VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3370/VPCP-KGVX
V/v thí điểm triển khai phương án nâng cao tính năng sáng tạo, khởi nghiệp tại Khu Công nghệ cao Đà Nng

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2018

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nng;
- Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ.

Xét đề nghị của Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ tại Tờ trình số 08/TTV-TTr ngày 02 tháng 3 năm 2018 về việc chọn một khu công nghệ cao quốc gia xây dựng phương án nâng cao tính năng sáng tạo, khởi nghiệp để triển khai thí điểm, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến chỉ đạo như sau:

Đồng ý giao Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nng nghiên cứu đề xuất phương án, bao gồm các cơ chế, chính sách, kế hoạch và giải pháp tổ chức thực hiện nhằm nâng cao tính năng sáng tạo, khởi nghiệp để triển khai thí điểm tại Khu Công nghệ cao Đà Nng; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý III năm 2018. Giao T Tư vn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ, huy động nguồn lực chuyên gia giúp Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nng xây dựng phương án.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nng, T tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Các Bộ: KH&CN, KH&ĐT, TC, NV, TP;

- BQL khu CNC Đà Nng;
-
VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TCCV, QHĐP;
- Lưu: VT; KGVX
(3). NVH

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Công văn 3370/VPCP-KGVX năm 2018 về thí điểm triển khai phương án nâng cao tính năng sáng tạo, khởi nghiệp tại Khu Công nghệ cao Đà Nẵng do Văn phòng Chính phủ ban hành
Số hiệu:
3370/VPCP-KGVX
Loại văn bản:
Công văn
Nơi ban hành:
Văn phòng Chính phủ
Người kí:
Đặng Thanh Bình
Ngày ban hành:
12/04/2018
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo:
Đã biết
Số công báo
Đã biết
Tình trạng:
Đã biết

© 2018 - THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Địa chỉ:17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (08) 3930 3279 (06 lines)
Fax: (08) 3930 3009
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT. Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 37/GP-TTĐT do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 20/04/2015, thay thế Giấy phép số 61/GP-TTĐT do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2009, và thay thế Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.

Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ

DMCA.com Protection Status
Top