Xem thêm

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8329/VPCP-CN
V/v điều chỉnh Quy hoạch phát triển GTVT bền vng đảo Phú Quốc đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang (Tờ trình số 121/TTr-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2017) và ý kiến của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 8404/BGTVT-KHĐT ngày 28 tháng 7 năm 2017) về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông bền vng đảo Phú Quốc đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải bền vững đảo Phú Quốc đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: KHĐT, XD, TNMT;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH,
KTTH, QHĐP;
-
Lưu: VT,CN(2)pvc

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn
Cao Lục

 

 

Mục lục Văn bản

Chức năng chỉ dành cho thành viên Basic LawSoftPro