Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Luật Chứng khoán 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021

12/12/2019 17:45 PM

Luật Chứng khoán 2019 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 tại Kỳ họp thứ 8, với một số điểm mới nổi bật sau đây:

Toàn văn Luật Chứng khoán 2019

Trong thời hạn 02 năm kể từ ngày 01/01/2021, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam đã được cấp giấy phép trước ngày 01/01/2021 mà đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 135 Luật Chứng khoán 2019 thì thực hiện đăng ký doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh theo quy định tại Điều 71 Luật Chứng khoán 2019; không phải thực hiện thủ tục đổi Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán, trừ trường hợp có yêu cầu.

Sau 02 năm kể từ ngày 01/01/2021, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam đã được cấp giấy phép trước ngày 01/01/2021 mà không đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 135 Luật Chứng khoán 2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thực hiện đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy phép theo quy định của Luật Chứng khoán 2019.

Luật Chứng khoán 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và thay thế Luật Chứng khoán 2006Luật Chứng khoán sửa đổi 2010.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,395

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn