Bộ lọc tìm kiếm

Tải văn bản

Lưu trữ Góp ý

  • Thuộc tính
  • Nội dung
  • Tiếng anh
  • Lược đồ

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3247/VPCP-KGVX
V/v báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2023

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2024

 

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Về Báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2023 của Chính phủ do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình tại công văn số 1912/LĐTBXH-VBĐG ngày 08 tháng 5 năm 2024, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ hoàn thiện Báo cáo nêu trên.

2. Ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thay mặt Chính phủ, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ ký Báo cáo, chịu trách nhiệm toàn diện về các nội dung, số liệu báo cáo gửi Quốc hội trước ngày 16 tháng 5 năm 2024 và Báo cáo tại kỳ họp 7, Quốc hội khóa XV theo quy định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội biết, chỉ đạo thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- PTTg Tr
n Hồng Hà (để b/c);
- UBXH của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Bộ LĐTB&XH (Vụ BĐG);
- VPCP: BTCN, PCN Nguy
n Sỹ Hiệp, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: QHĐP, TH;
- Lưu: VT, KGVX (03).
PL

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Nội dung văn bản đang được cập nhật

Công văn 3247/VPCP-KGVX năm 2024 báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2023 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3247/VPCP-KGVX
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 13/05/2024
Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Văn bản được hướng dẫn - [0]
Văn bản được hợp nhất - [0]
Văn bản bị sửa đổi bổ sung - [0]
Văn bản bị đính chính - [0]
Văn bản bị thay thế - [0]
Văn bản được dẫn chiếu - [0]
Văn bản được căn cứ - [0]
Văn bản liên quan ngôn ngữ - [0]

Văn bản đang xem

Công văn 3247/VPCP-KGVX năm 2024 báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2023 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Văn bản liên quan cùng nội dung - [3]
Văn bản hướng dẫn - [0]
Văn bản hợp nhất - [0]
Văn bản sửa đổi bổ sung - [0]
Văn bản đính chính - [0]
Văn bản thay thế - [0]
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Tài khoản để biết được tình trạng hiệu lực, tình trạng đã bị sửa đổi, bổ sung, thay thế, đính chính hay đã được hướng dẫn chưa của văn bản và thêm nhiều tiện ích khác
Loading…