Bộ lọc tìm kiếm

Tải văn bản

Lưu trữ Góp ý

  • Thuộc tính
  • Nội dung
  • Tiếng anh
  • Lược đồ

B GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5662/BGTVT-KHCN
V/v: vướng
mắc về kiểm tra chất lượng mặt hàng xe nâng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2018

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) nhận được văn bản số 2421/TCHQ-GSQL ngày 04/5/2018 của quý Tổng cục về vướng mắc trong công tác kiểm tra chất lượng mặt hàng xe nâng nhập khẩu. Sau khi rà soát các nội dung liên quan, Bộ GTVT có ý kiến như sau:

1. Việc kiểm tra chuyên ngành mặt hàng xe nâng

Hiện ti Bộ GTVT đang thực hiện kiểm tra an toàn chất lượng và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng trong sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu. Xe nâng nói chung là một trong các mặt hàng trong danh mục sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ GTVT được quy định tại Thông tư 39/2016/TT-BGTVT ngày 6/12/2016 của Bộ trưởng Bộ GTVT và có mã HS là 84.27.

Trên thực tế, các loại xe nâng trong quá trình sử dụng đều có thể có nhu cầu tham gia giao thông (đối với loại có kết cấu có thể tham gia giao thông) để di chuyển giữa các địa điểm làm việc hoặc có tham gia vào các hoạt động logistic trong lĩnh vực giao thông vận tải (ví dụ: tham gia xếp dỡ hàng hóa lên phương tiện tại các nhà ga, bến cảng, kho hàng...). Trước đây, do có việc quy định đối tượng có mã HS giống nhau, trùng lặp trong văn bản quy phạm pháp luật của Bộ GTVT và Bộ Công Thương nên đã có một số loại xe nâng đều do hai Bộ thực hiện kiểm tra chuyên ngành. Do có sự trùng lặp đó nên cơ quan đăng kiểm thuộc Bộ GTVT đã chủ động không tiếp nhận kiểm tra các loại xe nâng nêu trên để tránh sự chồng chéo.

Tuy nhiên, ngày 13 tháng 12 năm 2016 Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 29/2016/TT-BCT ngày 13 tháng 12 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2015/TT-BCT ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương và ngày 28 tháng 12 năm 2017 Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 33/2017/TT-BCT sửa đổi, bổ sung mã số HS trong Danh mục ban hành kèm theo Thông tư số 29/2016/TT-BCT ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương đã loại bỏ mặt hàng xe nâng ra khỏi danh mục hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của doanh nghiệp cũng như công tác quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa là mặt hàng xe máy chuyên dùng có mã số HS 84.27 hiện tại đang được quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-BGTVT ngày 6/12/2016 của B GTVT, Bộ Giao thông vận tải thông báo với quý Tổng cục là sẽ tiếp tục giao cơ quan đăng kiểm thuộc Bộ GTVT thực hiện kiểm tra hàng hóa nhập khẩu có mã HS 84.27 nêu trên, kể cả những đối tượng hàng hóa có sự trùng lặp mà Bộ Công Thương đã loại ra khỏi danh mục hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành khi nhập khẩu.

Bộ Giao thông vận tải thông báo tới quý Tổng cục để biết và phối hợp thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Bộ: CT, TC;
- Cục ĐKVN;

- Lưu VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Đình Thọ

 

 

 

 

Nội dung văn bản đang được cập nhật

Công văn 5662/BGTVT-KHCN năm 2018 vướng mắc về kiểm tra chất lượng mặt hàng xe nâng nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 5662/BGTVT-KHCN
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải
Người ký: Lê Đình Thọ
Ngày ban hành: 30/05/2018
Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Văn bản được hướng dẫn - [0]
Văn bản được hợp nhất - [0]
Văn bản bị sửa đổi bổ sung - [0]
Văn bản bị đính chính - [0]
Văn bản bị thay thế - [0]
Văn bản được dẫn chiếu - [3]
Văn bản được căn cứ - [0]
Văn bản liên quan ngôn ngữ - [0]

Văn bản đang xem

Công văn 5662/BGTVT-KHCN năm 2018 vướng mắc về kiểm tra chất lượng mặt hàng xe nâng nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Văn bản liên quan cùng nội dung - [5]
Văn bản hướng dẫn - [0]
Văn bản hợp nhất - [0]
Văn bản sửa đổi bổ sung - [0]
Văn bản đính chính - [0]
Văn bản thay thế - [0]
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Tài khoản để biết được tình trạng hiệu lực, tình trạng đã bị sửa đổi, bổ sung, thay thế, đính chính hay đã được hướng dẫn chưa của văn bản và thêm nhiều tiện ích khác
Loading…