THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 739/TTg-CN
V/v chủ trương lập Quy hoạch đo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang theo định hướng Đơn vị hành chính - Kinh tế đặc biệt.

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tại Công văn số 30/TTr-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2018, về việc chủ trương lập Quy hoạch đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang theo định hướng Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; căn cứ Thông báo kết luận số 21-TB/TW ngày 22 tháng 3 năm 2017 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ, Thông báo số 234/TB-VPCP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ, ý kiến của các Bộ: Xây dựng (văn bản số 1019/BXD-QHKT ngày 08 tháng 5 năm 2018), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 3244/BKHĐT-QLKKT ngày 18 tháng 5 năm 2018), Tài chính (văn bản số 6012/BTC-NSNN ngày 24 tháng 5 năm 2018), Nội vụ (văn bản số 1835/BNV-CQĐP ngày 02 tháng 5 năm 2018), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (văn bản số 3456/BNN-KH ngày 08 tháng 5 năm 2018), Tài nguyên và Môi trường (văn bản s 2279/BTNMT-KHTC ngày 08 tháng 5 năm 2018), Giao thông vận tải (văn bản s 4626/BGTVT-KHĐT ngày 04 tháng 5 năm 2018), Văn hóa, Thể thao và Du lịch (văn bản số 1902/BVHTTDL-KHTC ngày 08 tháng 5 năm 2018), Công Thương (văn bản số 3589/BCT-KH ngày 08/5/2018), Quốc phòng (văn bản số 4724/BQP-TM ngày 08 tháng 5 năm 2018), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về chủ trương cho phép tỉnh Kiên Giang tổ chức triển khai lập Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đảo Phú Quốc và lập mới Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc theo định hướng phát triển thành đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

2. Về việc lựa chọn và chỉ định thuê tư vấn nước ngoài lập Quy hoạch: Đồng ý về nguyên tắc, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang thực hiện thủ tục lựa chọn và chỉ định thuê tư vấn nước ngoài theo quy định tại Luật Đấu thầu và Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang chịu trách nhiệm cá nhân trước Thủ tướng Chính phủ.

3. Nguồn kinh phí thực hiện: Tỉnh Kiên Giang sử dụng nguồn ngân sách địa phương và các nguồn kinh phí huy động hp pháp khác./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, XD, TN&MT, NN&PTNT, QP, NV, VH, TT&DL, GTVT, CT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
Trợ lý PTTg, TGĐ Cổng TTBT, các Vụ: PL, KTTH, NH QHĐP;
- Lưu: VT, CN (2b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

 

Công văn 739/TTg-CN năm 2018 về chủ trương lập Quy hoạch đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang theo định hướng Đơn vị hành chính - Kinh tế đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Số hiệu:
739/TTg-CN
Loại văn bản:
Công văn
Nơi ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Người kí:
Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành:
08/06/2018
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo:
Đã biết
Số công báo
Đã biết
Tình trạng:
Đã biết

© 2018 - THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Địa chỉ:17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
Fax: (028) 3930 3009
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT. Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 37/GP-TTĐT do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 20/04/2015, thay thế Giấy phép số 61/GP-TTĐT do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2009, và thay thế Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.

Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ

DMCA.com Protection Status
Top