ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 953/GDĐT-CTTT
Về việc phổ biến và hướng dẫn khai báo sức khỏe tự nguyện để phòng, chống dịch Covid-19

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2020

 

Kính gửi:

- Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Hiệu trưởng trường THPT;
- Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

Căn cứ công văn số 969/BGDĐT-CNTT ngày 20 tháng 3 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phổ biến và hướng dẫn khai báo sức khỏe tự nguyện để phòng, chống dịch Covid-19;

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng đơn vị thực hiện các nội dung sau:

1. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh thực hiện khai báo sức khỏe tự nguyện trên ứng dụng NCOVI do Bộ Y tế và Bộ Thông tin - Truyền thông chỉ đạo xây dựng.

2. Tổ chức triển khai các hình thức phù hợp nhằm hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng NCOVI từ địa chỉ: http://bit.ly/2J87spD.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị nghiên cứu triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GD&ĐT (Vụ GDTC);
- UBND TP (Văn xã);
- Giám đốc Sở GD&ĐT;
- Lưu: VP, CTTT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Hoài Nam

 

Công văn 953/GDĐT-CTTT năm 2020 về phổ biến và hướng dẫn khai báo sức khỏe tự nguyện để phòng, chống dịch Covid-19 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Số hiệu:
953/GDĐT-CTTT
Loại văn bản:
Công văn
Nơi ban hành:
Thành phố Hồ Chí Minh
Người kí:
Lê Hoài Nam
Ngày ban hành:
27/03/2020
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo:
Đã biết
Số công báo
Đã biết
Tình trạng:
Đã biết

© 2020 - THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Địa chỉ:17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status
Top