Bộ lọc tìm kiếm

Tải văn bản

Lưu trữ Góp ý

  • Thuộc tính
  • Nội dung
  • Tiếng anh
  • Lược đồ

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9424/VPCP-QHĐP
V/v trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XV

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2023

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp.

Về các kiến nghị của cử tri do Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV tại văn bản số 1612/BDN ngày 21 tháng 11 năm 2023 (đính kèm), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Giao các Bộ, cơ quan chủ trì nghiên cứu, trả lời kiến nghị của cử tri trước ngày 20 tháng 01 năm 2024.

- Các Bộ, cơ quan phối hợp chủ động gửi văn bản trả lời về nội dung liên quan theo lĩnh vực quản lý ngành đến Bộ, cơ quan chủ trì và Văn phòng Chính phủ trước ngày 30 tháng 12 năm 2023.

2. Bộ, cơ quan chủ trì gửi văn bản trả lời đến các địa chỉ sau:

- Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội có kiến nghị của cử tri nói trên.

- Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Văn phòng Chính phủ và Văn phòng Quốc hội để theo dõi và tổng hợp.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó TTgCP (để b/c);
- Ban Dân nguyện thuộc UBTVQH;
- VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ: KTTH, NN, CN, KGVX, NC, PL, TCCV, ĐMDN, QHQT, V.I, Cục KSTT;
- Lưu: VT, QHĐP (2) TĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

 

Nội dung văn bản đang được cập nhật

Công văn 9424/VPCP-QHĐP năm 2023 về trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XV do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 9424/VPCP-QHĐP
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 30/11/2023
Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Văn bản được hướng dẫn - [0]
Văn bản được hợp nhất - [0]
Văn bản bị sửa đổi bổ sung - [0]
Văn bản bị đính chính - [0]
Văn bản bị thay thế - [0]
Văn bản được dẫn chiếu - [0]
Văn bản được căn cứ - [0]
Văn bản liên quan ngôn ngữ - [0]

Văn bản đang xem

Công văn 9424/VPCP-QHĐP năm 2023 về trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XV do Văn phòng Chính phủ ban hành

Văn bản liên quan cùng nội dung - [7]
Văn bản hướng dẫn - [0]
Văn bản hợp nhất - [0]
Văn bản sửa đổi bổ sung - [0]
Văn bản đính chính - [0]
Văn bản thay thế - [0]
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Tài khoản để biết được tình trạng hiệu lực, tình trạng đã bị sửa đổi, bổ sung, thay thế, đính chính hay đã được hướng dẫn chưa của văn bản và thêm nhiều tiện ích khác
Loading…