Xem thêm

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4677/TCHQ-QLRR
V/v Phúc đáp tờ trình số 41/TTr-SV

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH Sao Vàng
(Địa chỉ: s 1166 Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Đông Hải 2 Quận Hải An - Hải Phòng)

Ngày 26/06/2017, Tổng cục Hải quan nhận được tờ trình số 41/TTr-SV của Công ty TNHH Sao Vàng về việc phân luồng tờ khai, về nội dung này, Tổng cục Hải quan trả lời như sau:

Cơ quan Hải quan áp dụng quản lý rủi ro trong kiểm tra hải quan theo Khoản 2 Điều 16 và Điều 17 Luật Hải quan 2014. Việc đánh giá rủi ro, phân luồng kiểm tra đối với các lô hàng xuất nhập khu của công ty được thực hiện theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Điều 8 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Theo đó, cơ quan hải quan thực hiện quyết định phân luồng kiểm tra hải quan dựa trên việc tng hợp, phân tích thông tin, xử lý các kết quả đánh giá tuân thủ pháp luật, phân loại mức độ rủi ro của người khai hải quan theo các quy định nêu trên.

Qua công tác thu thập thông tin cho thấy, lô hàng thuộc tờ khai số 301359237120 đăng ký ngày 02/06/2017 của Công ty đã bị Chi cục Hải quan cửa khu Tịnh Biên - Cục Hải quan An Giang kiểm tra phát hiện vi phạm; đkịp thời kiểm soát nguy cơ tái phạm tương tự nêu trên, Tổng cục Hải quan đã áp dụng phân luồng kiểm tra thực tế hàng hóa đối với các tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu của Công ty từ ngày 22/6/2017 đến hết ngày 26/6/2017. Sau đó, qua theo dõi trên hệ thống cho thấy không phát hiện các vi phạm tiếp theo nên Tổng cục Hải quan đã dừng việc áp dụng phân luồng kiểm tra nêu trên.

Tng cục Hải quan thông báo đQuý Công ty được biết.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Nguy
n Văn Cn -TCT (đ b/c);
- Đ/c Quách Đăng Hòa- CT (để b/c);
- Lưu: VT, QLRR(2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ RỦI RO
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Quang Thanh

 

 

Mục lục Văn bản

Chức năng chỉ dành cho thành viên Basic LawSoftPro