Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19
Bản Tin Văn Bản Mới 28/03/2020 07:44 AM

Bản tin văn bản mới, ngày 25/03 - 27/03/2020

28/03/2020 07:44 AM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 25/03 - 27/03/2020:

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (16/03/2020) Quyết định 646/QĐ-UBND năm 2020 về Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020-2025
2. (12/03/2020) Công văn 1038/TCT-CS năm 2020 về chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
3. (06/03/2020) Quyết định 600/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới, lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã hội thuộc phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng
4. (04/03/2020) Quyết định 209/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của Tổ hợp tác thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu
5. (25/02/2020) Quyết định 04/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
6. (25/02/2020) Công văn 1073/TCHQ-GSQL năm 2020 vướng mắc xử lý tài sản, hàng hóa tồn đọng của doanh nghiệp trong Khu thương mại Tịnh Biên do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (25/02/2020) Kế hoạch 66/KH-UBND năm 2020 về thực hiện nhân rộng mô hình đưa tri thức trẻ tốt nghiệp cao đẳng, đại học về làm việc có thời hạn tại hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai
8. (24/02/2020) Kế hoạch 64/KH-UBND về giám sát tài chính các doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai quản lý năm 2020
9. (24/02/2020) Kế hoạch 65/KH-UBND về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và xây dựng đời sống văn hóa cho người lao động trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước giai đoạn 2017-2020” trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2020
10. (13/02/2020) Kế hoạch 51/KH-UBND về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 do tỉnh Lào Cai ban hành
11. (22/11/2019) Kế hoạch 153/KH-UBND năm 2019 về triển khai Nghị định 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Đầu tư
1. (23/03/2020) Thông tư 02/2020/TT-BKHĐT quy định về phân loại khu vực thể chế áp dụng trong thống kê Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
2. (16/03/2020) Kế hoạch 35/KH-UBND năm 2020 thực hiện Kế hoạch 256-KH/TU về Nghị quyết 50-NQ/TW về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 do tỉnh Hòa Bình ban hành
3. (13/03/2020) Quyết định 402/QĐ-BKHĐT năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
4. (04/03/2020) Kế hoạch 1480/KH-BCT năm 2020 về hỗ trợ, phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực và cấp quốc gia do Bộ Công thương ban hành
5. (21/01/2020) Kế hoạch 20/KH-UBND về thực hiện Đề án Huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển tỉnh Lào Cai năm 2020
6. (02/01/2020) Nghị quyết 291/2020/NQ-HĐND về Danh mục dự án cần thu hồi đất; danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và Danh mục dự án phải điều chỉnh, hủy bỏ thực hiện trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
7. (06/08/2019) Thông báo 15/2020/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định vay (Các nghiệp vụ thông thường [Ưu đãi]) cho Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn giữa Việt Nam và Ngân hàng Phát triển châu Á, số khoản vay 3758-VN(COL)
8. (12/07/2019) Quyết định 1055/QĐ-BKHĐT năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và không tiếp nhận tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc thẩm quyền của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Thương mại
1. (24/03/2020) Nghị định 35/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Cạnh tranh
2. (23/03/2020) Quyết định 195/QĐ-BCĐ389 năm 2020 về Quy chế tiếp nhận, xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả do Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ban hành
3. (20/03/2020) Quyết định 920/QĐ-BCT năm 2020 về gia hạn áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại do Bộ Công thương ban hành
4. (20/03/2020) Công văn 2182/VPCP-KTTH năm 2020 về tổ chức Hội nghị trực tuyến của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (18/03/2020) Thông báo 108/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và kế hoạch năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (15/03/2020) Công văn 1798/BCT-TTTN năm 2020 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
7. (13/03/2020) Công văn 871/UBND-KT năm 2020 về tăng cường công tác quản lý nhà nước hoạt động chợ và chủ động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội
8. (09/03/2020) Kết luận 70-KL/TW năm 2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
9. (04/03/2020) Kế hoạch 58/KH-UBND năm 2020 tổng kết Nghị quyết 76/2014/QH13 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020; Nghị quyết 80/NQ-CP về Định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020 và Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Đồng Tháp ban hành
10. (04/03/2020) Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2020 về tăng cường giải pháp nhằm thúc đẩy sản xuất công nghiệp do tỉnh Lào Cai ban hành
11. (02/03/2020) Công văn 1279/TCHQ-TXNK năm 2020 vướng mắc xác định cơ sở sản xuất do Tổng cục Hải quan ban hành
12. (18/02/2020) Kế hoạch 58/KH-UBND về thực hiện Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai đến năm 2020
13. (30/01/2020) Chỉ thị 02/CT-UBND về phát động Phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 do tỉnh Lai Châu ban hành
14. (22/01/2020) Quyết định 02/2020/QĐ-UBND quy định về phân cấp thẩm quyền phê duyệt hỗ trợ liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
15. (14/01/2020) Kế hoạch 74/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chương trình hành động 26-CTr/TU thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng do tỉnh Lai Châu ban hành
16. (16/12/2019) Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2019 về giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 do tỉnh Lào Cai ban hành
17. (15/11/2019) Thông báo 48/2019/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Hồng Công, Trung Quốc (ASEAN - Hong Kong, China Free Trade Agreement) do Bộ Ngoại giao ban hành
Xuất nhập khẩu
1. (24/03/2020) Thông tư 06/2020/TT-BCT sửa đổi Thông tư 03/2019/TT-BCT quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
2. (24/03/2020) Công văn 2101/BCT-XNK năm 2020 về kiến nghị tạm ngừng thực hiện Thông báo 121/TB-VPCP do Bộ Công thương ban hành
3. (19/03/2020) Công văn 1769/TCHQ-TXNK năm 2020 về xử lý thuế đối với hàng viện trợ không hoàn lại nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (18/03/2020) Công văn 1722/TCHQ-GSQL năm 2020 một số điều lưu ý về mã số, mã vạch do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (18/03/2020) Công văn 1696/TCHQ-GSQL năm 2020 về thủ tục hành lý của khách nhập cảnh do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (18/03/2020) Quyết định 880/QĐ-BCT năm 2020 về áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với sản phẩm plastic và sản phẩm bằng plastic được làm từ các polyme từ propylen có xuất xứ từ Trung Hoa, Thái Lan và Ma-lai-xi-a do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
7. (16/03/2020) Công văn 1597/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
8. (16/03/2020) Công văn 1628/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại cụm màn hình tinh thể lỏng dùng trên xe ô tô do Tổng cục Hải quan ban hành
9. (11/03/2020) Công văn 1499/TCHQ-GSQL năm 2020 thực hiện nội dung khai báo đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
10. (11/03/2020) Công văn 1501/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
11. (11/03/2020) Công văn 1512/TCHQ-PC năm 2020 hướng dẫn xử lý hàng hóa nhập khẩu vi phạm về ghi nhãn do Tổng cục Hải quan ban hành
12. (09/03/2020) Công văn 1428/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại Hệ thống thiết bị tự động xử lý trứng ấp và gà con mới nở do Tổng cục Hải quan ban hành
13. (04/03/2020) Công văn 1343/TCHQ-TXNK năm 2020 về bổ sung thông tin hồ sơ đề nghị xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành
14. (04/03/2020) Công văn 1344/TCHQ-GSQL năm 2020 vướng mắc về chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu D do Tổng cục Hải quan ban hành
15. (02/03/2020) Công văn 1282/TCHQ-GSQL năm 2020 vướng mắc C/O do Tổng cục Hải quan ban hành
16. (25/02/2020) Công văn 1067/TCHQ-CNTT năm 2020 về xử lý, trả lời vướng mắc của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Kỹ thuật máy bay do Tổng cục Hải quan hành
17. (25/02/2020) Công văn 1071/TCHQ-TXNK năm 2020 về trả hồ sơ đề nghị xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành
18. (25/02/2020) Công văn 1075/TCHQ-GSQL năm 2020 về tạm nhập tái xuất máy móc, thiết bị của Văn phòng bán vé do Tổng cục Hải quan ban hành
19. (25/02/2020) Công văn 1085/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
20. (21/02/2020) Kế hoạch 60/KH-UBND về triển khai thi hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2020
21. (10/02/2020) Thông báo 05/2020/TB-LPQT hiệu lực của Thỏa thuận về hạn ngạch thuế quan trong Tổ chức Thương mại Thế giới đối với mặt hàng gạo giữa Ô-xtrây-li-a - Trung Hoa - Đại hàn - Thái Lan - Hoa Kỳ - Việt Nam (Agreement between the Governments of Australia, the People’s Republic of China, the Republic of Korea, the Kingdom of Thailand, the United States of America, and the Socialist Republic of Viet Nam) do Bộ Ngoại giao ban hành
22. (15/01/2020) Thông báo 12/2020/TB-LPQT hiệu lực của Thỏa thuận trao đổi về hạn ngạch thuế quan trong Tổ chức thương mại Thế giới đối với mặt hàng gạo giữa Việt Nam - Đại hàn Dân quốc do Bộ Ngoại giao ban hành
23. (09/01/2020) Thông báo 09/2020/TB-LPQT hiệu lực của Công hàm trao đổi về phí dự án Cung cấp thiết bị phần cứng của Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ do Chính phủ Nhật Bản tài trợ giữa Việt Nam - Nhật Bản do Bộ Ngoại giao ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (20/03/2020) Công văn 13068/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
2. (17/03/2020) Công văn 12036/CT-TTHT năm 2020 về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (17/03/2020) Công văn 12042/CT-TTHT năm 2020 về đăng ký sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (17/03/2020) Công văn 12046/CT-TTHT năm 2020 về miễn tiêu thức trên hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
5. (17/03/2020) Công văn 12102/CT-TTHT năm 2020 về thủ tục đăng ký người phụ thuộc do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
6. (29/11/2018) Công văn 78837/CT-TTHT năm 2018 về hóa đơn tiền điện do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
Bảo hiểm
1. (25/03/2020) Công văn 972/BHXH-TCKT năm 2020 thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp hằng tháng qua hệ thống bưu điện trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
2. (23/03/2020) Công văn 553/BHXH-QLT năm 2020 về hướng dẫn tạm thời trường hợp tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành
3. (20/03/2020) Công văn 902/BHXH-CSYT năm 2020 về cấp thuốc điều trị ngoại trú đối với trường hợp mắc bệnh mãn tính, điều trị dài ngày trong thời gian chống dịch Covid-19 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
4. (18/03/2020) Công văn 875/BHXH-BT năm 2020 về triển khai thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế qua hệ thống Viettel do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
5. (17/03/2020) Công văn 970/LĐTBXH-TTr về thực hiện chiến dịch thanh tra năm 2020 trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
6. (02/01/2020) Nghị quyết 286/2020/NQ-HĐND quy định về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Kế toán - Kiểm toán
1. (04/03/2020) Công văn 1348/TCHQ-PC năm 2020 về xử phạt vi phạm hành chính đối với hàng hóa không có hóa đơn chứng từ do Tổng cục Hải quan ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (25/03/2020) Quyết định 416/QĐ-TTg năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (25/03/2020) Công văn 1064/LĐTBXH-QHLĐTL năm 2020 về hướng dẫn trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh Covid-19 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
3. (12/03/2020) Thông tư 07/2020/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 33/2018/TT-BGTVT quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; nội dung, chương trình đào tạo chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều kiện, nội dung, quy trình sát hạch và cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
4. (04/03/2020) Kế hoạch 436/KH-UBND năm 2020 về tuyển dụng đặc cách giáo viên do tỉnh Lai Châu ban hành
5. (13/02/2020) Kế hoạch 39/KH-UBND về thực hiện công tác giải quyết việc làm và đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020 do tỉnh Đồng Tháp ban hành
6. (22/01/2020) Kế hoạch 24/KH-UBND về triển khai Chương trình An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Lào Cai năm 2020
7. (25/04/2019) Thông báo 56/2019/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định về cho phép thân nhân thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự làm việc có thu nhập giữa Việt Nam - Hà Lan
Công nghệ thông tin
1. (25/03/2020) Công văn 1061/BGDĐT-GDTrH năm 2020 hướng dẫn dạy học qua Internet, trên truyền hình đối với cơ sở giáo dục phổ thông, thường xuyên trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường vì Covid-19 năm học 2019-2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2. (24/03/2020) Quyết định 411/QĐ-TTg về phê duyệt Danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (23/03/2020) Thông báo 119/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị công bố dịch vụ công trực tuyến, sơ kết 03 tháng vận hành Cổng Dịch vụ công Quốc gia và ra mắt Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (23/03/2020) Quyết định 194/QĐ-UBQGCPĐT Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử năm 2020
5. (20/03/2020) Công văn 2130/VPCP-KSTT năm 2020 về phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (20/03/2020) Công văn 1422/BYT-CNTT năm 2020 về triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử hỗ trợ phòng chống dịch bệnh do Bộ Y tế ban hành
7. (19/03/2020) Quyết định 08/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý hoạt động đối với điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, điểm truy nhập Internet công cộng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu kèm theo Quyết định 10/2018/QĐ-UBND
8. (16/03/2020) Quyết định 406/QĐ-BKHĐT năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và không tiếp nhận tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bất động sản
1. (20/03/2020) Quyết định 11/2020/QĐ-UBND về đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi làm cơ sở xác định giá trị bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và quy định việc xác định giá trị bồi thường
2. (20/03/2020) Kế hoạch 95/KH-UBND về triển khai rà soát và chuyển giao quản lý, khai thác, sử dụng quỹ đất công đô thị năm 2020 do Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành
3. (19/03/2020) Quyết định 518/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng
4. (18/03/2020) Quyết định 07/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định 28/2018/QĐ-UBND
5. (10/03/2020) Quyết định 06/2020/QĐ-UBND về Khung giá dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
6. (09/03/2020) Quyết định 571/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt kết quả theo dõi diễn biến rừng và đất quy hoạch phát triển rừng tỉnh Lào Cai, năm 2019
7. (05/03/2020) Quyết định 594/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
8. (03/03/2020) Quyết định 556/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng
9. (10/02/2020) Quyết định 185/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thực hiện hoạt động quản lý, sử dụng đất trồng lúa năm 2020 theo Nghị định 35/2015/NĐ-CP do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn thực hiện
10. (31/12/2019) Quyết định 3797/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng
11. (20/12/2019) Quyết định 45/2019/QĐ-UBND về bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Lai Châu
12. (06/12/2019) Quyết định 4116/QĐ-UBND năm 2019 sửa đổi Điều 10, Quyết định 1861/QĐ-UBND về Điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ Phát triển đất tỉnh Lào Cai
Dịch vụ pháp lý
1. (17/03/2020) Kế hoạch 314/KH-UBDT-BTP về phối hợp thực hiện công tác giữa Ủy ban Dân tộc và Bộ Tư pháp năm 2020
2. (19/02/2020) Kế hoạch 23/KH-UBND về thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2020
3. (17/02/2020) Kế hoạch 19/KH-UBND về công tác pháp chế năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
4. (14/02/2020) Kế hoạch 15/KH-UBND về tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2020 do tỉnh Bạc Liêu ban hành
5. (17/12/2019) Quyết định 3611/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Bộ máy hành chính
1. (24/03/2020) Quyết định 1025/QĐ-BNN-KTHT năm 2020 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2. (24/03/2020) Quyết định 1022/QĐ-BNN-TCTS năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3. (23/03/2020) Quyết định 12/2020/QĐ-UBND quy định về số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
4. (23/03/2020) Quyết định 404/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Danh sách thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật
5. (19/03/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 1067/2006/QĐ-UBND quy định về chuyển từ chế độ khoán định biên và kinh phí hoạt động sang chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với phường do Ủy ban nhân dân Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh ban hành
6. (18/03/2020) Quyết định 06/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu kèm theo Quyết định 11/2015/QĐ-UBND
7. (18/03/2020) Quyết định 07/2020/QĐ-UBND quy định về bố trí số lượng cán bộ, công chức ở các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
8. (18/03/2020) Kế hoạch 37/KH-UBND năm 2020 thực hiện Kết luận 265-KL/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2020-2025
9. (16/03/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND về Quy chế Tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh
10. (16/03/2020) Quyết định 07/2020/QĐ-UBND bãi bỏ các quyết định quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực Nội vụ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
11. (13/03/2020) Kế hoạch 1404/KH-UBND năm 2020 về triển khai thi hành Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
12. (12/03/2020) Quyết định 333/QĐ-BTC năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Đầu tư do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
13. (10/03/2020) Kế hoạch 1515/KH-BKHĐT hành động phòng, chống tham nhũng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2020
14. (10/03/2020) Quyết định 230/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, hạng chức danh nghề nghiệp tối thiểu, số lượng người làm việc của Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh Tuyên Quang
15. (10/03/2020) Kế hoạch 60/KH-UBND về thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2020
16. (10/03/2020) Thông tư 29/2020/TT-BQP quy định về mối quan hệ công tác của ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn và ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức; chức trách, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của các chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ do Bộ Quốc phòng ban hành
17. (04/03/2020) Quyết định 564/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới, lĩnh vực Trồng trọt áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
18. (02/03/2020) Quyết định 05/2020/QĐ-UBND về Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đồng Nai
19. (28/02/2020) Hướng dẫn 28-HD/BTCTW năm 2020 thực hiện sắp xếp tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở những địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã do Ban Tổ chức Trung ương ban hành
20. (27/02/2020) Kế hoạch 70/KH-UBND năm 2020 về triển khai Chiến lược phát triển ngành Nội vụ tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2035
21. (20/02/2020) Kế hoạch 318/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Nghị quyết 866/NQ-UBTVQH14 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Lai Châu
22. (17/02/2020) Quyết định 221/QĐ-UBND năm 2020 bãi bỏ Quyết định 1261/QĐ-UBND về phê duyệt Quy hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
23. (17/02/2020) Quyết định 379/QĐ-UBND năm 2020 về phân loại thôn, tổ dân phố của các xã, thị trấn thuộc huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai
24. (17/02/2020) Quyết định 380/QĐ-UBND năm 2020 về phân loại thôn, tổ dân phố của các xã, thị trấn thuộc huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai
25. (17/02/2020) Quyết định 376/QĐ-UBND năm 2020 về phân loại thôn, tổ dân phố của các xã, thị trấn thuộc huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai
26. (17/02/2020) Quyết định 377/QĐ-UBND năm 2020 về phân loại thôn của các xã thuộc huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai
27. (17/02/2020) Quyết định 378/QĐ-UBND năm 2020 về phân loại thôn, tổ dân phố của các xã, phường thuộc Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
28. (17/02/2020) Kế hoạch 280/KH-UBND về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2020
29. (04/02/2020) Kế hoạch 09/KH-UBND về công tác văn thư, lưu trữ năm 2020 do tỉnh Trà Vinh ban hành
30. (04/02/2020) Kế hoạch 06/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
31. (03/02/2020) Quyết định 186/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới, lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Sóc Trăng
32. (22/01/2020) Kế hoạch 04/KH-UBND triển khai, phổ biến các Luật có hiệu lực thi hành năm 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
33. (15/01/2020) Kế hoạch 45/KH-UBND năm 2020 về thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 do tỉnh Lai Châu ban hành
34. (14/01/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lai Châu kèm theo Quyết định 06/2018/QĐ-UBND
35. (14/01/2020) Kế hoạch 03/KH-UBND về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 do tỉnh Sóc Trăng ban hành
36. (13/01/2020) Kế hoạch 02/KH-UBND về kiểm tra công vụ năm 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
37. (13/01/2020) Quyết định 24/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần trong năm 2019
38. (02/01/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế phối hợp xử lý vi phạm trong công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Lai Châu kèm theo Quyết định 31/2017/QĐ-UBND
39. (31/12/2019) Quyết định 1773/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lai Châu năm 2020
40. (31/12/2019) Kế hoạch 390/KH-UBND năm 2019 về công tác kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai, năm 2020
41. (24/12/2019) Quyết định 4352/QĐ-UBND năm 2019 về phân công công việc của các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2016-2021
42. (19/12/2019) Quyết định 3639/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Sóc Trăng
43. (13/12/2019) Kế hoạch 381/KH-UBND năm 2019 về kiểm soát, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
44. (06/12/2019) Quyết định 3529/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, lĩnh vực Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng
45. (02/12/2019) Quyết định 4055/QĐ-UBND năm 2019 về sắp xếp chuyển thôn, tổ dân phố từ xã, thị trấn của huyện Sa Pa thành thôn, tổ dân phố thuộc xã, phường của thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai
46. (25/11/2019) Quyết định 3380/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng
47. (22/11/2019) Quyết định 2522/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2020 do tỉnh Tây Ninh ban hành
48. (21/11/2019) Quyết định 3360/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng
49. (20/11/2019) Kế hoạch 84/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
50. (20/11/2019) Quyết định 3928/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 03 thủ tục hành chính lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Lào Cai
51. (19/11/2019) Quyết định 3334/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng
52. (19/11/2019) Quyết định 3341/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng
53. (18/11/2019) Quyết định 3401/QĐ-UBND năm 2019 Quy chế tạm thời về tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức qua Hệ thống đường dây nóng 1022 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
54. (15/11/2019) Quyết định 3320/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng
55. (15/11/2019) Quyết định 3321/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới, lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
56. (15/11/2019) Quyết định 3322/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
57. (13/11/2019) Quyết định 3290/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
58. (13/11/2019) Quyết định 3279/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
59. (13/11/2019) Quyết định 3289/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
60. (12/11/2019) Quyết định 3269/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng
61. (08/11/2019) Quyết định 3247/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng
62. (01/11/2019) Quyết định 3168/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
63. (05/08/2019) Thông tư 23/2019/TT-BCA quy định Danh mục bí mật nhà nước độ Mật của ngành Thông tin và Truyền thông do Bộ Công an ban hành
64. (08/03/2019) Quyết định 458/QĐ-BKHCN công bố danh sách tổ chức, người giám định tư pháp theo vụ việc trong hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2019
65. (15/06/2017) Thông báo 02/2020/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định về dẫn độ giữa Việt Nam và Ca-dắc-xtan
Vi phạm hành chính
1. (24/03/2020) Nghị định 36/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản
2. (23/03/2020) Công văn 2780/QLD-KD năm 2020 về xử lý nghiêm cơ sở bán lẻ thuốc đầu cơ, găm hàng, nâng giá bán khẩu trang y tế do Cục Quản lý Dược ban hành
3. (17/02/2020) Kế hoạch 20/KH-UBND quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
4. (30/12/2019) Kế hoạch 3072/KH-UBND năm 2019 về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Trách nhiệm hình sự
1. (11/03/2020) Kế hoạch 64/KH-UBND về thực hiện Đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù, người bị áp dụng biện pháp tư pháp hoặc biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ, năm 2020 do tỉnh Đồng Tháp ban hành
Tài chính nhà nước
1. (24/03/2020) Chỉ thị 14/CT-TTg năm 2020 về chính sách hỗ trợ xã An toàn khu, vùng An toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (24/03/2020) Quyết định 09/2020/QĐ-UBND về Quy chế phân cấp, quản lý và sử dụng kinh phí trung ương thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
3. (20/03/2020) Quyết định 573/QĐ-BTP về công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 do Bộ Tư pháp ban hành
4. (19/03/2020) Quyết định 10/2020/QĐ-UBND quy định về giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2019-2020
5. (13/03/2020) Quyết định 06/2020/QĐ-UBND về mức thu tiền sử dụng khu vực biển trong hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2020
6. (09/03/2020) Quyết định 04/2020/QĐ-UBND quy định về khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
7. (21/02/2020) Quyết định 153/QĐ-UBND về Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 do tỉnh Lai Châu ban hành
8. (17/01/2020) Kế hoạch 06/KH-UBND về thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
9. (13/01/2020) Kế hoạch 01/KH-UBND về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2020
10. (06/01/2020) Thông báo 08/2020/TB-LPQT hiệu lực của Công hàm trao đổi cho khoản vay của Dự án Thoát nước và xử lý nước thải thành phố Hạ Long giữa Việt Nam - Nhật Bản do Bộ Ngoại giao ban hành
11. (31/12/2019) Quyết định 4513/QĐ-UBND năm 2019 quy định chi tiết về khoản thu đóng góp từ khai thác khoáng sản để đầu tư hạ tầng giao thông và khắc phục môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai
12. (24/12/2019) Quyết định 65/2019/QĐ-UBND quy định về cơ chế quản lý, điều hành ngân sách nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Xây dựng - Đô thị
1. (20/03/2020) Quyết định 09/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về phân cấp xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu kèm theo Quyết định 33/2016/QĐ-UBND
2. (19/03/2020) Kế hoạch 93/KH-UBND năm 2020 về xây dựng, quản lý cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm quy mô nhỏ trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020- 2025
3. (21/01/2020) Quyết định 05/2020/QĐ-UBND về đặt số hiệu các tuyến đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Giao thông - Vận tải
1. (25/03/2020) Công văn 2780/BGTVT-VT năm 2020 về tạm dừng vận chuyển hành khách là công dân Việt Nam trên các chuyến bay quốc tế đến Cảng hàng không quốc tế Nội Bài do Bộ Giao thông vận tải ban hành
2. (23/03/2020) Công văn 972/BGDĐT-GDCTHSSV năm 2020 về nhắc lần 2 báo cáo kết quả triển khai về tăng cường giải pháp bảo đảm an toàn học sinh khi sử dụng dịch vụ đưa đón bằng xe ô tô do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
3. (21/03/2020) Công văn 2595/BGTVT-VT năm 2020 thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo 118/TB-VPCP do Bộ Giao thông vận tải ban hành
4. (21/03/2020) Công văn 2594/BGTVT-CYT năm 2020 về khai báo y tế bắt buộc trên các chuyến bay nội địa và phương tiện giao thông công cộng do Bộ Giao thông vận tải ban hành
5. (20/03/2020) Công văn 2143/VPCP-CN năm 2020 về gia hạn giấy phép lái xe tay lái thuận tạm nhập tái xuất tại Việt Nam trong đợi cao điểm dịch virus Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (17/03/2020) Quyết định 08/2020/QĐ-UBND về Định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá chi phí vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
7. (06/12/2019) Công văn số 5513/BGDĐT-GDCTHSSV năm 2019 về nhắc lần 1 báo cáo kết quả triển khai về tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn học sinh khi sử dụng dịch vụ đưa đón bằng xe ô tô do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
8. (24/10/2014) Thông báo 32/2019/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định vận chuyển hàng không giữa Việt Nam - Phần Lan
Giáo dục
1. (24/03/2020) Quyết định 409/QĐ-TTg năm 2020 về thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (24/03/2020) Quyết định 821/QĐ-BGDĐT năm 2020 quy định về quản lý việc in, cấp phôi bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông và phôi chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân tại cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo
3. (23/03/2020) Thông tư 08/2020/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông kèm theo Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT được sửa đổi bởi Thông tư 04/2018/TT-BGDĐT và 03/2019/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
4. (23/03/2020) Quyết định 527/QĐ-UBND năm 2020 sửa đổi Quyết định 1502/QĐ-UBND về Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng áp dụng từ năm học 2017-2018
5. (20/03/2020) Công văn 969/BGDĐT-CNTT năm 2020 về phổ biến và hướng dẫn khai báo sức khỏe tự nguyện để phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
6. (20/03/2020) Công văn 862/SGDĐT-VP năm 2020 về tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
7. (20/03/2020) Quyết định 698/QĐ-UBND năm 2020 về điều chỉnh kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lào Cai (Lần 2)
8. (11/03/2020) Quyết định 04/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 22/2016/QĐ-UBND quy định việc vận động, quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
9. (10/03/2020) Quyết định 04/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang kèm theo Quyết định 48/2016/QĐ-UBND
Tài nguyên - Môi trường
1. (09/03/2020) Chỉ thị 04/CT-UBND về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 do tỉnh Lai Châu ban hành
2. (10/02/2020) Thông báo 04/2020/TB-LPQT hiệu lực của Bản sửa đổi, bổ sung Nghị định thư Môn-trê-an về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn (Amendment to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer) do Bộ Ngoại giao ban hành
3. (21/01/2020) Kế hoạch 03/KH-UBND về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2020
4. (15/01/2020) Chỉ thị 02/CT-UBND về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 tỉnh Lào Cai
5. (06/01/2020) Thông báo 07/2020/TB-LPQT hiệu lực của Công hàm trao đổi giữa Việt Nam - Nhật Bản về tiếp nhận trang thiết bị phân tích dioxin và môi trường do Chính phủ Nhật Bản tài trợ do Bộ Ngoại giao ban hành
6. (31/12/2019) Quyết định 2892/QĐ-UBND năm 2019 Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Hà Giang
Thể thao - Y tế
1. (27/03/2020) Công văn 953/GDĐT-CTTT năm 2020 về phổ biến và hướng dẫn khai báo sức khỏe tự nguyện để phòng, chống dịch Covid-19 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành
2. (27/03/2020) Chỉ thị 15/CT-TTg năm 2020 về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (27/03/2020) Công văn 297/TTrB-P1 năm 2020 về tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về phòng chống dịch bệnh Covid-19 do Thanh tra Bộ Y tế ban hành
4. (25/03/2020) Công văn 1561/CV-BCĐ năm 2020 rà soát người về từ vùng dịch do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 ban hành
5. (25/03/2020) Công văn 1231/BVHTTDL-TCDL năm 2020 về báo cáo danh sách cơ sở lưu trú du lịch được chọn vào việc cách ly phòng chống dịch bệnh Covid-19 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
6. (25/03/2020) Quyết định 1344/QĐ-BYT năm 2020 về Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV-2 (COVID-19) do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
7. (24/03/2020) Công văn 1519/BYT-MT năm 2020 về hướng dẫn đeo khẩu trang phòng chống bệnh COVID-19 cho người dân và cộng đồng do Bộ Y tế ban hành
8. (24/03/2020) Thông báo 122/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
9. (24/03/2020) Công văn 1538/CV-BCĐ năm 2020 về xuất cảnh của công dân nước ngoài đang cách ly y tế do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 ban hành
10. (24/03/2020) Công văn 1540/CV-BCĐ năm 2020 về rà soát và quản lý người nhập cảnh vào Việt Nam do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 ban hành
11. (24/03/2020) Công văn 1542/CV-BCĐ năm 2020 về kiểm dịch y tế và xuất nhập cảnh đối với Tổ bay do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 ban hành
12. (24/03/2020) Công văn 1546/CV-BCĐ năm 2020 về kiểm dịch y tế đối với người điều khiển và phương tiện vận chuyển hàng hóa qua biên giới do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 ban hành
13. (24/03/2020) Công văn 1545/CV-BCĐ năm 2020 về hướng dẫn cách ly, theo dõi sức khoẻ hành khách trên các chuyến bay có trường hợp mắc COVID-19 do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 ban hành
14. (23/03/2020) Công văn 2768/QLD-GT năm 2020 về đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 do Cục Quản lý dược ban hành
15. (23/03/2020) Công văn 2782/QLD-KD năm 2020 về đảm bảo cung ứng thuốc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 do Cục Quản lý dược ban hành
16. (22/03/2020) Công văn 1485/BYT-TB-CT năm 2020 về sử dụng vật liệu thay thế lớp màng lọc trong khẩu trang y tế do Bộ Y tế ban hành
17. (21/03/2020) Quyết định 1271/QĐ-BYT năm 2020 về hướng dẫn tạm thời Dự phòng và xử trí viêm đường hô hấp cấp tính do chủng vi rút SARS-CoV-2 (COVID-19) ở phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
18. (21/03/2020) Quyết định 1282/QĐ-BYT năm 2020 về "Hướng dẫn tạm thời việc xét nghiệm COVID-19" do Bộ Y tế ban hành
19. (21/03/2020) Công văn 948/UBND-KGVX năm 2020 về tổ chức rà soát, cách ly người nhập cảnh phòng chống dịch COVID-19 chưa qua cách ly từ ngày 07/3/2020 đến nay do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành
20. (20/03/2020) Công văn 1435/BYT-TT-KT năm 2020 về phát động Phong trào thi đua “Ngành y tế chung tay phòng, chống dịch bệnh COVID-19” do Bộ Y tế ban hành
21. (20/03/2020) Công văn 2647/QLD-ĐK năm 2020 về đính chính thông tin trong Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành và công văn duy trì hiệu lực giấy đăng ký lưu hành do Cục Quản lý Dược ban hành
22. (20/03/2020) Công văn 1445/BYT-KCB năm 2020 về kê đơn, dự trữ thuốc điều trị trong thời gian phòng chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
23. (20/03/2020) Công văn 1461/BYT-MT năm 2020 về hướng dẫn thực hiện Quyết định 1246/QĐ-BYT do Bộ Y tế ban hành
24. (20/03/2020) Quyết định 375/QĐ-BTC năm 2020 về Kế hoạch và nhiệm vụ, giải pháp phòng chống dịch Covid-19 tại Cơ quan Bộ Tài chính
25. (20/03/2020) Công văn 695/CV-BCĐ năm 2020 về hạn chế tổ chức cuộc họp, sự kiện và hoạt động tập trung đông người để phòng chống dịch bệnh COVID-19 do Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra tỉnh Cao Bằng ban hành
26. (19/03/2020) Công văn 323/KCB-QLHN năm 2020 về thực hiện đăng tải danh sách đăng ký người hành nghề của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh ban hành
27. (19/03/2020) Công văn 1385/BCĐQG năm 2020 về rút kinh nghiệm tổ chức phân luồng, cách ly người nghi viêm đường hô hấp tại cơ sở y tế và gửi hình ảnh đã thực hiện do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra ban hành
28. (19/03/2020) Công văn 939/UBND-KGVX năm 2020 thực hiện Kế hoạch về đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 do thành phố Hà Nội ban hành
29. (18/03/2020) Quyết định 1109/QĐ-UBND năm 2020 về thành lập khu cách ly tập trung phòng, chống bệnh Covid-19 tại Khu nhà ở sinh viên Mỹ Đình II do thành phố Hà Nội ban hành
30. (18/03/2020) Công văn 1346/BYT-KHTC năm 2020 về tăng cường quản lý các hoạt động khám, chữa bệnh theo yêu cầu do Bộ Y tế ban hành
31. (18/03/2020) Công văn 1360/BYT-MT năm 2020 về hướng dẫn đeo khẩu trang phòng chống bệnh COVID-19 cho người dân và cộng đồng do Bộ Y tế ban hành
32. (17/03/2020) Công văn 2507/QLD-KD năm 2020 về đảm bảo cung ứng thuốc chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 do Cục Quản lý Dược ban hành
33. (17/03/2020) Công văn 2510/QLD-KD năm 2020 về báo cáo số lượng tồn kho và tình hình sản xuất, nhập khẩu thuốc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 gây ra do Cục Quản lý Dược ban hành
34. (17/03/2020) Quyết định 1097/QĐ-UBND năm 2020 về thành lập khu cách ly tập trung phòng, chống bệnh Covid-19 tại trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội do thành phố Hà Nội ban hành
35. (17/03/2020) Quyết định 1098/QĐ-UBND năm 2020 về thành lập khu cách ly tập trung phòng, chống bệnh Covid-19 tại Khu nhà ở cho học sinh, sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp do thành phố Hà Nội ban hành
36. (16/03/2020) Công văn 1639/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại thiết bị chế biến thức ăn cho em bé 4 trong 1 do Tổng cục Hải quan ban hành
37. (13/03/2020) Quyết định 98/QĐ-QLD năm 2020 về thu hồi tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
38. (11/03/2020) Công văn 188/KCB-NV năm 2020 về tổng hợp nhu cầu phòng, chống dịch COVID-19 do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành
39. (09/03/2020) Kế hoạch 180-KH/TU năm 2020 về đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 do Thành ủy Hà Nội ban hành
40. (07/03/2020) Công văn 1120/CV-BCĐ năm 2020 về thực hiện cách ly phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 ban hành
41. (06/03/2020) Kế hoạch 82/KH-UBND năm 2020 về ứng phó với dịch bệnh Covid-19 đối với ngành du lịch do tỉnh Lào Cai ban hành
42. (03/03/2020) Kế hoạch 78/KH-UBND về thực hiện Kế hoạch Đề án "Tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030 trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020", năm 2020
43. (18/02/2020) Kế hoạch 302/KH-UBND năm 2020 về tổ chức tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân giai đoạn năm 2020-2030 do tỉnh Lai Châu ban hành
44. (17/02/2020) Kế hoạch 55/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Chương trình “Chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời nhằm phòng chống suy dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em, nâng cao tầm vóc người Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020-2025 tầm nhìn đến năm 2030
45. (17/02/2020) Kế hoạch 57/KH-UBND về phòng, chống dịch bệnh ở người tỉnh Lào Cai năm 2020
46. (10/02/2020) Kế hoạch 46/KH-UBND về Chiến dịch tăng cường tuyên truyền vận động, lồng ghép dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản và kế hoạch hoá gia đình tại các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới của tỉnh Lào Cai năm 2020
47. (28/01/2020) Kế hoạch 32/KH-UBND năm 2020 về hành động phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) tại tỉnh Lào Cai
48. (06/08/2019) Thông báo 16/2020/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định viện trợ (Các nghiệp vụ đặc biệt) cho Chương trình Đầu tư Phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn giữa Việt Nam và Ngân hàng Phát triển châu Á, số viện trợ 0636-VIE (SF)
Quyền dân sự
1. (20/03/2020) Quyết định 402/QĐ-TTg năm 2020 về Kế hoạch triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (19/03/2020) Nghị quyết 33/NQ-CP năm 2020 về tạm dừng chính sách miễn thị thực đơn phương đối với công dân các nước Nhật Bản, Nga và Belarus do Chính phủ ban hành
3. (10/02/2020) Thông báo 06/2020/TB-LPQT hiệu lực của Công hàm sửa đổi Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông giữa Việt Nam và Mi-an-ma do Bộ Ngoại giao ban hành
4. (30/10/2019) Thông báo 55/2019/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ giữa Việt Nam và Ni-giê-ri-a
5. (23/01/2019) Thông báo 01/2020/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao giữa Việt Nam và Lít-va
Văn hóa - Xã hội
1. (18/02/2020) Quyết định 226/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Mô hình điểm Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020
2. (17/02/2020) Quyết định 222/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch triển khai Nghị quyết 29-NQ/TU về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2020-2030
3. (07/02/2020) Kế hoạch 37/KH-UBND thực hiện Quyết định 498/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025” gắn với thực hiện Chỉ thị 33-CT/TU trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2020
4. (22/01/2020) Kế hoạch 23/KH-UBND về thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số" trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2018-2025 và năm 2020
 

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,289

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn