QUẢN VÀ CHĂM SÓC SAU GHÉP GAN TỪ NGƯỜI HIẾN SỐNG VÀ TỪ NGƯỜI HIẾN CHẾT NÃO

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ th người và hiến, lấy xác ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 95/2022/ND-CP ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu t chức của Bộ Y tế;

Theo Biên bản ngày 19 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nghiệm thu Hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật về hiến, lấy, ghép, vận chuyn, bảo quản và chăm sóc sau ghép gan từ người hiến sống và từ người hiến chết não;

Theo đ nghị của Cục trưởng Cục Qun lý Khám, chữa bệnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật về hiến, lấy, ghép, vận chuyển, bảo quản và chăm sóc sau ghép gan từ người hiến sống và từ người hiến chết não".

Điều 2. Quyết định "Hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật về hiến, lấy, ghép, vận chuyển, bảo quản và chăm sóc sau ghép gan từ người hiến sống và từ người hiến chết não" được áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong cả nước.

Phần "Hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật về hiến, lấy, ghép, vận chuyn, bo qun và chăm sóc từ người hiến ngừng tuần hoàn đợi đến khi có quy định trong Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phn cơ th người và hiến, ly xác, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh mới được triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng của các Vụ/Cục thuộc Bộ Y tế; Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng Y tế các Bộ, ngành; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Bộ trưởng (đ báo cáo);
- Các Thứ trưng;
- TTĐPQG về ghép bộ phận cơ thể người;
- Cng thông tin điện t Bộ Y tế;
- Website KCB;
- Lưu VT, KCB

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Thuấn

 

 

Nội dung văn bản đang được cập nhật

Quyết định 1626/QĐ-BYT năm 2024 Hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật về hiến, lấy, ghép, vận chuyển, bảo quản và chăm sóc sau ghép gan từ người hiến sống và từ người hiến chết não do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 1626/QĐ-BYT
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế
Người ký: Trần Văn Thuấn
Ngày ban hành: 12/06/2024
Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Văn bản được hướng dẫn - [0]
Văn bản được hợp nhất - [0]
Văn bản bị sửa đổi bổ sung - [0]
Văn bản bị đính chính - [0]
Văn bản bị thay thế - [0]
Văn bản được dẫn chiếu - [0]
Văn bản được căn cứ - [3]
Văn bản liên quan ngôn ngữ - [0]

Văn bản đang xem

Quyết định 1626/QĐ-BYT năm 2024 Hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật về hiến, lấy, ghép, vận chuyển, bảo quản và chăm sóc sau ghép gan từ người hiến sống và từ người hiến chết não do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Văn bản liên quan cùng nội dung - [3]
Văn bản hướng dẫn - [0]
Văn bản hợp nhất - [0]
Văn bản sửa đổi bổ sung - [0]
Văn bản đính chính - [0]
Văn bản thay thế - [0]
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Tài khoản để biết được tình trạng hiệu lực, tình trạng đã bị sửa đổi, bổ sung, thay thế, đính chính hay đã được hướng dẫn chưa của văn bản và thêm nhiều tiện ích khác
Loading…