Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19
Bản Tin Văn Bản Mới 25/03/2020 07:56 AM

Bản tin văn bản mới, ngày 21/03 - 24/03/2020

25/03/2020 07:56 AM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 21/03 - 24/03/2020:

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (12/03/2020) Quyết định 262/QĐ-UBND-HC năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của tổ hợp tác thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
2. (11/03/2020) Kế hoạch 65/KH-UBND về triển khai hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Đồng Tháp năm 2020
3. (03/01/2020) Quyết định 20/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020-2025
4. (30/12/2019) Quyết định 2407/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu
5. (17/12/2019) Quyết định 2649/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 1665/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
6. (09/12/2019) Quyết định 2746/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 03 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của tổ hợp tác thuộc thẩm quyền giải quyết Ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Bến Tre
7. (25/11/2019) Kế hoạch 5909/KH-UBND năm 2019 về đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2020 do tỉnh Bến Tre ban hành
8. (12/11/2019) Quyết định 2073/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
9. (15/10/2019) Nghị quyết 147/NQ-HĐND năm 2019 về phê duyệt Đề án thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Trà Vinh
Đầu tư
1. (18/03/2020) Quyết định 389/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (18/03/2020) Công văn 349/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (13/03/2020) Nghị quyết 288/2020/NQ-HĐND về giao thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nhóm C do thành phố Đà Nẵng ban hành
4. (12/03/2020) Chương trình 03/CTr-UBND về xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang năm 2020
5. (11/03/2020) Quyết định 1751/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Kế hoạch 143-KH/TU thực hiện Nghị quyết 50-NQ/TW về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 do tỉnh Trà Vinh ban hành
6. (09/03/2020) Quyết định 632/QĐ-UBND năm 2020 bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng
7. (04/03/2020) Quyết định 06/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh ngoài các khu công nghiệp, khu công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
8. (03/03/2020) Chỉ thị 03/CT-UBND về triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
9. (22/01/2020) Kế hoạch 11/KH-UBND năm 2020 về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kiên Giang
10. (02/01/2020) Nghị quyết 281/2020/NQ-HĐND bổ sung danh mục vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
11. (02/01/2020) Nghị quyết 282/2020/NQ-HĐND về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
12. (10/12/2019) Nghị quyết 167/NQ-HĐND năm 2019 về phê duyệt bổ sung danh mục dự án và kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020 do tỉnh Trà Vinh ban hành
13. (10/12/2019) Nghị quyết 168/NQ-HĐND năm 2019 về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 do tỉnh Trà Vinh ban hành
14. (06/12/2019) Nghị quyết 56/NQ-HĐND năm 2019 về Danh mục dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong năm 2020
15. (05/12/2019) Quyết định 2207/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Hành chính sự nghiệp và lĩnh vực Đầu tư bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu
16. (04/12/2019) Quyết định 2196/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu
17. (05/11/2019) Quyết định 2675/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Kế hoạch và Đầu tư, thành phố Cần Thơ
Thương mại
1. (20/03/2020) Chỉ thị 5/CT-UBND về nhiệm vụ, giải pháp cấp bách chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 để ứng phó với diễn biến của dịch Covid-19 do tỉnh Lào Cai ban hành
2. (19/03/2020) Chỉ thị 02/CT-BXD về phát động đợt thi đua cao điểm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của ngành xây dựng năm 2020 và kế hoạch 5 năm, giai đoạn 2016-2020 của ngành xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
3. (18/03/2020) Quyết định 393/QĐ-TTg về phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (17/03/2020) Công văn 11953/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế đối với khoản tiền hỗ trợ từ khách hàng tham gia chương trình thương mại công bằng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
5. (12/03/2020) Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND về nhiệm vụ, giải pháp phòng chống dịch Covid-19, ổn định tình hình kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng
6. (12/03/2020) Kế hoạch 70/KH-UBND năm 2020 về thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 do tỉnh Đồng Tháp ban hành
7. (12/03/2020) Kế hoạch 57/KH-UBND Đề án “Nâng cao chất lượng công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020"
8. (09/03/2020) Quyết định 240/QĐ-UBND-HC năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
9. (04/03/2020) Quyết định 390/QĐ-UBND về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 do tỉnh Trà Vinh ban hành
10. (17/02/2020) Chỉ thị 3/CT-UBND về nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2020
11. (11/02/2020) Quyết định 265/QĐ-UBND năm 2020 về phân công quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
12. (11/02/2020) Quyết định 324/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang năm 2020
13. (11/02/2020) Quyết định 325/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang năm 2020
14. (07/02/2020) Quyết định 304/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang năm 2020
15. (05/02/2020) Quyết định 270/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang năm 2020
16. (05/02/2020) Quyết định 271/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang năm 2020
17. (05/02/2020) Quyết định 272/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang năm 2020
18. (22/01/2020) Quyết định 223/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang năm 2020
19. (22/01/2020) Quyết định 224/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang năm 2020
20. (22/01/2020) Quyết định 225/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang năm 2020
21. (22/01/2020) Quyết định 226/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang năm 2020
22. (22/01/2020) Quyết định 222/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang năm 2020
23. (21/01/2020) Quyết định 107/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP) tỉnh Bắc Kạn năm 2020
24. (17/01/2020) Quyết định 160/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang năm 2020
25. (17/01/2020) Quyết định 185/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang năm 2020
26. (06/01/2020) Quyết định 16/QĐ-UBND về phân công thực hiện chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang năm 2020
27. (02/01/2020) Quyết định 01/QĐ-UBND về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 do tỉnh Trà Vinh ban hành
28. (30/12/2019) Quyết định 2417/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ của Ủy ban nhân dân cấp huyện trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực công thương do tỉnh Bạc Liêu ban hành
29. (26/12/2019) Quyết định 2695/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt danh mục chỉ tiêu phục vụ xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp huyện, giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Trà Vinh ban hành
30. (10/12/2019) Nghị quyết 175/NQ-HĐND về kết quả giám sát việc triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh từ năm 2016 đến năm 2019 về chính sách hỗ trợ của tỉnh liên quan phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
31. (09/12/2019) Quyết định 2994/QĐ-UBND năm 2019 về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 do thành phố Cần Thơ ban hành
32. (06/12/2019) Nghị quyết 32/NQ-HĐND về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019, giải pháp năm 2020 do thành phố Cần Thơ ban hành
33. (08/11/2019) Kế hoạch 82/KH-UBND năm 2019 về phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, sản phẩm thủ công mỹ nghệ tỉnh Trà Vinh đến năm 2025
Xuất nhập khẩu
1. (18/03/2020) Công văn 1723/TCHQ-GSQL năm 2020 về thủ tục hành lý của khách nhập cảnh do Tổng cục Hải quan ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (13/03/2020) Quyết định 05/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với hộ nghèo và đối tượng chính sách kèm theo Quyết định 13/2017/QĐ-UBND do tỉnh Quảng Ninh ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (19/03/2020) Chỉ thị 03/CT-BTC năm 2020 về triển khai thực hiện Nghị quyết 94/2019/QH14 về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước do Bộ Công thương ban hành
2. (18/03/2020) Thông báo 106/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi họp Thường trực Chính phủ về tình hình triển khai hệ thống thu phí tự động không dừng giai đoạn 2 do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (16/03/2020) Công văn 11688/CT-TTHT năm 2020 về thông tin trên hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (16/03/2020) Công văn 11685/CT-TTHT năm 2020 về thông tin trên hóa đơn do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
5. (16/03/2020) Công văn 11687/CT-TTHT năm 2020 về thông tin trên hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
6. (12/03/2020) Công văn 10885/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
7. (11/03/2020) Quyết định 62/QĐ-UBND về bảng giá tối thiểu tính thuế các loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2020
8. (10/03/2020) Công văn 10432/CT-TTHT năm 2020 về thuế môn bài của Văn phòng đại diện do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
9. (10/03/2020) Công văn 10379/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế đối với hoạt động xây dựng trường học bằng nguồn tài trợ do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
10. (09/03/2020) Quyết định 04/2020/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với các loại tài nguyên khai thác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2020
11. (04/03/2020) Quyết định 731/QĐ-BCT năm 2020 về đính chính Thông tư 04/2020/TT-BCT quy định về đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng theo Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
12. (28/02/2020) Quyết định 276/QĐ-BTC năm 2020 về phê duyệt, tổ chức thực hiện giải pháp liên quan đến công tác quản lý thuế tại Đề án Mở rộng cơ sở thuế và chống xói mòn nguồn thu ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
13. (02/01/2020) Nghị quyết 283/2020/NQ-HĐND quy định về phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Bảo hiểm
1. (02/01/2020) Nghị quyết 287/2020/NQ-HĐND về hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV chưa có thẻ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
2. (27/12/2019) Quyết định 2403/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu
3. (12/11/2019) Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2019 về tăng cường thực hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế và giảm nợ đọng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Lao động - Tiền lương
1. (18/03/2020) Công văn 245/TLĐ năm 2020 về lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành
2. (17/03/2020) Quyết định 07/2020/QĐ-UBND quy định về định mức chi phí đào tạo nghề trình độ sơ cấp đối với thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
3. (16/03/2020) Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BXD năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành
4. (21/01/2020) Quyết định 119/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực: An toàn lao động; Phòng, chống tệ nạn xã hội; Bảo trợ xã hội bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu
5. (30/12/2019) Thông tư 31/2019/TT-BLĐTBXH quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung và hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
6. (02/12/2019) Văn bản hợp nhất 5160/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
7. (29/10/2019) Quyết định 2603/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ
Công nghệ thông tin
1. (19/03/2020) Công văn 1386/BCĐQG năm 2020 về tăng cường phòng chống dịch Covid-19 đối với người bệnh, người cao tuổi và khai báo y tế điện tử do Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra ban hành
2. (17/03/2020) Công văn 809/SGDĐT-GDPT năm 2020 về tăng cường dạy học qua internet, trên truyền hình trong thời gian nghỉ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
3. (12/03/2020) Quyết định 04/2020/QĐ-UBND Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh
4. (09/03/2020) Quyết định 587/QĐ-BKHCN năm 2020 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa thuộc phạm vi thực hiện của Bộ Khoa học và Công nghệ (lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ )
5. (27/02/2020) Quyết định 05/2020/QĐ-UBND quy định về triển khai hệ thống thông tin phản ánh hiện trường tỉnh Tây Ninh
6. (26/02/2020) Quyết định 258/QĐ-BTC năm 2020 về Quy trình tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử qua chương trình Quản lý văn bản và điều hành cơ quan Bộ Tài chính
7. (19/11/2019) Kế hoạch 83/KH-UBND năm 2019 về công tác thông tin đối ngoại tỉnh Trà Vinh năm 2020
8. (09/08/2019) Quyết định 2083/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật” giai đoạn 2019-2021 và năm 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Bất động sản
1. (17/03/2020) Quyết định 05/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
2. (11/03/2020) Quyết định 61/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang
3. (11/03/2020) Quyết định 64/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
4. (11/03/2020) Quyết định 60/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
5. (04/03/2020) Quyết định 49/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
6. (20/02/2020) Quyết định 523/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh giá đất (K) để tính tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2020
7. (19/02/2020) Quyết định 340/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng
8. (18/02/2020) Quyết định 04/2020/QĐ-UBND về giá cho thuê diện tích kinh doanh, dịch vụ thuộc sở hữu Nhà nước tại các khu chung cư mới xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
9. (14/02/2020) Quyết định 308/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng
10. (14/02/2020) Quyết định 26/QĐ-UBND-NĐ về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp
11. (14/02/2020) Quyết định 27/QĐ-UBND-NĐ về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
12. (05/02/2020) Quyết định 210/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng
13. (05/02/2020) Quyết định 209/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng
14. (21/01/2020) Quyết định 210/QĐ-UBND năm 2020 về Bộ tiêu chí ấp nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu giai đoạn 2019-2020 tỉnh Kiên Giang
15. (14/01/2020) Quyết định 06/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp giữa Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng đăng ký đất đai Thanh Hóa trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
16. (14/01/2020) Quyết định 82/QĐ-UBND năm 2020 sửa đổi Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
17. (02/01/2020) Nghị quyết 290/NQ-HĐND năm 2020 thông qua Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
18. (31/12/2019) Quyết định 45/2019/QĐ-UBND quy định về Bộ đơn giá bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
19. (31/12/2019) Quyết định 4384/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
20. (27/12/2019) Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND thông qua bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020-2024) trên địa bàn thành phố Cần Thơ
21. (20/12/2019) Quyết định 57/2019/QĐ-UBND về bảng giá đất trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024
22. (10/12/2019) Nghị quyết 171/NQ-HĐND năm 2019 thông qua cập nhật quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Trà Vinh để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
23. (06/12/2019) Quyết định 2268/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai bị hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
24. (14/11/2019) Quyết định 26/2019/QĐ-UBND quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Dịch vụ pháp lý
1. (02/03/2020) Quyết định 492/QĐ-UBND năm 2020 bãi bỏ Quyết định về chuyển giao thẩm quyền công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã sang các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
2. (10/02/2020) Kế hoạch 21/KH-UBND về thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động Thừa phát lại trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2020
Bộ máy hành chính
1. (19/03/2020) Thông tư 06/2020/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở kèm theo Thông tư 04/2019/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2. (19/03/2020) Quyết định 259/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Sở Du lịch, thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
3. (18/03/2020) Công văn 350/TCTK-PPCĐ năm 2020 về thông báo mã số và tên đơn vị hành chính mới do Tổng cục Thống kê ban hành
4. (18/03/2020) Quyết định 1830/QĐ-BCĐ về Kế hoạch thực hiện đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng biện pháp tư pháp hoặc biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021” năm 2020 do Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật ban hành
5. (18/03/2020) Quyết định 363/QĐ-BTTTT năm 2020 về phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
6. (16/03/2020) Quyết định 1072/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính và thủ tục hành chính lĩnh vực: Hoạt động xây dựng, kinh doanh bất động sản, nhà ở công sở, vật liệu xây dựng, giám định tư pháp xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng Hà Nội
7. (16/03/2020) Quyết định 851/QĐ-BNN-TCCB về Khung Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
8. (16/03/2020) Quyết định 07/2020/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 1 Điều 4 Quyết định 18/2019/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn
9. (16/03/2020) Quyết định 08/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điều 4 Quyết định 04/2016/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
10. (12/03/2020) Quyết định 778/QĐ-BNN-TT năm 2020 về đính chính thời gian có hiệu lực thi hành của Thông tư 26/2019/TT-BNNPTNT quy định về lưu mẫu giống cây trồng; kiểm định ruộng giống, lấy mẫu vật liệu nhân giống cây trồng; kiểm tra nhà nước về chất lượng giống cây trồng nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
11. (10/03/2020) Thông tư 24/2020/TT-BCA về biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
12. (10/03/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh
13. (10/03/2020) Quyết định 601/QĐ-BTNMT về phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 của Viện Khoa học tài nguyên nước do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
14. (10/03/2020) Quyết định 10/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 26/2015/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An
15. (10/03/2020) Quyết định 5/2020/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Điều 3 Quyết định 65/2018/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Lạng Sơn
16. (09/03/2020) Quyết định 631/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng
17. (07/03/2020) Quyết định 04/2020/QĐ-UBND quy định về số lượng và bố trí cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
18. (06/03/2020) Quyết định 192/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Điều lệ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang
19. (06/03/2020) Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND quy định về chức danh, số lượng, mức phụ cấp và mức khoán kinh phí hoạt động đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và khóm, ấp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
20. (05/03/2020) Quyết định 06/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành
21. (04/03/2020) Quyết định 05/2020/QĐ-UBND sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành
22. (24/02/2020) Quyết định 327/QĐ-UBND về Kế hoạch kiểm tra và rà soát văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Trà Vinh năm 2020
23. (24/02/2020) Công văn 8141-CV/BTGTW năm 2020 về trang trí khánh tiết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành
24. (21/02/2020) Kế hoạch 48/KH-UBND về thực hiện công tác bồi thường Nhà nước năm 2020 do tỉnh Đồng Tháp ban hành
25. (21/02/2020) Chỉ thị 01/CT-UBND về công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2020 do tỉnh Trà Vinh ban hành
26. (19/02/2020) Quyết định 258/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ
27. (17/02/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND Quy chế về tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
28. (17/02/2020) Quyết định 327/QĐ-UBND năm 2020 bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng
29. (17/02/2020) Quyết định 314/QĐ-UBND năm 2020 bãi bỏ thủ tục hành chính, lĩnh vực tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng
30. (12/02/2020) Quyết định 165/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh Bạc Liêu
31. (11/02/2020) Quyết định 268/QĐ-UBND năm 2020 bãi bỏ Quyết định 1599/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính mới áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
32. (10/02/2020) Quyết định 214/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy ban nhân dân cấp xã, thành phố Cần Thơ
33. (10/02/2020) Quyết định 234/QĐ-UBND năm 2020 bãi bỏ một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng
34. (07/02/2020) Quyết định 194/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố Cần Thơ
35. (06/02/2020) Kế hoạch 10/KH-HĐND thực hiện giám sát năm 2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang
36. (04/02/2020) Quyết định 158/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của thành phố Cần Thơ năm 2019
37. (04/02/2020) Kế hoạch 16/KH-UBND về công tác văn thư, lưu trữ năm 2020 do thành phố Cần Thơ ban hành
38. (03/02/2020) Quyết định 187/QĐ-UBND năm 2020 bãi bỏ thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng
39. (03/02/2020) Quyết định 142/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ của Ủy ban nhân dân cấp huyện trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường do tỉnh Bạc Liêu ban hành
40. (30/01/2020) Kế hoạch 411/KH-UBND về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 do tỉnh Bến Tre ban hành
41. (21/01/2020) Quyết định 120/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
42. (21/01/2020) Quyết định 261/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực thi hành năm 2019
43. (20/01/2020) Quyết định 97/QĐ-UBND năm 2020 về điều chỉnh loại thôn, tổ dân phố trên địa bàn các huyện, thành phố, tỉnh Bắc Kạn
44. (20/01/2020) Kế hoạch 10/KH-UBND năm 2020 về triển khai việc chuyển đổi, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Cần Thơ
45. (20/01/2020) Quyết định 111/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban nhân dân quận, huyện; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ
46. (17/01/2020) Quyết định 152/QĐ-UBND về Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang năm 2020
47. (17/01/2020) Quyết định 102/QĐ-UBND về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Trà Vinh năm 2020
48. (16/01/2020) Quyết định 97/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, lĩnh vực Dân số - Kế hoạch hóa gia đình áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
49. (16/01/2020) Quyết định 70/QĐ-BTC năm 2020 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính năm 2019
50. (08/01/2020) Quyết định 34/QĐ-UBND năm 2020 bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng
51. (03/01/2020) Kế hoạch 03/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 do thành phố Cần Thơ ban hành
52. (02/01/2020) Quyết định 05/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy ban nhân dân cấp huyện; cấp xã trên địa bàn thành phố Cần Thơ
53. (02/01/2020) Nghị quyết 296/NQ-HĐND về kế hoạch tổ chức các Kỳ họp thường lệ năm 2020 Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa IX
54. (02/01/2020) Nghị quyết 288/NQ-HĐND về giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước năm 2020 do tỉnh Kiên Giang ban hành
55. (31/12/2019) Quyết định 3327/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích do thành phố Cần Thơ ban hành
56. (31/12/2019) Quyết định 4763/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2019
57. (30/12/2019) Quyết định 2416/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ của Sở Công Thương, tỉnh Bạc Liêu trong giải quyết thủ tục hành chính
58. (26/12/2019) Kế hoạch 6500/KH-UBND năm 2019 về công tác cải cách hành chính của tỉnh Bến Tre năm 2020
59. (26/12/2019) Quyết định 3209/2019/QĐ-UBND về đính chính Quyết định 05/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long
60. (25/12/2019) Kế hoạch 143/KH-UBND năm 2019 về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020 do tỉnh Bạc Liêu ban hành
61. (10/12/2019) Nghị quyết 176/NQ-HĐND năm 2019 về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
62. (10/12/2019) Nghị quyết 173/NQ-HĐND năm 2019 về phê duyệt kinh phí hỗ trợ đối với Công an viên công tác ở ấp, khóm; ấp, khóm Đội trưởng dôi dư do sáp nhập ấp, khóm do tỉnh Trà Vinh ban hành
63. (10/12/2019) Nghị quyết 174/NQ-HĐND năm 2019 về phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, các hội đặc thù tỉnh Trà Vinh năm 2020
64. (09/12/2019) Quyết định 2275/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu
65. (09/12/2019) Quyết định 2276/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Báo chí bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu
66. (06/12/2019) Nghị quyết 11/2019/NQ-HĐND quy định về mức chi công tác đào tạo, bồi dưỡng trong nước đối với cán bộ, công chức, viên chức của thành phố Cần Thơ
67. (06/12/2019) Nghị quyết 09/2019/NQ-HĐND quy định về số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở phường, xã, thị trấn, ấp, khu vực, thành phố Cần Thơ
68. (03/12/2019) Quyết định 2924/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ thành phố Cần Thơ
69. (26/11/2019) Kế hoạch 170/KH-UBND năm 2019 về thực hiện sắp xếp, sáp nhập ấp, khu vực trên địa bàn thành phố Cần Thơ
70. (25/11/2019) Quyết định 2839/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ
71. (21/11/2019) Quyết định 2829/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ
72. (21/11/2019) Quyết định 2585/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết 16 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bến Tre
73. (20/11/2019) Quyết định 1887/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi quản lý của ngành Thanh tra trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
74. (19/11/2019) Quyết định 2126/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ của Ủy ban nhân dân cấp huyện trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa do tỉnh Bạc Liêu ban hành
75. (19/11/2019) Quyết định 2125/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
76. (15/11/2019) Quyết định 2094/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ của Ủy ban nhân dân cấp xã trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường do tỉnh Bạc Liêu ban hành
77. (13/11/2019) Kế hoạch 5722/KH-UBND về đánh giá chất lượng nội bộ theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 phục vụ hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre năm 2019
78. (11/11/2019) Quyết định 2065/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu trong giải quyết thủ tục hành chính
79. (05/11/2019) Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2019 về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật do thành phố Cần Thơ ban hành
80. (05/11/2019) Quyết định 2676/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra thành phố Cần Thơ
81. (30/10/2019) Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2019 về tăng cường thực hiện cải cách hành chính, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ do thành phố Cần Thơ ban hành
82. (29/10/2019) Quyết định 2593/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính; Ủy ban nhân dân quận, huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ
83. (29/10/2019) Quyết định 2590/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân quận, huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ
84. (25/10/2019) Quyết định 2455/QĐ-UBND năm 2019 về ủy quyền quyết định việc cử hoặc cho phép cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên đi công tác, học tập, nghiên cứu hoặc việc riêng nước ngoài do tỉnh Kiên Giang ban hành
85. (15/10/2019) Nghị quyết 157/NQ-HĐND năm 2019 về sáp nhập ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
86. (15/10/2019) Nghị quyết 158/NQ-HĐND năm 2019 về phê duyệt tổng số biên chế công chức cho các cơ quan hành chính cấp tỉnh và Ủy ban nhân nhân cấp huyện năm 2020 do tỉnh Trà Vinh ban hành
87. (15/10/2019) Nghị quyết 94/2019/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 93/2019/NQ-HĐND quy định chức danh, số lượng, chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khóm; khoán kinh phí bồi dưỡng những người tham gia công tác ở ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
88. (10/09/2019) Kế hoạch 54/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc do tỉnh Vĩnh Long ban hành
Vi phạm hành chính
1. (12/03/2020) Kế hoạch 68/KH-UBND kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020 trên địa bàn Tỉnh Đồng Tháp
2. (06/02/2020) Kế hoạch 10/KH-UBND về thực hiện công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính năm 2020 do tỉnh Trà Vinh ban hành
3. (08/01/2020) Kế hoạch 04/KH-UBND về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020 do thành phố Cần Thơ ban hành
Tài chính nhà nước
1. (17/03/2020) Quyết định 09/2020/QĐ-UBND bổ sung định mức tối đa xe ô tô phục vụ công tác chung tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Hà Giang
2. (16/03/2020) Quyết định 09/2020/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế đối với đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng
3. (11/03/2020) Quyết định 11/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 27/2016/QĐ-UBND quy định về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Lai Châu
4. (09/03/2020) Công văn 2598/BTC-KHTC năm 2020 về công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2019 của Bộ Tài chính (Quản lý ngành)
5. (06/03/2020) Quyết định 07/2020/QĐ-UBND về danh mục và trách nhiệm phối hợp trong việc mua sắm tài sản tập trung trên địa bàn tỉnh Bến Tre
6. (06/03/2020) Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 01/2016/NQ-HĐND quy định khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
7. (19/02/2020) Quyết định 301/QĐ-UBND năm 2020 về Chương trình tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2020-2025
8. (20/01/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 44/2018/QĐ-UBND quy định đơn giá bồi thường thiệt hại cây trồng, vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
9. (08/01/2020) Quyết định 3/2020/QĐ-UBND quy định về giá tiêu thụ nước sạch do Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Vietcom sản xuất do tỉnh Nam Định ban hành
10. (08/01/2020) Quyết định 04/2020/QĐ-UBND quy định về giá tiêu thụ nước sạch do Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Lê Lợi sản xuất do tỉnh Nam Định ban hành
11. (08/01/2020) Quyết định 5/2020/QĐ-UBND quy định về giá tiêu thụ nước sạch do Công ty Trách nhiệm hữu hạn nước sạch Hoàng Gia sản xuất do tỉnh Nam Định ban hành
12. (08/01/2020) Quyết định 6/2020/QĐ-UBND quy định về giá tiêu thụ nước sạch do Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Cốc Thành sản xuất do tỉnh Nam Định ban hành
13. (08/01/2020) Quyết định 7/2020/QĐ-UBND quy định về giá tiêu thụ nước sạch do Hợp tác xã nước sạch và môi trường Sông Đào sản xuất do tỉnh Nam Định ban hành
14. (02/01/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND quy định về tài sản có giá trị lớn trong trường hợp sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê do thành phố Cần Thơ ban hành
15. (02/01/2020) Nghị quyết 293/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
16. (02/01/2020) Nghị quyết 289/2020/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
17. (02/01/2020) Nghị quyết 284/2020/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ tiền ăn cho Công an viên làm nhiệm vụ thường trực tại xã trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
18. (02/01/2020) Nghị quyết 285/2020/NQ-HĐND về sửa đổi nội dung chi và bổ sung mức phân bổ kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
19. (06/12/2019) Nghị quyết 65/NQ-HĐND năm 2019 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2020 do tỉnh Bến Tre ban hành
20. (25/11/2019) Kế hoạch 5919/KH-UBND năm 2019 về thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước năm 2020 do tỉnh Bến Tre ban hành
Xây dựng - Đô thị
1. (06/03/2020) Quyết định 09/2020/QĐ-UBND về Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương
2. (05/03/2020) Quyết định 235/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt đề cương Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2030
3. (13/01/2020) Quyết định 02/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu kèm theo Quyết định 17/2017/QĐ-UBND
4. (13/01/2020) Nghị quyết 229/NQ-HĐND năm 2020 về thông qua Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long đến năm 2035
5. (03/01/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên
6. (12/12/2019) Quyết định 31/2019/QĐ-UBND sửa đổi nội dung Mục c, Điều 8 của Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh kèm theo Quyết định 16/2018/QĐ-UBND
7. (26/11/2019) Quyết định 2504/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040
8. (18/11/2019) Quyết định 2556/QĐ-UBND năm 2019 quy định về trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố Ấp nông thôn mới, Ấp nông thôn mới kiểu mẫu và Mô hình sản xuất kiểu mẫu tỉnh Bến Tre giai đoạn 2019-2020
9. (12/04/2019) Nghị quyết 126/NQ-HĐND năm 2019 về điều chỉnh Điều 1 Nghị quyết 53/NQ-HĐND thông qua điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
Giáo dục
1. (23/03/2020) Công văn 988/BGDĐT-GDĐH năm 2020 về bảo đảm chất lượng đào tạo từ xa trong thời gian phòng chống dịch Covid-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2. (20/03/2020) Công văn 944/BGDĐT-GDĐH năm 2020 về hỗ trợ địa phương phòng chống dịch Covid-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
3. (20/03/2020) Công văn 856/SGDĐT-CTTT năm 2020 về hướng dẫn xử lý trường hợp bị sốt, ho, khó thở tại trường học do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
4. (19/03/2020) Công văn 877/GDĐT-VP năm 2020 về ngưng tất cả hoạt động tập trung học sinh, học viên và tạm ngưng nhận hồ sơ đăng ký cấp phép hoạt động các loại hình dịch vụ giáo dục thuộc quản lí của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh
5. (13/03/2020) Quyết định 266/QĐ-UBND-HC năm 2020 sửa đổi Quyết định 669/QĐ-UBND-HC về Khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
6. (12/03/2020) Quyết định 471/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 các trường trung học phổ thông năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
7. (10/03/2020) Quyết định 05/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 02/2017/QĐ-UBND quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
8. (27/02/2020) Kế hoạch 857/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chỉ thị 31/CT-TTg về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Bến Tre
9. (25/02/2020) Quyết định 163/QĐ-UBND-HC năm 2020 về tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông do tỉnh Đồng Tháp ban hành
10. (22/01/2020) Quyết định 125/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch dạy học hai buổi/ngày theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 bắt đầu từ năm học 2020-2021 và các năm tiếp theo đối với cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
11. (10/12/2019) Nghị quyết 172/NQ-HĐND năm 2019 bổ sung danh mục cụ thể khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và về nhà trong ngày được hỗ trợ theo chính sách của Nghị định 116/2016/NĐ-CP trong phụ lục kèm theo Nghị quyết 46/NQ-HĐND, 54/NQ-HĐND và 112/NQ-HĐND do tỉnh Trà Vinh ban hành
Tài nguyên - Môi trường
1. (19/03/2020) Công văn 1382/BYT-MT năm 2020 về quản lý, kiểm soát sử dụng khí N2O do Bộ Y tế ban hành
2. (17/03/2020) Quyết định 891/QĐ-BNN-KHCN năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris về Biến đổi khí hậu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2021-2030
3. (13/03/2020) Chỉ thị 04/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý đề điều, chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, phòng, chống lũ bão năm 2020 do tỉnh Hòa Bình ban hành
4. (12/03/2020) Quyết định 1761/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2020-2025
5. (03/03/2020) Chỉ thị 04/CT-UBND về tăng cường biện pháp cấp bách bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2020 do tỉnh Kiên Giang ban hành
6. (02/03/2020) Quyết định 10/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu kèm theo Quyết định 28/2018/QĐ-UBND
7. (15/01/2020) Quyết định 71/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Phương án ứng phó với bão mạnh, siêu bão trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
8. (30/12/2019) Quyết định 2708/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
9. (18/12/2019) Quyết định 2657/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Danh mục khu vực Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
10. (26/11/2019) Quyết định 2852/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường và các Sở có liên quan trên địa bàn thành phố Hà Nội
11. (15/11/2019) Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2019 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
Thể thao - Y tế
1. (24/03/2020) Công văn 1049/UBND-TH năm 2020 về tạm dừng một số hoạt động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
2. (23/03/2020) Công văn 2661/BGTVT-VT năm 2020 về tạm dừng vận chuyển công dân Việt Nam từ nước ngoài đến Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất do Bộ Giao thông vận tải ban hành
3. (21/03/2020) Thông báo 118/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (21/03/2020) Quyết định 1266/QĐ-BYT năm 2020 quy định về tiêu chuẩn phân loại sức khỏe cán bộ và Mẫu phiếu khám sức khỏe cán bộ do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
5. (20/03/2020) Công văn 1440/CV-BCĐ năm 2020 về tổ chức cách ly người nhập cảnh phòng chống dịch COVID-19 do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 ban hành
6. (20/03/2020) Quyết định 1246/QĐ-BYT năm 2020 về "Hướng dẫn tạm thời cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong phòng, chống dịch COVID-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả" do Bộ Y tế ban hành
7. (20/03/2020) Công văn 1441/BYT-MT năm 2020 về hướng dẫn thực hiện Quyết định 1246/QĐ-BYT do Bộ Y tế ban hành
8. (20/03/2020) Quyết định 1259/QĐ-BYT năm 2020 về Danh mục phương tiện phòng hộ cá nhân thiết yếu của 01 Khu vực điều trị cách ly người bệnh COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
9. (20/03/2020) Công văn 1436/CV-BCĐ năm 2020 về triển khai ứng dụng khai báo y tế toàn dân NCOVI do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 ban hành
10. (20/03/2020) Công văn 338/KCB-NV năm 2020 về hạn chế tiếp xúc gần giữa các nhân viên y tế và giữa các người bệnh trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành
11. (19/03/2020) Công văn 1394/BYT-KCB năm 2020 về tăng cường phòng và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 cho nhân viên y tế do Bộ Y tế ban hành
12. (18/03/2020) Công văn 1357/BYT-MT năm 2020 về khuyến cáo phòng chống bệnh COVID-19 dành cho người điều khiển và hành khách sử dụng phương tiện giao thông công cộng do Bộ Y tế ban hành
13. (18/03/2020) Công văn 1364/BYT-MT năm 2020 hướng dẫn phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại chung cư do Bộ Y tế ban hành
14. (18/03/2020) Công văn 871/BGDĐT-KHTC năm 2020 về đề xuất biện pháp, chính sách để ứng phó với dịch Covid-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
15. (18/03/2020) Quyết định 856/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh phòng chống dịch Covid-19 trong hoạt động văn hóa thể thao và du lịch do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
16. (17/03/2020) Quyết định 924/QĐ-BYT năm 2020 về cho phép thực hiện xét nghiệm chẩn đoán bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19) do Bộ Y tế ban hành
17. (17/03/2020) Công văn 1332/BYT-VPB1 năm 2020 về buổi làm việc giữa Đoàn công tác Bộ Y tế với Ban Chỉ đạo của tỉnh Thừa Thiên Huế về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Bộ Y tế ban hành
18. (17/03/2020) Công văn 1338/CV-BCĐ năm 2020 về tổ chức cách ly người nhập cảnh từ quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch COVID-19 do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 ban hành
19. (17/03/2020) Thông báo 101/TB-VPCP năm 2020 ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ủy ban Quốc gia về chấm dứt bệnh lao do Văn phòng Chính phủ ban hành
20. (17/03/2020) Công văn 2503/QLD-KD năm 2020 về việc cung cấp thông tin về danh mục các đơn vị cung ứng thuốc phòng Covid-19 do Cục Quản lý Dược ban hành
21. (16/03/2020) Công văn 2296/BGTVT-VT năm 2020 thực hiện Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Thông báo 89/TB-VPCP do Bộ Giao thông vận tải ban hành
22. (14/03/2020) Công văn 1269/CV-BCĐ năm 2020 về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra ban hành
23. (14/03/2020) Công văn 1271/BYT-DP năm 2020 về lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
24. (13/03/2020) Chỉ thị 1939/CT-VPCP năm 2020 về tăng cường biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
25. (11/03/2020) Công văn 82/TANDTC-VP năm 2020 báo cáo nhanh về tình hình phòng, chống dịch Covid 19 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
26. (10/03/2020) Kế hoạch 16/KH-UBND năm 2020 về tổ chức tiếp nhận, cách ly công dân Việt Nam từ Trung Quốc, Hàn Quốc và các quốc gia khác có dịch về Trà Vinh
27. (03/03/2020) Kế hoạch 56/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Đề án “Bảo đảm dinh dưỡng hợp lý và tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên để nâng cao sức khỏe, dự phòng bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi, tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
28. (26/02/2020) Công văn 911/BYT-TDCT năm 2020 về hướng dẫn triển khai Quyết định 1893/QĐ-TTg do Bộ Y tế ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (17/03/2020) Quyết định 854/QĐ-BVHTTDL về Kế hoạch thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
2. (17/03/2020) Công văn 2052/VPCP-KGVX năm 2020 xử lý thông tin báo nêu về việc ứng xử với khách du lịch nước ngoài do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (13/03/2020) Quyết định 04/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý hoạt động các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
4. (12/03/2020) Kế hoạch 31/KH-UBND về thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Tuyên Quang năm 2020
5. (11/03/2020) Kế hoạch 29/KH-UBND năm 2020 thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
6. (18/02/2020) Quyết định 516/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế phối hợp giữa Sở Nội vụ và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
7. (13/02/2020) Kế hoạch 1117/KH-UBND về tổng kết thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 do tỉnh Đắk Lắk ban hành
8. (14/01/2020) Quyết định 58/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện chế độ, chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020
9. (03/12/2019) Quyết định 18/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý khu du lịch, điểm du lịch do thành phố Cần Thơ ban hành
10. (07/11/2019) Kế hoạch 161/KH-UBND năm 2019 thực hiện Quyết định 362/QĐ-TTg về phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 trên địa bàn thành phố Cần Thơ
Lĩnh vực khác
1. (06/03/2020) Quyết định 08/2020/QĐ-UBND quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,383

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn