Bộ lọc tìm kiếm

Tải văn bản

Lưu trữ Góp ý

  • Thuộc tính
  • Nội dung
  • Tiếng anh
  • Lược đồ

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1327/TCT-CS
V/v thuế GTGT

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2024

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1597/CT-TTKT3 ngày 5/3/2024 và công văn số 10519/CT-TTKT3 ngày 22/12/2023 của Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa về thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 46 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội quy định về chuyển nhượng dự án đầu tư;

Căn cứ khoản 26 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Điều 4, khoản 4 Điều 5 và Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT về đối tượng không chịu thuế, các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT và thuế suất 10%;

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp doanh nghiệp tiến hành chuyển nhượng dự án đầu tư cho doanh nghiệp khác, nếu dự án đầu tư đáp ứng điều kiện về dự án đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và để phục vụ sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì khi chuyển nhượng, doanh nghiệp chuyển nhượng không phải kê khai, tính và nộp thuế GTGT.

Theo hồ sơ gửi kèm theo công văn số 9743/CT-TTKT3 ngày 28/11/2023 của Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa về thuế GTGT đối với chuyển nhượng dự án thì hợp đồng không thể hiện giao dịch là chuyển nhượng dự án đầu tư (tên hợp đồng, các nội dung và điều khoản tại hợp đồng).

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa xác định rõ giao dịch chuyển nhượng giữa hai doanh nghiệp để áp dụng thuế GTGT theo quy định.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Vụ PC, Vụ KK;
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phạm Thị Minh Hiền

 

Nội dung văn bản đang được cập nhật

Công văn 1327/TCT-CS năm 2024 thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1327/TCT-CS
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
Người ký: Phạm Thị Minh Hiền
Ngày ban hành: 01/04/2024
Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Văn bản được hướng dẫn - [0]
Văn bản được hợp nhất - [0]
Văn bản bị sửa đổi bổ sung - [0]
Văn bản bị đính chính - [0]
Văn bản bị thay thế - [0]
Văn bản được dẫn chiếu - [0]
Văn bản được căn cứ - [3]
Văn bản liên quan ngôn ngữ - [0]

Văn bản đang xem

Công văn 1327/TCT-CS năm 2024 thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Văn bản liên quan cùng nội dung - [4]
Văn bản hướng dẫn - [0]
Văn bản hợp nhất - [0]
Văn bản sửa đổi bổ sung - [0]
Văn bản đính chính - [0]
Văn bản thay thế - [0]
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Tài khoản để biết được tình trạng hiệu lực, tình trạng đã bị sửa đổi, bổ sung, thay thế, đính chính hay đã được hướng dẫn chưa của văn bản và thêm nhiều tiện ích khác
Loading…