Bộ lọc tìm kiếm

Tải văn bản

Lưu trữ Góp ý

  • Thuộc tính
  • Nội dung
  • Tiếng anh
  • Lược đồ

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 786/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2023

 

Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Hải Phòng;
- Công ty TNHH dầu nhờn Chevron Việt Nam.

Trả lời công văn số 077/2022CLVL-HN ngày 31/8/2022 của Công ty TNHH dầu nhờn Chevron Việt Nam (Công ty) về việc đề nghị hướng dẫn chính sách thuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm k khoản 2 Điều 9 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ; Khoản 1 và Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính; điểm i Khoản 1 Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính.

Theo trình bày của Công ty tại công văn số 077/2022CLVL-HN và công văn số 3382/CT-TTHT của Cục Thuế TP Hải Phòng: Công ty không trực tiếp bán hàng hóa cho người tiêu dùng mà bán thông qua hệ thống các nhà phân phối (mua hàng trực tiếp của Công ty) và điểm bán lẻ của nhà phân phối (mua hàng thông qua nhà phân phối); Công ty có chi hỗ trợ bằng tiền cho điểm bán lẻ thông qua nhà phân phối nếu điểm bán lẻ đạt sản lượng cam kết theo quy định của Công ty, ngoài ra Công ty còn chi hỗ trợ thưởng bằng tiền cho nhân viên bán hàng của nhà phân phối không phải là nhân viên của Công ty thì các khoản chi nêu trên không đủ cơ sở để xác định là khoản chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Về thuế thu nhập cá nhân: Căn cứ quy định tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính, trường hợp Công ty trực tiếp trả thưởng cho người lao động của Nhà phân phối thì Công ty có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định.

Đề nghị Công ty căn cứ vào các quy định nêu trên và liên hệ với Cục Thuế TP Hải Phòng để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế Thành phố Hải Phòng và Công ty TNHH dầu nhờn Chevron Việt Nam biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST, Vụ PC, VP-BTC;
- Vụ: PC-TCT, DNNCN;
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Mạnh Thị Tuyết Mai

 

MINISTRY OF FINANCE OF VIETNAM
GENERAL DEPARTMENT OF CUSTOMS
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
---------------

No. 786/TCT-CS
Re: tax policies

Hanoi, March 20, 2023

 

To:

- Hai Phong City Tax Department;
- Chevron Lubricants Vietnam Company Limited (CLVL).

Below is the response of General Department of Taxation to Official Dispatch No. 077/2022CLVL-HN dated August 31, 2022 of CLVL inquiring about corporate income tax (CIT) policies:

Pursuant to Point k Clause 2 Article 9 of the Government’s Decree No. 218/2013/ND-CP dated December 26, 2013; Clause 1 and Clause 2 Article 4 of Circular No. 96/2015/TT-BTC dated June 22, 2015 of the Ministry of Finance; Point I Clause 1 Article 25 of Circular No. 111/2013/TT-BTC dated August 15, 2013 of the Ministry of Finance.

According to your description in Official Dispatch No. 077/2022CLVL-HN and Official Dispatch No. 3382/CT-TTHT of Hai Phong City Tax Department, CLVL sells its goods through a system of distributors (which directly buy the goods from CLVL) and retailers (which buy goods from the distributors) instead of selling goods directly to consumers. Via distributors, CLVL provides monetary support for the retailers that achieve the sales targets set by CLVL. In addition, CLVL also pays bonuses to salespeople of the distributors who are not employees of CLVL. There are not sufficient grounds for classifying these expenses as deductible when calculating income subject to CIT according to legislative documents on CIT.

Regarding personal income tax: Pursuant to regulations Circular No. 111/2013/TT-BTC dated August 15, 2013 of the Ministry of Finance, CLVL has the responsibility to deduct personal income tax as per regulations in case it directly pays bonuses to the employees of the distributors.

It is advised that CLVL contact Hai Phong City Tax Department for specific guidance.

For your information and compliance./.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

ON BEHALF OF GENERAL DIRECTOR
PP DIRECTOR OF POLICY DEPARTMENT
DEPUTY DIRECTOR
Manh Thi Tuyet Mai

 

;

Công văn 786/TCT-CS năm 2023 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 786/TCT-CS
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
Người ký: Mạnh Thị Tuyết Mai
Ngày ban hành: 20/03/2023
Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Văn bản được hướng dẫn - [0]
Văn bản được hợp nhất - [0]
Văn bản bị sửa đổi bổ sung - [0]
Văn bản bị đính chính - [0]
Văn bản bị thay thế - [0]
Văn bản được dẫn chiếu - [0]
Văn bản được căn cứ - [3]
Văn bản liên quan ngôn ngữ - [1]

Văn bản đang xem

Công văn 786/TCT-CS năm 2023 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Văn bản liên quan cùng nội dung - [7]
Văn bản hướng dẫn - [0]
Văn bản hợp nhất - [0]
Văn bản sửa đổi bổ sung - [0]
Văn bản đính chính - [0]
Văn bản thay thế - [0]
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Tài khoản để biết được tình trạng hiệu lực, tình trạng đã bị sửa đổi, bổ sung, thay thế, đính chính hay đã được hướng dẫn chưa của văn bản và thêm nhiều tiện ích khác
Loading…