Đã cập nhật 10 Luật thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Bãi bỏ toàn bộ 111 văn bản QPPL do Chính phủ, Thủ tướng ban hành

07/01/2020 10:35 AM

Đây là nội dung tại Quyết định 01/2020/QĐ-TTg và Nghị định 05/2020/NĐ-CP về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật (QPPL); cụ thể như sau:

- Nghị định 05/2020  bãi bỏ toàn bộ 40 văn bản QPPL do Chính phủ ban hành; đơn cử như:

+ Nghị định 12-CP ngày 01/12/1992 ban hành Quy chế quản lý các đoàn của ta ra nước ngoài và các đoàn nước ngoài vào nước ta.

+ Nghị định 183-CP ngày 18/11/1994 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.

+ Nghị định 81-CP ngày 23/11/1995 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động là người tàn tật.

+ Nghị định 20/2001/NĐ-CP ngày 17/5/2001 quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm và miễn nhiệm các chức danh giáo sư và phó giáo sư.

+ Nghị định 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam…

- Quyết định 01/2020/QĐ-TTg bãi bỏ toàn bộ 71 văn bản QPPL do Thủ tướng Chính phủ ban hành; đơn cử như:

+ Quyết định 10/TTg ngày 09/01/1993 về việc thu nợ thóc dự trữ quốc gia.

+ Quyết định 75/1998/QĐ-TTg ngày 04/4/1998 về mã số đối tượng nộp thuế.

+ Quyết định 137/1998/QĐ-TTg ngày 31/7/1998 về việc quản lý lương thực dự trữ quốc gia.

+ Quyết định 178/1998/QĐ-TTg ngày 19/9/1998 về hỗ trợ lãi suất vay vốn ngân hàng đối với một số mặt hàng xuất khẩu...

Xem chi tiết tại Nghị định 05/2020/NĐ-CP và Quyết định 01/2020/QĐ-TTg (có hiệu lực từ ngày 03/01/2020).

Quý Nguyễn

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,210

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn