Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Hướng dẫn thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định 113/2018/NĐ-CP

07/08/2019 10:40 AM

Ngày 31/7/2019, Bộ LĐTBXH ban hành Công văn 3121/LĐTBXH-TCCB về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 113/2018/NĐ-CP.

Công văn 3121/LĐTBXH-TCCB ngày 31/7/2019 thực hiện
chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 113/2018/NĐ-CP

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, thực hiện Nghị định 113/2018/NĐ-CP và các văn bản có liên quan, Bộ LĐTBXH yêu cầu Thủ trưởng đơn vị:

- Phổ biến, quán triệt toàn bộ nội dung Nghị định 113/2018/NĐ-CP đến đội ngũ công chức, viên chức và người lao động thuộc đơn vị để biết và thực hiện.

- Căn cứ Nghị định 108/2014/NĐ-CP và Nghị định 113/2018/NĐ-CP, chỉ đạo việc rà soát, lập danh sách đối tượng đủ điều kiện tinh giản biên chế, lập dự toán kinh phí để thực hiện chế độ, chính sách đối với đối tượng tinh giản biên chế và gửi về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) xem xétt, phê duyệt theo quy định.

- Hồ sơ đề nghị Bộ thẩm định, phê duyệt gồm:

+ Văn bản đề nghị;

+ Kế hoạch tinh giản biên chế hàng năm của đơn vị;

+ Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Đề án tinh giản biên chế của đơn vị; Biên bản họp Hội đồng (có chữ ký của tất cả các thành viên Hội đồng);

+ Danh sách các đối tượng tỉnh giản biên chế (kèm theo giải trình rõ lý do tinh giản biên chế đối với từng trường hợp) theo mẫu biểu 1a, 1b, 1c, 1d, biểu 2 quy định tại Thông tư liên tịch 01/2015/TTLT-BNV-BTC;

+ Hồ sơ cá nhân đề nghị giải quyết (theo mục 3 Công văn 3203/LĐTBXH-TCCB ngày 11/8/2015 về thực hiện chính sách tinh giản biên chế).

- Thời hạn gửi danh sách thực hiện tinh giản biên chế của 06 tháng đầu năm chậm nhất ngày 31/11của năm liên kề; 06 tháng cuối năm chậm nhất ngày 31/5 hàng năm.

- Kinh phí thực hiện: Đơn vị xây dựng dự toán kinh phí thực hiện tinh giản biên chế và được tổng hợp vào cùng dự toán ngân sách hàng năm, gửi về Bộ (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính). Điều 5 Thông tư 31/2019/TT-BTC về việc hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế.

Lưu ý: Hàng năm đơn vị phải lập danh sách đối tượng tinh giản biên chế và lập dự toán gửi về Bộ theo đúng quy định, nếu đơn vị không có danh sách và dự toán kinh phí, Bộ sẽ không xem xét, thẩm định.

- Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về tính chính xác của từng trường hợp tinh giản biên chế, để xuất kinh phí thực hiện chế độ, chính sách cho đối tượng tinh giản biên chế đảm bảo đúng hướng dẫn của cấp có thẩm quyền và đúng quy định pháp luật hiện hành.

Trường hợp, đề xuất thực hiện tinh giản biên chế không đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn thì bị xem xét, xử lý theo quy định.

Xem chi tiết nội dung tại Công văn 3121/LĐTBXH-TCCB ngày 31/7/2019.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 42,963

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn