THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1709/TTg-CN
V/v phương án lựa chọn nhà thầu tư vấn lập điều chnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng.

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2018

           

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nng.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tại các văn bản: số 8233/UBND-SXD ngày 24 tháng 10 năm 2018 và số 9023/UBND-SKH ĐT ngày 19 tháng 11 năm 2018, ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 8513/BKHĐT-QLĐT ngày 29 tháng 11 năm 2018), Xây dựng (văn bản số 2823/BXD-QHKT ngày 08 tháng 11 năm 2018) về việc phương án lựa chọn nhà thầu tư vấn lập điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng và Thiết kế chiến lược phát triển kinh tế đến năm 2030, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý áp dụng quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu 2013 để lựa chọn nhà thầu tư vấn lập đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Thiết kế chiến lược phát triển kinh tế đến năm 2030 như đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nng, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng tại các văn bản nêu trên.

2. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tiếp thu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng tại các văn bản nêu trên để chỉ đạo thực hiện lựa chọn nhà thầu tư vấn trong trường hợp đặc biệt đảm bảo chất lượng, tiến độ và theo đúng quy định của pháp luật. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nng chịu trách nhiệm cá nhân trước Thủ tướng Chính phủ.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;

- Các Bộ: KH&ĐT, TC, XD;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, NN,
KTTH, QHĐP;
- Lưu: VT, CN(2b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

Công văn 1709/TTg-CN năm 2018 về phương án lựa chọn nhà thầu tư vấn lập điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Số hiệu:
1709/TTg-CN
Loại văn bản:
Công văn
Nơi ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Người kí:
Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành:
03/12/2018
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo:
Đã biết
Số công báo
Đã biết
Tình trạng:
Đã biết

© 2019 - THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Địa chỉ:17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
Fax: (028) 3930 3009
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT. Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 37/GP-TTĐT do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 20/04/2015, thay thế Giấy phép số 61/GP-TTĐT do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2009, và thay thế Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.

Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ

DMCA.com Protection Status
Top