Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19
Bản Tin Văn Bản Mới 28/02/2020 17:09 PM

Bản tin văn bản mới, ngày 26/02 - 28/02/2020

28/02/2020 17:09 PM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 26/02 - 28/02/2020.

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (26/02/2020) Nghị quyết 18/NQ-CP năm 2020 sửa đổi Nghị quyết 97/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước do Chính phủ ban hành
2. (12/02/2020) Kế hoạch 1195/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
3. (31/12/2019) Kế hoạch 15241/KH-UBND năm 2019 về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
4. (16/12/2019) Kế hoạch 14532/KH-UBND năm 2019 triển khai Nghị quyết 73/NQ-CP về Chương trình hành động triển khai Nghị quyết 60/2018/QH14 về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước do tỉnh Đồng Nai ban hành
5. (12/12/2019) Nghị quyết 49/NQ-HĐND năm 2019 về chủ trương ban hành Đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2025”
Đầu tư
1. (26/02/2020) Quyết định 301/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, tỉnh Nghệ An đến năm 2040 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (24/02/2020) Công văn 1374/VPCP-CN năm 2020 về 04 dự án đường sắt sử dụng 7.000 tỷ đồng vốn dự phòng kế hoạch 2016-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (24/02/2020) Công văn 1375/VPCP-CN năm 2020 thực hiện kết luận của Kiểm toán Nhà nước về Dự án nâng cao an toàn cầu đường sắt trên tuyến Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (19/02/2020) Công văn 989/BKHĐT-QLQH năm 2020 về đôn đốc việc triển khai lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 theo quy định của Luật Quy hoạch do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
5. (21/01/2020) Quyết định 230/QĐ-UBND năm 2020 sửa đổi Quyết định về Chương trình Khuyến công giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Đồng Nai ban hành
6. (31/12/2019) Quyết định 5514/QĐ-UBND năm 2019 về giao kế hoạch đầu tư công năm 2020 nguồn vốn ngân sách thành phố Hồ Chí Minh
7. (31/12/2019) Quyết định 28/2019/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Điều 3 Quyết định 38/2016/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang
8. (27/12/2019) Quyết định 4242/QĐ-UBND năm 2019 công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành kế hoạch và đầu tư tỉnh Đồng Nai
9. (19/12/2019) Quyết định 41/2019/QĐ-UBND về ủy quyền xây dựng, thẩm định và phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất, giá đất cụ thể để giao đất tái định cư và giá đất cụ thể để xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An
10. (16/12/2019) Nghị quyết 29/NQ-HĐND năm 2019 về thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn 2016-2020 do tỉnh Bình Phước ban hành
11. (13/12/2019) Nghị quyết 14/2019/NQ-HĐND về phê duyệt chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2020
12. (13/12/2019) Nghị quyết 18/2019/NQ-HĐND về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Thái Bình đến năm 2020 đã được phê duyệt tại Nghị quyết 115/NQ-HĐND và phê duyệt điều chỉnh tại Nghị quyết 26/2016/NQ-HĐND
13. (09/12/2019) Nghị quyết 43/NQ-HĐND năm 2019 về điều chỉnh Nghị quyết 23/NQ-HĐND điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 (lần 2) do tỉnh Bình Dương ban hành
14. (06/12/2019) Nghị quyết 195/NQ-HĐND về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019 và kế hoạch đầu tư công năm 2020 do tỉnh Đồng Nai ban hành
15. (04/12/2019) Nghị quyết 26/NQ-HĐND năm 2019 về cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020 của cấp thành phố Hà Nội
16. (16/08/2019) Quyết định 1705/QĐ-UBND năm 2019 công bố 14 (mười bốn) thủ tục hành chính bổ sung được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Kế hoạch và Đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Thương mại
1. (20/02/2020) Quyết định 489/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tỉnh Đồng Nai
2. (10/02/2020) Kế hoạch 370/KH-BHXH thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
3. (07/01/2020) Chỉ thị 01/CT-UBND về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020 do tỉnh Đồng Nai ban hành
4. (31/12/2019) Quyết định 2732/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt Đề án Cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến 2035
5. (26/12/2019) Kế hoạch 266/KH-UBND năm 2019 về triển khai Chương trình trọng điểm phát triển du lịch - dịch vụ tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020
6. (16/12/2019) Nghị quyết 21/NQ-HĐND năm 2019 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 do tỉnh Bình Phước ban hành
7. (13/12/2019) Nghị quyết 16/2019/NQ-HĐND về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 do tỉnh Thái Bình ban hành
8. (09/12/2019) Quyết định 3360/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Đề án “Triển khai, áp dụng, quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
9. (06/12/2019) Nghị quyết 184/NQ-HĐND năm 2019 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020 của tỉnh Đồng Nai
10. (02/12/2019) Quyết định 3899/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình điện tử thực hiện liên thông thủ tục hành chính Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và Tiếp nhận hồ sơ Thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
11. (02/12/2019) Quyết định 3898/QĐ-UBND năm 2019 công bố thí điểm liên thông thủ tục hành chính Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và Tiếp nhận hồ sơ Thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
12. (22/11/2019) Quyết định 3801/QĐ-UBND năm 2019 về thí điểm Quy trình thực hiện liên thông thủ tục Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm và Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Xuất nhập khẩu
1. (26/02/2020) Chỉ thị 05/CT-BCT năm 2020 vể triển khai giải pháp tăng cường xuất khẩu, nhập khẩu trong bối cảnh dịch Covid-19 do Bộ Công thương ban hành
2. (07/02/2020) Quyết định 336/QĐ-BYT năm 2020 về triển khai thí điểm dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với thủ tục cấp phép nhập khẩu thuốc chưa có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam do Bộ Y tế ban hành
3. (10/01/2020) Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (24/02/2020) Công văn 1117/NHNN-TD năm 2020 về triển khai giải pháp hỗ trợ khách hàng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
2. (10/02/2020) Quyết định 05/2020/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án cho vay tiêu dùng từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động "tín dụng đen" trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3. (14/01/2020) Văn bản hợp nhất 01/VBHN-NHNN năm 2020 hợp nhất Quyết định về Quy chế cấp, sử dụng và quản lý mã tổ chức phát hành thẻ ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
4. (14/01/2020) Văn bản hợp nhất 02/VBHN-NHNN năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (19/02/2020) Quyết định 3/2020/QĐ-UBND về bảng giá chuẩn nhà xây dựng mới và tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của nhà để tính thu lệ phí trước bạ nhà; xác định giá trị tài sản là nhà trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
2. (21/01/2020) Quyết định 05/2020/QĐ-UBND quy định về định thực hiện giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu
3. (17/01/2020) Quyết định 02/2020/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2020 đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
4. (26/12/2019) Quyết định 24/2019/QĐ-UBND quy định về giá tính thuế tài nguyên năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Bảo hiểm
1. (11/02/2020) Công văn 239/BHXH-CST về thay đổi thông tin cơ sở khám chữa bệnh các tỉnh/thành phố năm 2020 do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (31/12/2019) Văn bản hợp nhất 5828/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về đào tạo thường xuyên do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
2. (31/12/2019) Văn bản hợp nhất 5830/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về đào tạo trình độ sơ cấp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
3. (31/12/2019) Văn bản hợp nhất 5829/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo vừa làm vừa học do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
4. (30/12/2019) Thông tư 36/2019/TT-BLĐTBXH về Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
5. (27/12/2019) Quyết định 2820/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới và bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý lao động ngoài nước, An toàn vệ sinh lao động, Bảo trợ xã hội được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước
6. (09/12/2019) Kế hoạch 171/KH-UBND năm 2019 về đào tạo nghề cho lao động nông thôn và đào tạo nghề cho người khuyết tật năm 2020 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
7. (02/12/2019) Quyết định 3901/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình điện tử thực hiện liên thông thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 01, số 02 và cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp ngoài Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai
8. (02/12/2019) Quyết định 3900/QĐ-UBND năm 2019 công bố thí điểm liên thông thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 01, số 02 và cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp ngoài Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai
Công nghệ thông tin
1. (20/02/2020) Kế hoạch 18/KH-UBND về ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, phát triển dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Ninh Bình năm 2020
2. (20/02/2020) Quyết định 225/QĐ-BTC năm 2020 quy định về chế độ chi phục vụ hoạt động đối với Trang thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính
3. (17/02/2020) Quyết định 07/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng kèm theo Quyết định 33/2015/QĐ-UBND
4. (20/01/2020) Quyết định 05/2020/QĐ-UBND về Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu; khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
5. (20/01/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
6. (16/01/2020) Quyết định 177/QĐ-UBND năm 2020 công bố Bộ Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Đồng Nai
7. (06/01/2020) Quyết định 27/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
8. (31/12/2019) Quyết định 37/2019/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động của Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Bắc Giang
9. (26/12/2019) Quyết định 3573/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch thuê dịch vụ hội nghị truyền hình triển khai mở rộng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến kết nối từ cấp tỉnh đến cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Bất động sản
1. (20/02/2020) Quyết định 347/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng
2. (14/02/2020) Quyết định 06/2020/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập và phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Sóc Trăng
3. (13/02/2020) Quyết định 13/2020/QĐ-UBND về Bộ đơn giá bồi thường các loại nhà cửa, vật kiến trúc, mồ mả, tàu thuyền, máy móc thiết bị, nông cụ, ngư cụ, cây cối, hoa màu và nuôi trồng thủy hải sản” khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
4. (06/02/2020) Quyết định 372/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch ứng phó sự cố cháy lớn nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
5. (06/02/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
6. (22/01/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND về ngưng hiệu lực một số điều của Quyết định 15/2019/QĐ-UBND quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
7. (17/01/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND về Bộ đơn giá bồi thường nhà và công trình xây dựng khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình
8. (31/12/2019) Quyết định 29/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 01/2018/QĐ-UBND quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất nông nghiệp; đối với đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp; quy định hạn mức công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp do khai hoang cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
9. (18/12/2019) Quyết định 65/2019/QĐ-UBND về Bảng giá đất định kỳ 05 năm (năm 2020-2024) trên địa bàn tỉnh Bình Định
10. (13/12/2019) Nghị quyết 117/NQ-HĐND năm 2019 thông qua Bảng giá đất định kỳ 05 năm (01/01/2020-31/12/2024) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
11. (13/12/2019) Nghị quyết 110/NQ-HĐND năm 2019 về thông qua danh mục dự án có thu hồi đất để thực hiện trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
12. (09/10/2019) Quyết định 2654/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch rà soát, cập nhật theo dõi diễn biến rừng và đất quy hoạch phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020
13. (12/09/2018) Quyết định 537/QĐ-UBND năm 2018 về bộ đơn giá đo đạc bản đồ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số hóa chuyển hệ bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Dịch vụ pháp lý
1. (22/01/2020) Kế hoạch 737/KH-UBND về thực hiện công tác pháp chế năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
2. (31/12/2019) Quyết định 3661/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
3. (25/12/2019) Quyết định 4204/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về công chứng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Bộ máy hành chính
1. (25/02/2020) Quyết định 378/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế; Thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang
2. (24/02/2020) Quyết định 516/QĐ-BGDĐT năm 2020 về phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
3. (24/02/2020) Kế hoạch 188/KH-UBDT về công tác văn thư, lưu trữ năm năm 2020 của Ủy ban Dân tộc
4. (24/02/2020) Quyết định 363/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh An Giang
5. (24/02/2020) Quyết định 519/QĐ-BGDĐT năm 2020 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo hết hiệu lực năm 2019
6. (21/02/2020) Công văn 504/BHXH-VP năm 2020 về đính chính văn bản do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
7. (19/02/2020) Kế hoạch 63/KH-UBND về thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020” năm 2020 do tỉnh An Giang ban hành
8. (19/02/2020) Kế hoạch 64/KH-UBND về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 do tỉnh An Giang ban hành
9. (19/02/2020) Quyết định 338/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh An Giang
10. (18/02/2020) Quyết định 467/QĐ-UBND năm 2020 về phân loại đơn vị hành chính các phường thuộc thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
11. (18/02/2020) Kế hoạch 21/KH-UBND về thực hiện Quy chế dân chủ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2020
12. (17/02/2020) Quyết định 765/QĐ-UBND về phê duyệt chỉ tiêu và kế hoạch xét tuyển viên chức vào làm việc tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Hà Nội năm 2020
13. (17/02/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
14. (17/02/2020) Quyết định 455/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục vào Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế
15. (14/02/2020) Quyết định 03/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành trong lĩnh vực văn hóa, thể thao
16. (14/02/2020) Quyết định 07/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành liên quan đến lĩnh vực công thương
17. (12/02/2020) Quyết định 236/QĐ-TTg năm 2020 về thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật
18. (12/02/2020) Quyết định 391/QĐ-BTNTM năm 2020 về Kế hoạch hành động thực hiện Đề án triển khai Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
19. (12/02/2020) Quyết định 248/QĐ-BTP về phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2020 của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành
20. (11/02/2020) Nghị quyết 892/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thái Bình do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
21. (11/02/2020) Nghị quyết 893/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Cần Thơ do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
22. (11/02/2020) Nghị quyết 894/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Khánh Hòa do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
23. (11/02/2020) Nghị quyết 895/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Hà Nội do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
24. (11/02/2020) Nghị quyết 896/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Lào Cai do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
25. (11/02/2020) Nghị quyết 897/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và đổi tên đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Cao Bằng do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
26. (11/02/2020) Quyết định 02/2020/QĐ-UBND bãi bỏ một số điều của Quy định về tổ chức, quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng và chế độ trợ cấp đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng kèm theo Quyết định 15/2018/QĐ-UBND
27. (10/02/2020) Kế hoạch 1036/KH-UBND về khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2020
28. (07/02/2020) Quyết định 211/QĐ-BTP về phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2020 của Nhà xuất bản Tư pháp do Bộ Tư pháp ban hành
29. (06/02/2020) Quyết định 77/QĐ-UBND về phê duyệt Chương trình công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2020
30. (05/02/2020) Quyết định 206/QĐ-BTP về phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2020 của Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành
31. (04/02/2020) Chỉ thị 03/CT-UBND về tổ chức thực hiện công tác quốc phòng địa phương năm 2020 do tỉnh Bình Dương ban hành
32. (31/01/2020) Quyết định 06/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 25/2013/QĐ-UBND về mức chi phục vụ hoạt động cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu
33. (31/01/2020) Kế hoạch 801/KH-UBND về thực hiện công tác văn thư, lưu trữ tỉnh Đồng Nai năm 2020
34. (30/01/2020) Quyết định 131/QĐ-BKHCN về Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ
35. (22/01/2020) Kế hoạch 735/KH-UBND về rà soát, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính năm 2020 của tỉnh Đồng Nai
36. (22/01/2020) Quyết định 403/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh năm 2019
37. (22/01/2020) Quyết định 300/QĐ-UBND năm 2020 công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Đồng Nai
38. (22/01/2020) Kế hoạch 736/KH-UBND về thông tin, tuyên truyền kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Đồng Nai năm 2020
39. (21/01/2020) Quyết định 176/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Quận 5 hết hiệu lực toàn bộ; danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh còn hiệu lực năm 2019
40. (17/01/2020) Quyết định 07/2020/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 15/2019/NQ-HĐND quy định về chế độ, định mức chi đảm bảo điều kiện hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội, Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An
41. (15/01/2020) Kế hoạch 478/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Đề án Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2019-2025
42. (14/01/2020) Kế hoạch 436/KH-UBND về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 do tỉnh Đồng Nai ban hành
43. (14/01/2020) Kế hoạch 429/KH-UBND về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 do tỉnh Đồng Nai ban hành
44. (13/01/2020) Quyết định 113/QĐ-UBND năm 2020 công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai
45. (13/01/2020) Quyết định 105/QĐ-UBND năm 2020 công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai
46. (07/01/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND quy định về chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
47. (07/01/2020) Kế hoạch 140/KH-UBND về thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2020
48. (07/01/2020) Kế hoạch 141/KH-UBND về thực hiện công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
49. (06/01/2020) Quyết định 26/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
50. (31/12/2019) Quyết định 3264/QĐ-UBND năm 2019 về giao số lượng cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La
51. (31/12/2019) Quyết định 30/2019/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 và Khoản 3 Điều 3 Quyết định 32/2015/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang
52. (27/12/2019) Kế hoạch 15124/KH-UBND năm 2019 về kiểm tra cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 do tỉnh Đồng Nai ban hành
53. (27/12/2019) Kế hoạch 15123/KH-UBND năm 2019 về kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Đồng Nai năm 2020
54. (27/12/2019) Quyết định 2619/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 do tỉnh Bắc Kạn ban hành
55. (27/12/2019) Quyết định 2618/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 do tỉnh Bắc Kạn ban hành
56. (27/12/2019) Quyết định 2620/QĐ-UBND năm 2019 hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
57. (26/12/2019) Kế hoạch 269/KH-UBND năm 2019 về trọng tâm công tác Tư pháp trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020
58. (26/12/2019) Kế hoạch 270/KH-UBND năm 2019 về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020
59. (13/12/2019) Nghị quyết 125/NQ-HĐND năm 2019 về Kế hoạch tổ chức các Kỳ họp thường lệ Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2020
60. (06/12/2019) Nghị quyết 206/NQ-HĐND năm 2019 về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai Khóa IX
61. (06/12/2019) Nghị quyết 207/NQ-HĐND năm 2019 về thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2020
62. (06/12/2019) Quyết định 3343/QĐ-UBND năm 2019 sửa đổi một phần Quy chế hoạt động của Tổ công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được ban hành kèm theo Quyết định 2504/QĐ-UBND
63. (06/12/2019) Nghị quyết 203/NQ-HĐND về phê duyệt tổng biên chế, số lượng người làm việc trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2020
64. (06/12/2019) Nghị quyết 205/NQ-HĐND năm 2019 về điều chỉnh, sáp nhập, thành lập ấp, khu phố thuộc huyện Định Quán, huyện Thống Nhất và thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
65. (19/11/2019) Quyết định 3758/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001 tại các cơ quan, đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2019-2020
66. (18/11/2019) Quyết định 3714/QĐ-UBND năm 2019 về điều chỉnh Đề án “Điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai"
67. (01/11/2019) Kế hoạch 12609/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Kế hoạch 286-KH/TU triển khai Kết luận 49-KL/TW do tỉnh Đồng Nai ban hành
68. (22/10/2019) Quyết định 3330/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành thông tin và truyền thông tỉnh Đồng Nai
69. (31/07/2019) Nghị quyết 29/NQ-HĐND năm 2019 về tán thành Đề án thành lập thành phố Dĩ An thuộc tỉnh Bình Dương
70. (31/07/2019) Nghị quyết 28/NQ-HĐND năm 2019 về tán thành Đề án thành lập thành phố Thuận An thuộc tỉnh Bình Dương
71. (29/07/2019) Quyết định 1570/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, tại Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Công Thương trên địa tỉnh Bình Phước
72. (29/07/2019) Quyết định 1569/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, tại Trung tâm kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Bình Phước
73. (28/05/2019) Nghị quyết 152/NQ-HĐND năm 2019 về điều chỉnh, giải thể, thành lập ấp thuộc các xã Đình Sơn, Long An, Cẩm Đường, Bàu Cạn, Long Phước, Suối Trầu thuộc huyện Long Thành và thành lập ấp 7 thuộc xã Đắc Lua, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai
Vi phạm hành chính
1. (22/01/2020) Kế hoạch 703/KH-UBND thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020 do tỉnh Đồng Nai ban hành
2. (16/12/2019) Quyết định 3439/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch thực hiện quản lý công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Thủ tục Tố tụng
1. (25/02/2020) Quyết định 50/QĐ-CA năm 2020 về công bố án lệ do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành
Tài chính nhà nước
1. (21/02/2020) Quyết định 09/2020/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế của tỉnh Kon Tum
2. (20/02/2020) Nghị quyết 14/NQ-CP năm 2020 về cơ chế tài chính trong nước đối với nguồn vốn vay nước ngoài của Dự án Đầu tư xây dựng 03 Đại học: Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Đà Nẵng, dự kiến sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB) do Chính phủ ban hành
3. (19/02/2020) Quyết định 208/QĐ-BGTVT năm 2020 về định mức sử dụng phương tiện phà, ca nô tại các bến phà thuộc cụm phà Vàm Cống đến năm 2025 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
4. (18/02/2020) Quyết định 07/2020/QĐ-UBND quy định về mức thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên tỉnh Kon Tum đạt thành tích trong thi đấu tại các giải thể thao cấp tỉnh, khu vực và quốc gia
5. (18/02/2020) Quyết định 209/QĐ-BTC năm 2020 về Kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị 32/CT-TTg về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn Luật do Bộ Tài chính ban hành
6. (13/02/2020) Quyết định 06/2020/QĐ-UBND bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng quy định tại Quyết định 09/2019/QĐ-UBND do tỉnh Kon Tum ban hành
7. (13/02/2020) Quyết định 399/QĐ-BVHTTDL công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
8. (13/02/2020) Quyết định 433/QĐ-UBND năm 2020 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực Lưu trữ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
9. (11/02/2020) Quyết định 365/QĐ-BNN-TC công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
10. (11/02/2020) Quyết định 364/QĐ-BNN-TC năm 2020 công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
11. (22/01/2020) Quyết định 294/QĐ-UBND năm 2020 về Chương trình tăng cường hợp tác, vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2019-2025
12. (21/01/2020) Kế hoạch 676/KH-UBND về thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
13. (14/01/2020) Quyết định 04/2020/QĐ-UBND về thực hiện Nghị quyết 16/2019/NQ-HĐND quy định đối tượng cho vay chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường đối với các hộ gia đình định cư hợp pháp thuộc khu vực đô thị (phường, thị trấn) trên địa bàn tỉnh Long An
14. (07/01/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum
15. (16/12/2019) Nghị quyết 28/NQ-HĐND năm 2019 về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Bình Phước năm 2018
16. (16/12/2019) Nghị quyết 30/NQ-HĐND năm 2019 về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2020, tỉnh Bình Phước
17. (13/12/2019) Nghị quyết 104/NQ-HĐND năm 2019 về phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên điạ bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2020 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
18. (12/12/2019) Nghị quyết 26/2019/NQ-HĐND quy định về chế độ hỗ trợ, chi tiêu tài chính và định mức chi đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao tỉnh Bình Dương
19. (06/12/2019) Nghị quyết 190/NQ-HĐND năm 2019 về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2018
20. (06/12/2019) Nghị quyết 192/NQ-HĐND năm 2019 về giao dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương, phân bổ chi ngân sách tỉnh và bổ sung ngân sách cấp dưới của tỉnh Đồng Nai năm 2020
21. (04/12/2019) Nghị quyết 24/NQ-HĐND năm 2019 về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố Hà Nội năm 2020
22. (04/12/2019) Nghị quyết 23/NQ-HĐND năm 2019 về phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách thành phố Hà Nội năm 2018
23. (25/10/2019) Quyết định 3367/QĐ-UBND năm 2019 sửa đổi Quyết định 2658/QĐ-UBND và 4182/QĐ-UBND liên quan đến Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Đồng Nai
24. (05/06/2019) Quyết định 2093/QĐ-BNN-TCCB năm 2019 về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Xây dựng - Đô thị
1. (20/02/2020) Quyết định 05/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về quản lý quy hoạch xây dựng và cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh kèm theo Quyết định 19/2019/QĐ-UBND
2. (18/02/2020) Quyết định 06/2020/QĐ-UBND quy định về ủy quyền, phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Định
3. (11/02/2020) Quyết định 689/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tỷ lệ 1/500 tuyến đường 25m từ khu trung tâm thương mại Gia Thụy đến đường 40m khu đô thị mới Việt Hưng, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội (đoạn từ phố Hoa Lâm đến phố Kim Quan)
4. (07/02/2020) Quyết định 139/QĐ-BXD năm 2020 về Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng
5. (20/01/2020) Quyết định 04/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định mức đạt chuẩn bộ tiêu chí về xã nông thôn mới đối với từng khu vực trên địa bàn tỉnh Kon Tum kèm theo Quyết định 22/2017/QĐ-UBND
6. (31/12/2019) Quyết định 45/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng; thẩm định dự án, thiết kế cơ sở và thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Cà Mau kèm theo Quyết định 04/2018/QĐ-UBND
7. (13/12/2019) Nghị quyết 112/NQ-HĐND năm 2019 thông qua “Đề án phát triển đô thị thông minh tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2020-2022, định hướng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030"
8. (04/12/2019) Quyết định 341/QĐ-UBND năm 2019 sửa đổi Quyết định 409/QĐ-UBND “Phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”
9. (12/07/2019) Nghị quyết 163/NQ-HĐND năm 2019 về chuyển, đổi tên ấp thành khu phố thuộc thị trấn Hiệp Phước huyện Nhơn Trạch và điều chỉnh, sáp nhập, thành lập ấp, khu phố thuộc các xã Bàu Hàm 2, Hưng Lộc, Quang Trung và thị trấn Dầu Giây huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
10. (05/04/2006) Chỉ thị 10/2006/CT-UBND về tăng cường công tác đảm bảo trật tự đô thị, trật tự công cộng do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
Giao thông - Vận tải
1. (20/02/2020) Quyết định 04/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điều 8 Quy định phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Dương kèm theo Quyết định 14/2019/QĐ-UBND
2. (18/02/2020) Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2020 về quản lý tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
3. (31/01/2020) Quyết định 07/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 18/2010/QĐ-UBND quy định về quản lý, bảo trì đường huyện, xã do tỉnh Lai Châu ban hành
4. (20/01/2020) Quyết định 193/QĐ-UBND về Kế hoạch kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải đường bộ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020
Giáo dục
1. (26/02/2020) Công văn 914/BYT-MT năm 2020 về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học, ký túc xá do Bộ Y tế ban hành
2. (25/02/2020) Công văn 550/BGDĐT-GDTC năm 2020 về thực hiện biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
3. (21/02/2020) Quyết định 512/QĐ-BGDĐT năm 2020 về phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
4. (14/02/2020) Công văn 544/UBND-VX năm 2020 về kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên Thành phố Hồ Chí Minh do dịch bệnh Covid-19 đến hết tháng 02 năm 2020
5. (24/12/2019) Kế hoạch 14879/KH-UBND năm 2019 về tổ chức biên soạn và triển khai nội dung Giáo dục địa phương trong Chương trình giáo dục phổ thông do tỉnh Đồng Nai ban hành
Tài nguyên - Môi trường
1. (14/02/2020) Công văn 679/BTNMT-TCMT năm 2020 về tăng cường quản lý động vật hoang dã và kiểm soát việc nuôi nhốt, buôn bán, tiêu thụ trái phép do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
2. (15/01/2020) Quyết định 154/QĐ-UBND năm 2020 về Bộ tiêu chí đánh giá “Xanh - Sạch - Sáng” cấp phường và Bộ tiêu chí đánh giá “Xanh - Sạch - Sáng” cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
3. (14/01/2020) Quyết định 73/QĐ-UBND năm 2020 quy định về phân công trách nhiệm quản lý Nhà nước về lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
4. (31/12/2019) Quyết định 25/2019/QĐ-UBND quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
5. (30/12/2019) Quyết định 4306/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch hành động REDD+ tỉnh Đồng Nai (PRAP), giai đoạn 2020-2030
6. (30/12/2019) Quyết định 3653/QĐ-UBND năm 2019 sửa đổi Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kèm theo Quyết định 1577/QĐ-UBND
7. (27/12/2019) Quyết định 3615/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch thu Quỹ Phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020
8. (13/12/2019) Nghị quyết 17/2019/NQ-HĐND thông qua điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng cát lòng sông, ven biển trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2011-2020
9. (05/12/2006) Chỉ thị 22/2006/CT-UBND về thực hiện các biện pháp cấp bách để bảo vệ tài nguyên rừng do tỉnh Đắk Lắk ban hành
Thể thao - Y tế
1. (26/02/2020) Quyết định 07/2020/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 02/2016/QĐ-TTg quy định về điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (25/02/2020) Chỉ thị 10/CT-TTg năm 2020 về đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (24/02/2020) Nghị định 24/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia
4. (14/02/2020) Quyết định 412/QĐ-BYT năm 2020 về Quy chế tạm thời quản lý, sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia do Bộ Y tế ban hành
5. (14/02/2020) Công văn 1512/QLD-GT năm 2020 về đính chính, điều chỉnh thông tin tại các Quyết định công bố danh mục thuốc biệt dược gốc do Cục Quản lý Dược ban hành
6. (14/02/2020) Công văn 1494/QLD-CL năm 2020 công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP do Cục Quản lý Dược ban hành
7. (12/02/2020) Quyết định 380/QĐ-BYT năm 2020 về danh mục 36 sinh phẩm chẩn đoán invitro được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 03 do Bộ Y tế ban hành
8. (12/02/2020) Công văn 1377/QLD-CL năm 2020 về sản xuất thuốc phục vụ phòng, điều trị dịch COVID-19 do Cục Quản lý Dược ban hành
9. (12/02/2020) Công văn 138/DP-DT năm 2020 về báo cáo các trường hợp cách ly tập trung, cách ly tại nhà, nơi lưu trú do Cục Y tế dự phòng ban hành
10. (01/02/2020) Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2020 về tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra do tỉnh Đồng Nai ban hành
11. (16/01/2020) Quyết định 105/QĐ-TTg về thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 13 - năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
12. (08/01/2020) Quyết định 134/QĐ-BNN-QLCL về Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Quyền dân sự
1. (10/05/2007) Chỉ thị 03/2007/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý và đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Văn hóa - Xã hội
1. (20/02/2020) Kế hoạch 22/KH-UBND về tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tổ chức lễ kỷ niệm, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, triển lãm, thông tin trong các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2020 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
2. (20/02/2020) Nghị quyết 15/NQ-CP năm 2020 về ký Thỏa thuận Đa phương hóa sáng kiến Chiềng Mai sửa đổi do Chính phủ ban hành
3. (07/02/2020) Kế hoạch 1023/KH-UBND về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
4. (29/08/2019) Quyết định 2188/QĐ-UBND năm 2019 về hướng dẫn đánh giá và công nhận danh hiệu văn hóa trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
5. (03/07/2007) Chỉ thị 10/2007/CT-UBND năm 2007 về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ dân phố do tỉnh Đắk Lắk ban hành
6. (29/09/2005) Quyết định 114/2005/QĐ-UBND về Quy chế quản lý các Khu - Điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước
7. (29/09/2005) Quyết định 115/2005/QĐ-UBND về Quy chế quản lý các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Lĩnh vực khác
1. (11/02/2020) Quyết định 401/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án “Quản lý, sắp xếp, ổn định vùng nuôi cá bè trên hồ Trị An” do tỉnh Đồng Nai ban hành
2. (03/02/2020) Công điện 735/CĐ-BNN-TY năm 2020 về tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ giải pháp phòng, chống bệnh cúm gia cầm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
3. (14/01/2020) Kế hoạch 365/KH-UBND về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2020
4. (11/12/2019) Quyết định 3394/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch và dự toán kinh phí phòng, chống bệnh Dại ở động vật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
5. (04/05/2015) Quyết định 1492/QĐ-BNN-CB năm 2015 về phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện tái cơ cấu ngành muối theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
6. (16/08/2013) Hướng dẫn 1500/HĐ-BTĐKT năm 2013 về tổ chức hoạt động và bình xét thi đua các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Khối thi đua các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương do Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương ban hành

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,410

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn