ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 335/UBDT-CSDT
V/v hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với các thôn đặc biệt khó khăn sau khi sắp xếp, sáp nhập, đổi tên

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi: Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai

Ủy ban Dân tộc nhận được văn bản số 226/BDT-TTĐB ngày 28/3/2019 của Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai về việc hướng dẫn thực hiện các chế độ, chính sách đối với các thôn đặc biệt khó khăn sau khi sắp xếp, sáp nhập, đổi tên; sau khi nghiên cứu, Ủy ban Dân tộc có ý kiến như sau:

Tại Điều 6 của Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg ngày 03/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ đã quy định việc bổ sung thôn đặc biệt khó khăn và xã khu vực III, II, I vùng dân tộc thiểu số và miền núi đối với trường hợp chia tách, thành lập mới, sáp nhập, giải thể, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh, Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ các tiêu chí, tiến hành tổ chức rà soát và gửi hồ sơ về Ủy ban Dân tộc trước ngày 01 tháng 6 để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét Quyết định. Do vậy, đề nghị Ban dân tộc tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh Gia Lai hoàn thiện hồ sơ theo quy định để Ủy ban Dân tộc trình Thủ tướng Chính phủ.

Trước mắt, việc áp dụng các chế độ, chính sách cho các đối tượng trên địa bàn tiếp tục thực hiện theo danh sách thôn đặc biệt khó khăn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 cho đến khi có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung danh sách thôn ĐBKK, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban Dân tộc đề nghị Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai nghiên cứu, triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Gia Lai;
- BT,CN UBDT (để b/cáo);
- TT, PCN Y Th
ông (để b/c);
- Cổng TTĐT UBDT;
- Lưu VT, CSDT (3).

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC

Bùi Văn Lịch

 

Công văn 335/UBDT-CSDT năm 2019 hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với các thôn đặc biệt khó khăn sau khi sắp xếp, sáp nhập, đổi tên do Ủy ban Dân tộc ban hành
Số hiệu:
335/UBDT-CSDT
Loại văn bản:
Công văn
Nơi ban hành:
Uỷ ban Dân tộc
Người kí:
Bùi Văn Lịch
Ngày ban hành:
08/04/2019
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo:
Đã biết
Số công báo
Đã biết
Tình trạng:
Đã biết

© 2019 - THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Địa chỉ:17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT. Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 37/GP-TTĐT do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 20/04/2015, thay thế Giấy phép số 61/GP-TTĐT do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2009, và thay thế Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.

Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ

DMCA.com Protection Status
Top