Xem thêm

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8328/VPCP-CN
V/v Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI

Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Về Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 5026/TTr-BKHĐT ngày 21 tháng 6 năm 2017) về việc Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 (Nghị quyết số 13-NQ-TW), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020, trên cơ sở Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, trong đó cần tập trung vào các nhiệm vụ và giải pháp: rà soát hoàn thiện các quy hoạch ngành, lĩnh vực để bảo đảm tính kết nối, đồng bộ của các dự án, quy hoạch ngành khác có liên quan nhằm phát huy hiệu quả đầu tư, bao gồm cả việc rà soát hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật, chính sách huy động nguồn lực cho phát triển kết cấu hạ tầng, chính sách ứng dụng khoa học - công nghệ, phù hợp tiêu chuẩn quốc tế..., báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9 năm 2017.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Các Bộ: GTVT, CT, Y tế, GD&ĐT, XD, NN&PTNT, KH&CN, TT&TT, CA, QP, TP;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: K
TTH KGVX, PL, QHQT, NN, NC, TH;
- Lưu: VT, CN(2).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn
Cao Lục

 

 

Mục lục Văn bản

Chức năng chỉ dành cho thành viên Basic LawSoftPro