Xem thêm

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1023/TTg-ĐMDN
V/v chuyển Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hà Nội thuộc Sở GTVT TP Hà Nội thành công ty cổ phần

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (công văn số 2828/UBND-KT ngày 12 tháng 6 năm 2017) và ý kiến các Bộ: Giao thông vận tải (công văn số 6937/BGTVT-QLDN ngày 27 tháng 6 năm 2017), Tư pháp (công văn số 2183/BTP-PLDSKT ngày 27 tháng 6 năm 2017), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5456/BKHĐT-PTDN ngày 5 tháng 7 năm 2017), Tài chính (công văn số 8942/BTC-TCDN ngày 05 tháng 7 năm 2017) về việc chuyển Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hà Nội thuộc Sở giao thông vận tải thành phố Hà Nội thành công ty cổ phần, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chuyển Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hà Nội thuộc Sở giao thông vận tải thành phố Hà Nội thành công ty cổ phần.

2. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện chuyển Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hà Nội thành công ty cổ phần trong năm 2018 theo quy định của pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Vương Đình Huệ;
- Các Bộ: Tài chính, KH&ĐT, Nội vụ, Tư pháp, LĐ-TB&XH, GTVT;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN;
- VPCP: BTCN, PCN Lê Mạnh Hà,
TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, PL, TCCV, CN;
- Lưu: VT, ĐMDN (2b).(
lân)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vương Đình Huệ

 

 

Mục lục Văn bản

Chức năng chỉ dành cho thành viên Basic LawSoftPro