Bộ lọc tìm kiếm

Tải văn bản

Lưu trữ Góp ý

  • Thuộc tính
  • Nội dung
  • Tiếng anh
  • Lược đồ

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8945/VPCP-KSTT
V/v đôn đốc các bộ, ngành khắc phục khó khăn, vướng mắc trong thực hiện 02 nhóm TTHC liên thông

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2023

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng các Bộ: Công an, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Y tế;
- Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Trên cơ sở tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của các địa phương trong triển khai 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông: “Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi” và “Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng/trợ cấp mai táng”, ngày 06 tháng 10 năm 2023, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 7754/VPCP-KSTT đôn đốc các bộ, cơ quan: Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam gửi kết quả tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nêu trên. Theo báo cáo, đến nay, các bộ, ngành đã khắc phục xong 42 vấn đề; đang xử lý 32 vấn đề. Để việc thực hiện 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử được thuận lợi, Văn phòng Chính phủ đề nghị:

1. Các bộ, cơ quan rà soát tình hình, kết quả khắc phục các tồn tại của phần mềm, xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện 02 nhóm TTHC liên thông (phụ lục kèm theo); gửi báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ nêu trên về Văn phòng Chính phủ trước ngày 20 tháng 11 năm 2023 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng liên quan theo dõi, đánh giá, phản hồi kết quả khắc phục những khó khăn, vướng mắc của các bộ, cơ quan tại phụ lục kèm theo gửi về Văn phòng Chính phủ trước ngày 20 tháng 11 năm 2023 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, Phó TTg Trần Lưu Quang (để b/c);
- Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc;
- Thường trực TCT triển khai Đề án 06 - Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, Bộ Công an (để p/h);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Thành, Vụ TH;
- Lưu: VT, KSTT (3).pvhuu

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Trần Văn Sơn
TỔ PHÓ TỔ CÔNG TÁC
TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN 06

 

PHỤ LỤC

TỔNG HỢP CÁC KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC TRONG TRIỂN KHAI 02 NHÓM TTHC LIÊN THÔNG: “ĐĂNG KÝ KHAI SINH, ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ, CẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO TRẺ DƯỚI 6 TUỔI” VÀ “ĐĂNG KÝ KHAI TỬ, XÓA ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ, HỖ TRỢ CHI PHÍ MAI TÁNG, TRỢ CẤP MAI TÁNG”
(Ban hành kèm theo công văn số 8945/VPCP-KSTT ngày 15 tháng 11 năm 2023)

Tổng số vấn đề cần tháo gỡ: 74 vấn đề (đã xử lý xong 42 vấn đề; đang xử lý 32 vấn đề).

Trong đó:

- Về thể chế: Đối với 03 thông tư của Bộ Công an (Thông tư 55/2021/TT-BCA, Thông tư 56/2021/TT-BCA, Thông tư 57/2021/TT-BCA): Bộ Công an dự kiến ban hành Thông tư sửa đổi trong tháng 11 năm 2023.

- Liên quan đến Phần mềm liên thông: tổng 27 vấn đề, đã xử lý 26 vấn đề, đang xử lý 01 vấn đề;

- Liên quan đến PM đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử: tổng 16 vấn đề, đã xử lý xong 01 vấn đề, đang xử lý 15 vấn đề;

- Liên quan đến Phần mềm cư trú: tổng 07 vấn đề, đã xử lý xong 06 vấn đề, đang xử lý 01 vấn đề;

- Liên quan đến Phần mềm của ngành BHXH, Y tế: tổng 05 vấn đề, đã xử lý xong 04, đang xử lý 01 vấn đề;

- Liên quan đến Phần mềm của ngành LĐTBXH: tổng 10 vấn đề đã xử lý 05 vấn đề, đang xử lý 05 vấn đề. Những vấn đề khác: 09.

 

BẢNG TỔNG HỢP NHỮNG NHIỆM VỤ ĐÃ HOÀN THÀNH

 

STT

NỘI DUNG VẤN ĐỀ CẦN THÁO GỠ

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT

THỜI GIAN HOÀN THÀNH

SẢN PHẨM

BỘ, NGÀNH THỰC THI

Ý KIẾN CỦA ĐỊA PHƯƠNG

 

I

Về Phần mềm liên thông

 

 

 

 

 

 

1

1.1

Các trường thông tin trong hệ thống chưa thống nhất, dữ liệu không tự động liên thông, cập nhật nên cán bộ phải thao tác thủ công (PMLT yêu cầu nhập chi tiết địa chỉ: số nhà, tên đường, thôn, xóm) trong khi đó PM cư trú và CCCD chỉ có thông tin 3 cấp chính quyền (xã, huyện, tỉnh)

Bộ Công an

Đề nghị nghiên cứu, tiếp thu, nghiên cứu chỉnh sửa phần mềm theo hướng: trường thông tin trong hệ thống phải thống nhất, số liệu phải tự động liên thông, cập nhật để cán bộ không phải nhập thủ công

Tháng 9/2023

Đã hoàn thiện PM

PM cư trú và CSDL về dân cư đã có thông tin địa chỉ chi tiết; CSDLQG về DC đã thực hiện chia sẻ thông tin “địa chỉ chi tiết” trong CSDLQG về DC theo đúng yêu cầu tại văn bản số 761/VPCP-KSTT ngày 29/01/2022 về việc”hướng dẫn kết nối, tích hợp, chia sẻ CSDLQG về DC”. Việc hiển thị là do nhu cầu của ĐP

 

2

1.2

PMLT chưa có mục cho công dân đề nghị cấp bản sao giấy khai sinh dẫn đến tình trạng công dân phải vào Cổng DVC để làm thêm thủ tục “cấp bản sao trích lục hộ tịch”

Bộ Công an, Bộ Tư pháp

Đề nghị nghiên cứu, bổ sung tính năng cấp bản sao trên phần mềm DVCLT

Tháng 9/2023

Đã hoàn thiện PM

PMLT đã thiết kế ngay từ đầu (11/2022) chức năng đề nghị cấp bản sao Giấy khai sinh và số lượng bản sao Giấy khai sinh khi triển khai thí điểm tại Hà Nội và Hà Nam.

 

3

1.3

PMLT thực hiện liên thông 02 TTHC chưa thuận lợi cho người dân khai trên thiết bị di động, giao diện chưa thân thiện,… (khi công dân khai thiếu thì phải kiểm tra lại từ đầu mà không dẫn chiếu ngay đến mục khai thiếu).

Bộ Công an

Đề nghị nghiên cứu, chỉnh sửa bảo đảm thuận lợi cho người dân khai trên thiết bị di động, giao diện thân thiện,

Tháng 9/2023

Đã hoàn thiện PM

Phần mềm liên thông đã cảnh báo thông tin bắt buộc bị nhập thiếu cần điều hướng tới vị trí của trường thông tin thiếu của khi công dân khai để thuận tiện cho việc kê khai của công dân

 

4

1.4

PMLT chưa có tính năng để phân định người chết thuộc đối tượng nào (BTXH, NCC,…) để thân nhân tích chọn.

Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ LĐTBXH, BHXHVN

Đề nghị nghiên cứu, chỉnh sửa đáp ứng yêu cầu thực tiễn

Tháng 9/2023

Đã hoàn thiện PM

PMDVCLT đã thiết kế cho phép lựa chọn các đối tượng hưởng mai táng phí (Đối tượng hưởng mai táng phí theo luật BHXH, Đối tượng người có công, Đối tượng bảo trợ xã hội, Đối tượng hưởng trợ cấp khẩn cấp), đồng thời PMLT cũng đã tự động hiển thị tờ khai, các thông tin, các thành phần hồ sơ tương ứng với các hồ sơ của từng loại đối tượng này

 

5

1.5

PMLT chưa có tính năng gửi tin nhắn SMS cho người dân để theo dõi quá trình giải quyết TTHC

Bộ Công an

Đề nghị nghiên cứu, hoàn thiện phần mềm có chức năng gửi tin nhắn SMS cho người dân để theo dõi quá trình giải quyết TTHC.

Tháng 9/2023

PMLT đã có tính năng tin nhắn SMS

Bộ Công an đã cung cấp tin nhắn SMS sử dụng Brandname của Bộ Công an để thông báo trạng thái tin nhắn cho công dân.

 

6

1.6

PMLT chưa có tính năng thông báo phải có ý kiến của cha/mẹ hoặc người giám hộ đối với trường hợp người đăng ký thường trú là người chưa thành niên theo khoản 8 Điều 21 Luật Cư trú

Bộ Công an

Đề nghị nghiên cứu, hoàn thiện phần mềm theo hướng phải có hướng dẫn cụ thể cách khai, cảnh báo khi chưa đủ thông tin

Tháng 9/2023

Đã hoàn thiện PM

Tại bước số 4 về đính kèm thành phần hồ sơ phần mềm liên thông hệ thống đã đưa rõ nội dung ghi chú tờ khai CT01 phải có đầy đủ chữ ký và ý kiến của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp, cha mẹ, người giám hộ

 

7

1.7

Hồ sơ bị chậm, thất lạc

Bộ Công an, Bộ Tư pháp

Đề nghị kiểm tra, nâng cấp, hoàn thiện phần mềm

Tháng 9/2023

Đã hoàn thiện PM

Các lỗi đồng bộ do các phần mềm nghiệp vụ kết nối với phần mềm dịch vụ công liên thông đã được bộ phận kỹ thuật các bên phối hợp khắc phục kịp thời. Ví dụ: Phần mềm hộ tịch lỗi không nhận hồ sơ, lỗi không đồng bộ trạng thái hồ sơ cho phần mềm dịch vụ công liên thông

 

8

1.8

PMLT vẫn cho đăng nhập bằng số CMND, chưa đồng bộ với số CCCD dẫn đến thông tin trên tờ khai vẫn thể hiện số CMND, khó khăn cho việc xác minh hồ sơ, giải quyết TTHC

VPCP, Bộ Công an

Đề nghị kiểm tra, nâng cấp, hoàn thiện phần mềm

Tháng 9/2023

Đã hoàn thiện PM

Cổng DVCQG đã đồng bộ xong số CMND với số CCCD

 

10

1.10

PMLT còn thiếu tên các dân tộc, VD như T’rin. Nếu nhập tên dân tộc “T’rin” vào mục khác thì phần mềm xuất file là “Dân tộc: Khác” chứ không phải là T’rin; thiếu thông tin quê quán, hoặc thông tin quê quán không khống nhất giữa CSDLQG về dân cư và CSDL về hộ tịch như: “Trung Quốc” và “CHND Trung Hoa”

Bộ Công an, Bộ Tư pháp

Đề nghị Bộ Công an phối hợp Bộ Tư pháp nâng cấp, hoàn thiện phần mềm để phù hợp thực tế

Tháng 9/2023

Đã hoàn thiện PM

Phần mềm liên thông đã lấy theo đúng danh mục dân tộc của Bộ Tư pháp đối với các dân tộc khác không có trong danh mục phần mềm đã cho phép lựa chọn mục khác và điền tên dân tộc để đảm bảo theo đúng quy định tại quyết định 421

 

11

1.11

PMLT chưa thể hiện tình trạng hôn nhân của cha/mẹ trẻ em

Bộ Công an, Bộ Tư pháp

Đề nghị nâng  cấp, hoàn thiện phần mềm

Tháng 9/2023

Đã hoàn thiện PM

Hiện nay trong các biểu mẫu của các thủ tục không đưa ra yêu cầu thể hiện tình trạng hôn nhân của cha mẹ. Do đó phần mềm không có căn cứ pháp lý để hiển thị các trường thông tin này

 

12

1.12

Đà Nẵng: Đối với trường thông tin “Quê quán của người đăng ký khai sinh”: người dân đã nhập dữ liệu khi nộp hồ sơ ban đầu. Tuy nhiên, trường thông tin này lại không thể hiện bên phần mềm của cơ quan Công an nên khi giải quyết đăng ký thường trú dẫn đến cơ quan Công an đề nghị bổ sung thông tin làm tăng thời gian xử lý hồ sơ cho công dân vì thông tin trường quê quán sẽ bị khóa, không điều chỉnh được.

Bộ Công an

Đề nghị kiểm tra, nâng cấp, hoàn thiện phần mềm

 

Đã hoàn thành

Phần mềm liên thông đang thực hiện đúng theo các biểu mẫu kê khai do các đơn vị nghiệp vụ yêu cầu, trong đó không yêu cầu kê khai mục Quê quán. Do đó nội dung này không liên quan đến phần mềm liên thông đề nghị Đà nẵng cung cấp thông tin cụ thể để phần mềm liên thông kiểm tra

 

13

1.13

Thanh Hóa: Phần mềm liên thông hiện lên các trường hợp khai sinh cho trẻ bị bỏ rơi, mang thai hộ, chưa xác định cha, mẹ nhưng tài liệu hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 2084/VPCP-KSTT ngày 30/3/2023 lại hướng dẫn trừ những trường hợp này. Do đó, đề nghị bỏ các thông tin đối tượng trên trong phần mềm để tránh trường hợp người dân tích nhầm.

Bộ CA, VPCP

 

 

Đã hoàn thành

Phần mềm liên thông đã được thiết kế đảm bảo đầy đủ các trường hợp đăng ký khai sinh theo quy định của pháp luật hiện hành. Trong quá trình xây dựng Nghị định, sẽ bổ sung thêm các trường hợp vào quy trình cho phù hợp với thực tế

 

14

1.14

Thanh Hóa: Khi gia đình có người thân qua đời, người thân thích khác của người chết đi đăng ký khai tử, do vậy không nắm được thông tin người chết có được hưởng chế độ tử tuất, chế độ mai táng phí, là chủ hộ hay không…, gây khó khăn khi nhập thông tin. Do vậy, đề nghị sớm liên thông được dữ liệu nhằm khai thác thông tin để thực hiện liên thông các TTHC.

Bộ Công an

 

 

Đã hoàn thành

Để đảm bảo thông tin chính xác, bắt buộc phải khai đầy đủ các trường thông tin để thực hiện thủ tục hành chính liên thông. Do đây là trường hợp khai hộ nên phần mềm liên thông chỉ được phép xác thực thông tin không được hiển thị thông tin của người được khai tử để đảm bảo theo Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân

 

15

1.15

Đà Nẵng: Khi nhận hồ sơ khai tử từ dịch vụ công liên thông phần ngày, tháng, năm chết không cập nhật phần ghi bằng chữ.

Bộ Công an

Đề nghị kiểm tra, nâng cấp, hoàn thiện phần mềm

 

Đã hoàn thành

Trong biểu mẫu tờ khai hiện hành chỉ hiển thị phần ngày tháng, năm chết không có phần ghi bằng chữ nên phần mềm liên thông đang thiết kế theo đúng biểu mẫu hiện hành.

 

16

1.16

Đà Nẵng: Đối với thông tin “Nơi ở hiện tại”, “Nghề nghiệp, nơi làm việc”: thể hiện tại Biểu mẫu CT01 của Bộ Công an nhưng trên phần mềm lại không thể hiện; Biểu mẫu DC01 của Bộ Công an.

Bộ Công an

Đề nghị kiểm tra, nâng cấp, hoàn thiện phần mềm

 

Đã hoàn thành

Do trường hợp này là trẻ em mới sinh nên trong biểu mẫu không hiển thị được nơi ở hiện tại (do trẻ em chưa được đăng ký thường trú nên không thể hiện nơi ở hiện tại) đối với trẻ em mới sinh thì nơi ở hiện tại, nghề nghiệp hiển thị là không phù hợp

 

17

1.17

Đà Nẵng: Phần kê khai đối với người đi khai sinh chưa thể hiện mối quan hệ là ông nội, ông ngoại, bà nội, bà ngoại mà hiện tại trên hệ thống chỉ mặc định ông, bà. Vẫn còn xảy ra tình trạng lỗi phông chữ một số địa phương chưa đúng với cơ quan thực hiện “như tên phường Hải Châu Ii chứ không phải Hải Châu II”.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp Bộ Tư pháp

Đề nghị kiểm tra, nâng cấp, hoàn thiện phần mềm

 

Đã hoàn thành

Phần mềm liên thông đã điều chỉnh hiển thị danh mục quan hệ là ông nội, ông ngoại, bà nội, bà ngoại tại bản cập nhật ngày

12/11/2023 Đối với trường hợp “phường Hải Châu Ii” phần mềm liên thông đã khắc phục đúng địa danh theo quy định

 

18

1.18

Thanh Hóa: Nhiều trường hợp có lỗi: hồ sơ đã nhập xong 06 bước trên phần mềm liên thông nhưng không chuyển được hồ sơ sang phần mềm hộ tịch để thực hiện đăng ký khai sinh, khai tử.

Bộ Công an

 

 

Đã hoàn thành

Lỗi phần mềm tư pháp (tràn database, hệ thống lỗi) dẫn đến phần mềm không thể tiếp nhận hồ sơ DVC liên thông hoặc đã tiếp nhận nhưng phần mềm bộ tư pháp không đẩy xuống cấp xã để xử lý hồ sơ

 

19

1.19

Thanh Hóa: Đề nghị Bộ Công an chỉnh sửa phần mềm liên thông bổ sung trường hợp khi chủ hộ chết để thủ tục thay đổi chủ hộ cũng được thực hiện đồng bộ trong thủ tục liên thông khai tử.

Bộ Công an

 

 

Đã hoàn thành

Hiện tại theo Quy trình 2084/VPCP- KSTT ngày 30/3/2023 đã thống nhất chưa thực hiện liên thông đối với trường hợp người chết là chủ hộ

 

20

1.20

Khánh Hòa: định dạng năm sinh của công dân về một định dạng duy nhất bao gồm đầy đủ ngày, tháng, năm sinh

Bộ Công an

 

 

Đã hoàn thành

Phần mềm liên thông đã thiết kế để phù hợp với tất cả các trường hợp đầy đủ ngày, tháng, năm sinh để tạo điều kiện cho người dân giải quyết thủ tục hành chính

 

21

1.21

Khánh Hòa: hoàn thiện nâng cấp phần mềm và đường truyền sever truy cập hệ thống

Bộ Công an

 

 

Đã hoàn thành

Ngày 04/11/2023, Phần mềm dịch vụ công liên thông đã nâng cấp phần mềm để hệ thống dịch vụ công liên thông chạy ổn định và hiệu quả hơn

 

22

1.22

Kon Tum: Việc kết nối, đồng bộ dữ liệu giữa PM DVCLT và PM hộ tịch còn rất chậm.

Bộ Công an

 

 

Đã hoàn thành

Các lỗi đồng bộ do các phần mềm nghiệp vụ kết nối với phần mềm dịch vụ công liên thông đã được bộ phận kỹ thuật các bên phối hợp khắc phục kịp thời. Ví dụ: Phần mềm hộ tịch lỗi không nhận hồ sơ, lỗi không đồng bộ trạng thái hồ sơ cho phần mềm dịch vụ công liên thông

 

23

1.23

Kon Tum: Chưa tích hợp, đồng bộ hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC liên thông lên kho dữ liệu điện tử trên Cổng DVC quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh; chưa đồng bộ số liệu kết quả tiếp nhận, giải quyết lên bộ chỉ số 766; mã hồ sơ hiện đang sử dụng là mã hồ sơ của Bộ công an dẫn đến khó khăn trong theo dõi, thống kê, báo cáo.

Bộ Công an

 

 

Đã hoàn thành

C06 đã đẩy toàn bộ hồ sơ và các trạng thái giải quyết hồ sơ về một cửa điện tử cấp tỉnh. Đề nghị một cửa cấp tỉnh thực hiện đồng bộ hồ sơ lên cổng quốc gia hiện nay một số tỉnh đã phát triển hệ thống thống kê dịch vụ công như Hà Nội, Sơn La, Quảng Ngãi

 

24

1.24

Kon Tum: Khi tra cứu hồ sơ trên hệ thống lienthong.dichvucong.gov.vn, hệ thống không thể hiện được thời gian giải quyết hồ sơ trong bao nhiêu ngày, thời gian hẹn trả kết quả chung đối với các thủ tục liên thông để công dân biết để đến nhận kết quả. Trong trường hợp hồ sơ trễ hạn, không đính kèm được phiếu xin lỗi và hẹn trả kết quả của đơn vị giải quyết hồ sơ. Chưa thể hiện được trạng thái giải quyết hồ sơ sớm hạn, đúng hạn, trễ hẹn. Nếu trễ hẹn thì trách nhiệm thuộc về đơn vị nào.

Bộ Công an

 

 

Đã hoàn thành

Đã điều chỉnh phần mềm tại bước Hoàn thành hồ sơ sẽ thực hiện hiển thị thời gian giải quyết của hồ sơ dịch vụ công liên thông

 

25

1.25

Phú Thọ: Phần mềm liên thông thường xuyên gặp lỗi (không thể truy cập cổng thông tin, lỗi xác thực từ trang dịch vụ công quốc gia, không nhận CAPTCHA, không nhận OTP….hoặc không vào được phần liên thông);

Bộ Công an

 

 

Đã hoàn thành

Tại một số thời điểm các hệ thống bị cao tải dẫn đến việc sinh mã OTP chậm hơn so quy định, C06 đã bổ sung tài nguyên để khắc phục hiện trường trên đối với tài khoản đăng nhập qua VNeID

 

26

1.26

Thanh Hóa: Có trường hợp đăng ký khai sinh “đã xác định được cha, mẹ”, tuy nhiên thời điểm nộp hồ sơ khai sinh người cha hoặc mẹ đã chết, thì không điều chỉnh được thông tin thường trú của cha hoặc mẹ là "đã chết". Đề nghị xem xét điều chỉnh tính năng của phần mềm đối với trường hợp này.

Bộ Công an

 

 

Đã hoàn thành

Ngày 12/11/2023 phần mềm liên thông đã hiển thị để công dân chọn trường hợp bố, mẹ đã chết và hệ thống sẽ ẩn các trường thông tin cư trú của bộ/mẹ đã chết

 

 

II

Phần mềm nghiệp vụ

 

 

 

 

 

 

 

1

Phần mềm hộ tịch

 

 

 

 

 

 

27

1.1

Khi đóng dấu, không lưu lại được, nếu đóng dấu tiếp thì dẫn đến tình trạng bản điện tử có 2 dấu; không điều chỉnh được vị trí ký số

Bộ Tư pháp

Đề nghị BTP kiểm tra, xử lý khắc phục tình trạng trên

Tháng 9/2023

Đã hoàn thiện PM

Việc căn chỉnh vị trí ký số chưa chính xác là do công chức chưa thao tác đúng hướng dẫn nên xảy ra tình trạng bị mất quyền xử lý hồ sơ của tài khoản lãnh đạo và văn thư cấp xã. Bộ đã lập nhóm tương tác hỗ trợ, giải quyết vướng mắc từng trường hợp cụ thể, hiện tại tình trạng trên cơ bản đã được khắc phục.

 

 

2

Phần mềm cư trú

 

 

 

 

 

 

28

2.1

Chưa đánh mã hồ sơ theo NĐ 61/2018/NĐ-CP và đồng bộ trạng thái xử lý hồ sơ của Hệ thống quản lý hộ tịch với Cổng DVCQG theo NĐ 42/2022/NĐ- CP và phục vụ đánh giá các cơ quan, cá nhân tiếp nhận, xử lý hồ sơ TTHC theo Quyết định 766/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Bộ Công an

Đề nghị kiểm tra, nâng cấp, hoàn thiện phần mềm để thuận lợi cho việc theo dõi được tiến trình giải quyết.

Tháng 9/2023

Đã hoàn thiện PM

Phần mềm cư trú đã đánh mã theo đúng quy định tại NGhị định 61/2018/NĐ-CP

 

29

2.2

Chưa có tính năng xử lý đối với trường hợp xóa đăng ký thường trú trong trường hợp người chết là chủ hộ (hộ có nhiều người) nên Công an địa phương trả lại hồ sơ và yêu cầu người dân làm thủ tục đơn lẻ.

Bộ Công an

Đề nghị nghiên cứu, bổ sung để có thể thực hiện được đối với trường hợp người chết là chủ hộ

Tháng 9/2023

Đã hoàn thiện PM

Khi xây dựng Quy trình, các Bộ, ngành thống nhất trước mắt chưa thực hiện đối với trường hợp này. (chờ sau khi BCA sửa VBQPPL sẽ bổ sung). Hiện tại theo Quy trình 2084/VPCP- KSTT ngày 30/3/2023 thống nhất không thực hiện liên thống đối với trường hợp người chết là chủ hộ

 

30

2.3

Cấp số định danh trên phần mềm hộ tịch còn chậm

Bộ Công an

Đề nghị Bộ Tư pháp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá làm rõ nguyên nhân, có giải pháp xử lý theo đúng chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang (tại Thông báo số 5829/VPCP- KSTT ngày 01/8/2023)

Thường xuyên

Đã hoàn thiện PM

Qua đánh giá quá trình triển khai thì việc cấp số định danh chậm đa phần do Bộ Tư pháp chưa gửi yêu cầu cấp số sang Bộ Công an. Chưa có cơ chế giám sát giữa bộ tư pháp và bộ công an. Giải pháp: Hàng ngày , Bộ Công an thông báo cho Bộ tư pháp về số lượng số định danh được cấp trên hệ thống để Bộ Tư pháp đối soát

 

31

2.4

Thanh Hóa: Hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư vẫn chưa cập nhật kịp thời tình trạng hôn nhân của công dân. Có trường hợp kiểm tra thông tin công dân có quan hệ với chủ hộ là “con dâu” nhưng tình trạng hôn nhân trong dữ liệu là “chưa kết hôn”.

Bộ Công an

 

 

Đã hoàn thành

Hệ thống của Bộ Tư pháp chưa kết nối chia sẻ với Hệ thống của Bộ công an để kịp thời chia sẻ tình trạng hôn nhân. Hiện nay về quy trình liên thông không đề cập đến vấn đề về tình trạng hôn nhân của công dân

 

32

2.5

Khánh Hòa: Khi tiếp nhận hồ sơ liên thông đăng ký thường trú lần đầu nhấn vào mục kiểm tra thông tin thì công dân có nơi cư trú nhưng kiểm tra tại kho dân cư thì công dân không có nơi cư trú nên không giải quyết được TT cho công dân

Bộ Công an

 

 

Đã hoàn thành

C06 đã kịp thời phát hiện và khắc phục lỗi trên và thường xuyên tiếp nhận các khó khăn vướng mắc để kịp thời xử lý

 

33

2.6

Kon Tum: đề nghị Bộ Công an hoàn thiện, nâng cấp cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư trong việc đẩy nhanh việc cấp số định danh cá nhân

Bộ Công an

 

 

Đã hoàn thành

Qua đánh giá quá trình triển khai thì việc cấp số định danh chậm đa phần do Bộ Tư pháp chưa gửi yêu cầu cấp số sang Bộ Công an. Chưa có cơ chế giám sát giữa bộ tư pháp và bộ công an. Giải pháp: Hàng ngày, Bộ Công an thông báo cho Bộ tư pháp về số lượng số định danh được cấp trên hệ thống để Bộ Tư pháp đối soát

 

 

3

Phần mềm BHXH

 

 

 

 

 

 

34

3.1

PM hiện chưa kết nối, liên thông với các trường hợp tự chi trả viện phí đối với việc cấp cấp giấy chứng sinh vì không có mã BHXH

BHXHVN

Đề nghị BHXHVN chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế nghiên cứu, đề xuất giải pháp tháo gỡ

Tháng 9/2023

Đã hoàn thiện PM

BHXH Việt Nam đã điều chỉnh, nâng cấp Cổng tiếp nhận dữ liệu HTTT giám định BHYT để hỗ trợ cấp giấy chứng sinh đối với các trường hợp người mẹ hoặc người nuôi dưỡng tự chi trả viện phí và không có mã số BHXH.

Quảng Trị, Khánh Hòa: PM đã được điều chỉnh, nâng cấp

35

3.2

Đà Nẵng: Biểu mẫu TK01-TS của cơ quan Bảo hiểm Xã hội không có trên phần mềm nhưng khi thực hiện đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT thì yêu cầu phải có mẫu này.

BHXHVN

 

 

Đã xử lý

Khi thực hiện DVC liên thông, không yêu cầu phải điền mẫu này

 

36

3.3

Đà Nẵng: Đối với trường hợp giải quyết mai táng phí (người chết là chủ hộ và có 1 người) thì xảy ra trường hợp gây khó khăn trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ như sau: Người chết là đối tượng hưởng hưu trí thì mẫu tờ khai liên quan đến bảo hiểm xã hội rất khó, đòi hỏi phải nắm rõ thông tin mẫu tờ khai mới khai được, nếu không thì chỉ giải quyết được khai tử nhưng không giải quyết được mai táng phí hoặc tuất hằng tháng.

BHXHVN

 

 

Đã Hoàn thành

Đối với chủ hộ đang hưởng hưu trí mà chết (trong hộ chỉ có 1 người), việc kê khai để hưởng mai táng phí vẫn thực hiện bình thường (người nhận trợ cấp mai táng có thể là người thân không cùng hộ thường trú, tạm trú hoặc có thể là người khác (hàng xóm, đại diện chính quyền...) là người đứng ra lo mai táng). Nội dung phản ánh về tuất hàng tháng không đúng (hiện nay chưa thực hiện liên thông tuất hàng tháng)

 

37

3.4

Đà Nẵng: Trong quá trình kê khai thông tin để cấp giấy chứng sinh, người dân có nhầm lẫn thông tin nên khi nhận Giấy chứng sinh thì đề nghị điều chỉnh lại thông tin trên Giấy chứng sinh. Tuy nhiên, Giấy chứng sinh sau khi ký số trên Cổng BHXH thì không thể điều chỉnh được. Do đó, khi cấp lại Giấy chứng sinh thì bản giấy chỉ có 01 bản cấp cho người dân (bản sai thông tin được thu hồi khi cấp lại) nhưng bản điện tử thì tồn tại 02 bản khác nhau trên Cổng BHXH.

Bộ Y tế; BHXHVN

Đề nghị kiểm tra, nâng cấp, hoàn thiện phần mềm

 

Đã hoàn thành

- Trường hợp cơ sở KCB gửi giấy chứng sinh thông qua hàm (API) thì hệ thống sẽ cho phép thay thế dữ liệu cũ nếu dữ liệu mới có mã giấy chứng sinh trùng với mã giấy chứng sinh cũ.

- Trường hợp nhập trực tiếp giấy chứng sinh và ký số trên Cổng tiếp nhận Hệ thống thông tin giám định BHYT thì hiện nay đang cho phép nhập giấy chứng sinh mới (với mã mới). Người dân khi kê khai TTHC liên thông sẽ tra cứu bằng mã giấy chứng sinh mới thay thế để lấy dữ liệu giấy chứng sinh (được cấp lại do điều chỉnh thông tin) từ hệ thống của BHXH Việt Nam.

Như vậy, hệ thống đã đáp ứng yêu cầu triển khai, đề nghị BYT hướng dẫn các cơ sở KCB.

 

 

4

Phần mềm Bộ LĐTBXH

 

 

 

 

 

 

38

4.1

Khi nộp hồ sơ liên thông khai tử, vẫn phải scan, đính kèm tờ khai (có chữ ký người nộp hồ sơ, xác nhận của UBND xã) lên phần mềm trong khi người dân đã kê khai thông tin trên phần mềm (ý kiến Thanh Hóa).

Bộ LĐTBXH

 

Tháng 9/2023

Đã hoàn thiện PM

Trên phần mềm DVC BTXH không bắt buộc người dùng đính kèm tờ khai.

 

39

4.2

PM của Bộ LĐTBXH thường xuyên bị lỗi, làm gián đoạn quá trình thực hiện, giải quyết TTHC

Bộ LĐTBXH

Đề nghị nghiên cứu, xử lý

Tháng 9/2023

Đã hoàn thiện PM

Ngày 17/9/2023, phần mềm DVC BTXH đã hoàn thành việc chuyển hệ thống sang hạ tầng mới, cải thiện tốt hơn hiệu năng xử lý thông tin trên hệ thống và không còn tình trạng lỗi, gián đoạn trong quá trình thực hiện, giải quyết tthc.

 

40

4.3

Các văn bản trình chỉ đính kèm được 1 file (Tờ trình hoặc Quyết định); mục “các giấy tờ khác” không đính được file

Bộ LĐTBXH

Đề nghị nghiên cứu, xử lý

Tháng 9/2023

Đã hoàn thiện PM

Hiện nay DVC BTXH đã bổ sung thêm chức năng cho đính kèm nhiều file công văn, tờ trình, quyết định.

 

41

4.4

Người kê khai không đồng thời là người hưởng hỗ trợ trợ cấp mai táng/hỗ trợ chi phí mai táng nhưng khi in tờ khai ra thì chỉ có phần của người kê khai, không phải là phần của người hưởng chế độ

Bộ LĐTBXH

Đề nghị nghiên cứu, chỉnh sửa

Tháng 9/2023

Đã hoàn thiện PM

Từ khi triển khai DVC BTXH thì trên hệ thống đã xuất được tờ khai mai táng phí theo biểu mẫu 04 của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ.

 

42

4.5

Kon Tum: đề nghị Bộ LĐTBXH đồng bộ kết quả xử lý hồ sơ liên thông để phục vụ ngành, địa phương thuận tiện cho công tác thống kê, báo cáo.

 

 

 

Đã hoàn thành

Hiện nay, phần mềm DVC BTXH đã hoàn thành kết nối 2 chiều với hệ thống một cửa điện tử/phần mềm DVC của Tỉnh Kon Tum. Do đó, 2 hệ thống sẽ trao đổi dữ liệu, kết quả trạng thái, thông tin của tất cả hồ sơ đăng ký thủ tục hưởng trợ cấp xã hội.

 

 

BẢNG TỔNG HỢP NHỮNG NHIỆM VỤ CHƯA HOÀN THÀNH

 

STT

NỘI DUNG VẤN ĐỀ CẦN THÁO GỠ

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT

THỜI GIAN HOÀN THÀNH

SẢN PHẨM

BỘ, NGÀNH THỰC THI

Ý KIẾN CỦA ĐỊA PHƯƠNG

 

I

Về Phần mềm liên thông

 

 

 

 

 

 

1

1.1

Phần mềm Liên thông không cho phép các cơ quan giải quyết nghiệp vụ được yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ tại các khâu nên cán bộ giải quyết phải trả lại hồ sơ để người dân bổ sung và nộp lại hồ sơ từ đầu nhưng lại không đính kèm được tài liệu.

Bộ Công an

Đề nghị nâng cấp tính năng cho các cơ quan có thẩm quyền giải quyết được yêu cầu người dân và cho người dân được thực hiện việc bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, thay vì trả lại hồ sơ và yêu cầu người dân phải thực hiện thủ tục riêng lẻ như hiện nay.

Tháng 9/2023

Chưa hoàn thiện Phần mềm dịch vụ công liên thông.

- Đã chỉnh sửa phần mềm để CCHT trả lại và yêu cầu bổ sung hồ sơ

- Đối với các Bộ, ngành còn lại đang trong quá trình phân tích luồng thay đổi dữ liệu của Hệ thống. Vì để chỉnh sửa nội dung này ảnh hưởng rất nhiều tới luồng điều hướng hồ sơ của các hệ thống có liên quan, trục liên thông của Bộ TTTT.

Dự kiến 30/11/2023 sẽ cập nhật phần mềm hoàn thiện chức năng

 

 

II

Phần mềm nghiệp vụ

 

 

 

 

 

 

 

1

Phần mềm hộ tịch

 

 

 

 

 

 

2

1.1

PM hộ tịch thường xuyên bị lỗi, không đăng nhập được hệ thống và tự động đăng xuất; tình trạng mất quyền xử lý hồ sơ của tài khoản lãnh đạo và văn thư cấp xã vẫn xảy ra

Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông

Đề nghị kiểm tra nâng cấp, hoàn thiện phần mềm bảo đảm khắc phục lỗi trên hệ thống; kiểm tra an ninh, an toàn hệ thống bảo đảm thuận tiện khi sử dụng, đáp ứng yêu cầu công việc

Tháng 9/2023

Chưa hoàn thiện PM

Bộ Tư pháp đang triển khai Dự án “Xây dựng CSDL hộ tịch” nhằm nâng cấp HTTT đăng ký, quản lý hộ tịch. Hiện tại, tình trạng các lỗi trên không thường xuyên, số lượng hồ sơ liên thông TTHC vẫn được giải quyết thông suốt.

Hà Nội: PM hộ tịch chưa ổn định dẫn đến việc giải quyết Hồ sơ kéo dài

Quảng Trị, Đà nẵng: chưa được giải quyết, khắc phục

Khánh Hòa: lỗi là do công chức chưa thao tác đúng hướng dẫn

3

1.2

Thông tin dữ liệu tư pháp sau khi giải quyết đăng ký khai sinh xong chuyển sang hệ thống CSDL thường thiếu thông tin quê quán, tôn giáo, CCCD của cha/mẹ, hoặc sai lệch tên dân tộc VD như Chơ ro chuyển thành Xynh Mun, Châu mạ thành Mạ,…

Bộ Tư pháp

Đề nghị kiểm tra, nâng cấp, hoàn thiện phần mềm bảo đảm khắc phục lỗi trên hệ thống

Tháng 9/2023

Chưa hoàn thiện PM

- Theo Nghị định số 87/2020/NĐ-CP các trường thông tin hộ tịch của cá nhân được xác lập khi đăng ký khai sinh không có thông tin về “Tôn giáo”. Trường thông tin này phát sinh khi có CSDLQGvDC - Một số trường hợp có sai lệch tên dân tộc là do Danh mục dân tộc giữa hai hệ thống có nội dung chưa thống nhất. Hiện tại, Bộ Tư pháp (Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, Cục Công nghệ thông tin) Bộ Công an (C06) đang trao đổi, rà soát lại danh mục các dân tộc để có giải pháp khắc phục.

Bộ chưa giải trình thiếu các thông tin quê quán, CCCD của cha/mẹ,…

Khánh Hòa: các trường thông tin về đăng ký khai sinh không có thông tin về “Tôn giáo”; Danh mục dân tộc giữa PM hộ tịch và CSDL dân cư chưa thống nhất

Đồng Nai: sau khi ĐKKS xong, dữ liệu chuyển sang HT của ngành công an vẫn thiếu các trường thông tin quê quán, tôn giáo, số định danh cá nhân của cha, mẹ

4

1.3

Một số hồ sơ đăng ký khai sinh xong nhưng không chuyển sang được hệ thống cư trú

Bộ Tư pháp

Đề nghị kiểm tra, làm rõ nguyên nhân, có giải pháp khắc phục kịp thời; nâng cấp, hoàn thiện phần mềm (nếu cần)

Tháng 9/2023

Chưa hoàn thiện PM

Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung của Bộ Tư pháp tự động chuyển thông tin, kết quả sang PM DVCLT; PM DVCLT tiếp tục chuyển tới HTTT của các ngành Công an, BHXH để giải quyết các thủ tục tiếp theo. Việc chuyển hồ sơ ĐKKS sang hệ thống cư trú thuộc PM DVCLT.

Quảng Trị, Đà nẵng: chưa được giải quyết, khắc phục

Đồng Nai, Khánh Hòa: BTP đã khắc phục chuyển hồ sơ ĐKKS sang PMLT, tuy nhiên từ PMLT chuyển thông tin sang các HT chưa được khắc phục (Bộ CA phải khắc phục PMLT)

5

1.4

Cán bộ đã hoàn thành giải quyết hồ sơ khai sinh, khai tử nhưng PMHT vẫn thể hiện hồ sơ chưa được đồng bộ, cán bộ không thể theo dõi xem hồ sơ đã chuyển cho cơ quan Công an hay BHXH chưa?

Bộ Tư pháp

Đề nghị kiểm tra, nâng cấp, hoàn thiện phần mềm để bảo đảm thể hiện đúng trạng thái hồ sơ, cán bộ theo dõi được tiến trình giải quyết.

Tháng 9/2023

Chưa hoàn thiện PM

Nội dung này đã được hỗ trợ trực tiếp, xử lý hàng ngày. Công chức tư pháp hộ tịch không có chức năng nên không thể theo dõi trạng thái hồ sơ sau khi đã đồng bộ sang Phần mềm dịch vụ công liên thông.

Hà Nội: giữa các PM vẫn còn tình trạng chậm đồng bộ dữ liệu

Quảng Trị, Khánh Hòa, Thanh Hóa, Đà Nẵng: chưa được giải quyết, khắc phục

6

1.5

Hiện chưa có hướng dẫn đối với việc thanh toán trực tuyến và phát hành biên lai điện tử trong trường hợp hồ sơ đăng ký khai sinh, khai tử quá hạn hoặc yêu cầu cấp bản sao hộ tịch trong tờ khai.

Bộ Tư pháp

Đề nghị phối hợp với Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ kiểm tra, nâng cấp, hoàn thiện phần mềm.

Tháng 9/2023

Chưa hoàn thiện PM

Theo quy định của Luật hộ tịch và Nghị định số 87/2020/NĐ- CP người có yêu cầu đăng ký khai sinh, khai tử trực tuyến thực hiện nộp phí, lệ phí ngay khi nộp hồ sơ trên Cổng DVC QG. Việc ĐKKS, ĐKKT là một phần của quy trình nội bộ, Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử tiếp nhận hồ sơ từ PM DVCLT, không có liên hệ trực tiếp với người nộp hồ sơ nên không có chức năng và không thể thực hiện việc thanh toán trực tuyến.

Quảng Trị, Khánh Hòa, Thanh Hóa, Đà Nẵng: chưa được giải quyết, khắc phục

7

1.6

Chưa đánh mã hồ sơ theo NĐ 61/2018/NĐ-CP và đồng bộ trạng thái xử lý hồ sơ của Hệ thống quản lý hộ tịch với Cổng DVCQG theo NĐ 42/2022/NĐ- CP và phục vụ đánh giá các cơ quan, cá nhân tiếp nhận, xử lý hồ sơ TTHC theo Quyết định 766/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Bộ Tư pháp

Đề nghị kiểm tra, nâng cấp, hoàn thiện phần mềm để thuận lợi cho việc theo dõi được tiến trình giải quyết.

Tháng 9/2023

Chưa hoàn thiện PM

vấn đề này thuộc chức năng của Phần mềm dịch vụ công liên thông, đề nghị Tổ công tác 06 tham mưu Chính phủ chỉ đạo để xử lý kịp thời.

Quảng Trị, Khánh Hòa, Thanh Hóa: chưa được giải quyết, khắc phục

8

1.7

Đà Nẵng: Trường hợp đăng ký khai sinh có cha mẹ đang tạm trú thì không đăng ký nhập sinh thường trú được.

Bộ Tư pháp

Đề nghị kiểm tra, nâng cấp, hoàn thiện phần mềm

 

Chưa hoàn thành

 

 

9

1.8

Thanh Hóa: Các trường thông tin như quê quán, nơi cư trú của người được đăng ký khai sinh mà trùng với thông tin của người đi đăng ký khai sinh thì hệ thống phần mềm nên có chức năng lấy dữ liệu để thực hiện dễ dàng, không mất thời gian nhập lại thông tin.

Bộ Tư pháp

 

 

Chưa hoàn thành

 

 

10

1.9

Thanh Hóa: Nhiều trường hợp có lỗi: hồ sơ khai sinh, khai tử đã hoàn thành nhưng không tích được vào ô trả kết quả để trả cho công dân.

Bộ Tư pháp

 

 

Chưa hoàn thành

 

 

11

1.10

Thanh Hóa: Một số dữ liệu hộ tịch không thể cập nhật vào Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch (trường hợp nộp hồ sơ khác ngoài việc liên thông) do cảnh báo nội dung thông tin đăng ký không đúng và không cho lưu như đăng ký khai sinh cho trẻ khi người mẹ mới 12, 13 tuổi. Đề nghị phần mềm vẫn cho phép được khai sinh để bảo vệ quyền lợi cho trẻ em, để trẻ được đăng ký bảo hiểm y tế.

Bộ Tư pháp

 

 

Chưa hoàn thành

 

 

12

1.11

Khánh Hòa: Đồng bộ đầy đủ các thông tin dữ liệu hộ tịch của công dân vào CSDLQG về dân cư. Một số trường hợp, dữ liệu PM hộ tịch khi chuyển qua thực hiện thủ tục đăng ký thường trú lần đầu còn thiếu các trường thông tin quê quán (dữ liệu của cơ quan hộ tịch và GKS có thông tin quê quán), dẫn đến việc cơ quan đăng ký cư trú sau khi giải quyết cư trú phải tiến hành bổ sung quê quán bằng việc chỉnh sửa DC02

Bộ Tư pháp

 

 

Chưa hoàn thành

 

 

13

1.12

Đồng Nai: đề nghị BTP tiếp tục nâng cấp PM, đồng thời mở các trường dữ liệu: quê quán, tôn giáo, số định danh của cha, mẹ để chuyển dữ liệu này sang ngành công an phục vụ giải quyết TTHC

Bộ Tư pháp

 

 

Chưa hoàn thành

 

 

14

1.13

Quảng Trị, Kon Tum: Hạ tầng kỹ thuật của Hệ thống cơ sở dữ liệu hộ tịch của Bộ Tư pháp chưa được nâng cấp, đồng bộ kết nối với Cơ sở dữ liệu dân cư khi liên thông cấp số định danh cá nhân vẫn bị lỗi dẫn đến việc giải quyết thủ tục hành chính Đăng ký khai sinh đôi lúc còn bị chậm, gây khó khăn cho người thực hiện, bức xúc cho người dân; chức năng ký số yêu cầu phải cập nhật phiên bản phần mềm ký số mới nhất trong khi nhiều máy của cấp xã có cấu hình thấp không hỗ trợ cài đặt phiên bản ký số mới.

Bộ TP

 

 

Chưa hoàn thành

 

 

15

1.14

Kon Tum: đề nghị Bộ Tư pháp hoàn thiện các tính năng phần mềm Hệ thống đăng ký quản lý hộ tịch điện tử dùng chung để đáp ứng nhu cầu giải quyết TTHC đặc biệt là chữ ký số Giấy khai sinh, Trích lục khai tử.

Bộ Tư pháp

 

 

Chưa hoàn thành

 

 

16

1.15

Phú Thọ: phần mềm hộ tịch điện tử và đảm bảo việc giải quyết các TTHC trên phần mềm chưa được thông suốt, đồng bộ trong toàn Hệ thống. Người dân còn phải kê khai nhiều biểu mẫu, nội dung.

Bộ Tư pháp

 

 

Chưa hoàn thành

 

 

 

2

Phần mềm cư trú

 

 

 

 

 

 

17

2.1

Khi nộp hồ sơ liên thông khai sinh, vẫn phải đính kèm tờ khai CT01 (viết tay, có đầy đủ chữ ký của Công an, chủ hộ,…). Đây là nguyên nhân hồ sơ bị trả lại nhiều.

Bộ Công an

Đề nghị nghiên cứu, đơn giản hóa mẫu tờ khai, cắt giảm các trường thông tin không cần thiết, hoặc tìm giải pháp phù hợp để đáp ứng yêu cầu thực tế

Tháng 9/2023

Chưa hoàn thiện PM

Tại điểm a, khoản 2, Điều 21 luật cư trú: Quy định thủ tục đăng ký thường trú phải đính kèm tờ khai CT01 (viết tay, có đầy đủ chữ ký của Công an, chủ hộ,…). Hiện nay C06 đã dự kiến sẽ điều sửa thông tư theo hướng công dân sử dụng biểu mẫu điện tử của hệ thống và đính kèm văn bản đồng ý của chủ hộ, chủ sở hữu hợp pháp

 

 

3

Phần mềm BHXH

 

 

 

 

 

 

18

3.1

Kon Tum: đề nghị Bộ Y tế chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở y tế cấp Giấy chứng sinh, Giấy báo tử theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, đặc biệt là mã Giấy chứng sinh, Giấy báo tử để phục vụ thực hiện dịch vụ công liên thông; Thường xuyên, kiểm tra, đôn đốc việc nhập dữ liệu Giấy chứng sinh, Giấy báo tử để đồng bộ lên hệ thống của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Bộ Y tế

 

 

Chưa hoàn thành

 

 

 

4

Phần mềm Bộ LĐTBXH

 

 

 

 

 

 

19

4.1

Chưa đánh mã hồ sơ theo NĐ 61/2018/NĐ-CP và đồng bộ trạng thái xử lý hồ sơ của Hệ thống quản lý hộ tịch với Cổng DVCQG theo NĐ 42/2022/NĐ- CP và phục vụ đánh giá các cơ quan, cá nhân tiếp nhận, xử lý hồ sơ TTHC theo Quyết định 766/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Đề nghị kiểm tra, nâng cấp, hoàn thiện phần mềm để thuận lợi cho việc theo dõi được tiến trình giải quyết.

Tháng 9/2023

Chưa hoàn thiện PM

 

Quảng Trị, Thanh Hóa: chưa được giải quyết, khắc phục

20

4.2

Đà Nẵng: Đối với trường hợp giải quyết mai táng phí (người chết là chủ hộ và có 1 người) thì xảy ra trường hợp gây khó khăn trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đối với người chết là đối tượng chính sách hưởng lương hàng tháng thì người khai nhận mai táng phí và người yêu cầu khai tử phải là cha, mẹ, con của người chết mới được giải quyết đầy đủ chế độ mai táng phí (gồm 10 tháng lương cơ bản và 3 tháng lương hàng tháng đang hưởng); nếu cháu, anh, chị, em đứng khai tử, mà cha, mẹ, con của người có công đứng khai nhận mai táng phí thì không nhận được 3 tháng lương hàng tháng.

BLĐTBXH

Đề nghị kiểm tra

 

Chưa hoàn thành

Hiện tại, chỉ thực hiện liên thông đối với 01 thủ tục (trợ cấp mai táng); không đặt vấn đề thực hiện giải quyết liên thông đối với 02 thủ tục còn lại là trợ cấp tuất hàng tháng và trợ cấp một lần).

 

21

4.3

Thanh Hóa: Việc giải quyết chế độ mai táng phí trong thủ tục liên thông khai tử chưa thực hiện hết các đối tượng như: dân công hỏa tuyến, hưởng chế độ 62. Vì vậy, trên phần mềm cần thực hiện liên thông tất cả các đối tượng được hưởng mai táng phí.

BLĐTBXH

 

 

Chưa hoàn thành

Hiện tại, chỉ thực hiện giải quyết chế độ mai táng đối với người có công và thân nhân theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

 

22

4.4

Đà Nẵng: Vẫn còn tình trạng xảy ra lỗi khi đồng bộ hồ sơ liên thông mai táng phí giữa phần mềm của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội với phần mềm Bộ Tư pháp nên nhiều trường hợp hồ sơ công dân bị thất lạc, khó truy vết, gây khó khăn cho công chức xử lý hồ sơ tại phường.

Bộ LĐTBXH; Bộ TP; Bộ CA

Đề nghị kiểm tra, nâng cấp, hoàn thiện phần mềm

 

Chưa hoàn thành

 

 

23

4.5

Phú Thọ: Hồ sơ liên thông đăng ký khai tử trong tờ khai mai táng phí người có công có liên quan đến việc ủy quyền khi làm thủ tục nhận tiền, nhưng người đi khai tử lại không phải là người được ủy quyền, công dân phải kê khai được mở tài khoản tại ngân hàng địa phương nào để được nhận tiền chi trả tiền bảo hiểm, mai táng phí qua tài khoản.

 

 

 

Chưa hoàn thành

 

 

 

III

Vấn đề khác

 

 

 

 

 

 

24

1

Không có cán bộ quản trị CNTT cấp xã nên việc cài đặt, xử lý sự cố máy tính do cán bộ CNTT huyện hỗ trợ, làm ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết TTHC

UBND tỉnh/thành phố

Đề nghị tỉnh tăng cường đào tạo, bồi dưỡng

Thường xuyên

Chưa hoàn thành

 

 

25

2

Khó khăn hướng dẫn tạo tài khoản, vì phần lớn ông/bà (thường người già) đi làm khai sinh cho cháu

UBND tỉnh/thành phố

Đề nghị tỉnh có giải pháp thảo gỡ: Thành lập nhóm, tổ thanh niên hỗ trợ lập tài khoản tại nhà....

Tháng 9/2023

Chưa hoàn thành

 

Hà Nội: Công chức cấp xã thực hiện thay công dân

26

3

Không có điện thoại thông minh

UBND tỉnh/thành phố

 

 

Chưa hoàn thành

 

 

27

4

Công chức Tư pháp khó khăn trong việc hướng dẫn công dân thực hiện tất cả các thủ tục; kê khai thông tin trong tờ khai.

UBND tỉnh/thành phố

Đề nghị địa phương tập huấn cho cán bộ một cửa về quy trình, nghiệp vụ

Tháng 9/2023

Chưa hoàn thành

 

 

28

5

Cán bộ cấp xã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Bộ Tư pháp gặp khó khăn, không liên hệ được.

Bộ Tư pháp

Đề nghị tỉnh có giải pháp tháo gỡ: Thuê dịch vụ, huy động thêm nhân lực hỗ trợ hướng dẫn tại BPMC ...

Tháng 9/2023

Chưa hoàn thành

 

 

29

6

HTTT giải quyết TTHC cấp tỉnh chưa đồng bộ đầy đủ trạng thái hồ sơ, chưa thống nhất toàn quốc; các đơn vị như Phòng TP, Sở TP chưa thống kê được số liệu trên PM nên không chủ động theo dõi, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn xử lý.

UBND tỉnh/thành phố

Đề nghị tỉnh khẩn trương rà soát, kiểm tra, nâng cấp Hệ thống bảo đảm theo đúng quy định, đáp ứng yêu cầu công việc

Tháng 9/2023

Chưa hoàn thành

 

Khánh Hòa: HTTT giải quyết TTHC tỉnh đã bổ sung tính năng xuất thống kê DVC

30

7

UBND tỉnh chưa được Bộ Công an phân quyền để theo dõi, thống kê, báo cáo

Bộ Công an

Bộ Công an phân quyền cho địa phương

Tháng 9/2023

Chưa hoàn thành

 

Quảng Trị, Kon Tum, Khánh Hòa: chưa khắc phục

31

8

Đồng Nai: đề nghị CP chỉ đạo hoàn thiện tính năng thanh toán trực tuyến và theo dõi quá trình giải quyết TTHC liên thông qua PM DVCLT

VPCP, BTP

 

 

Chưa hoàn thành

 

 

32

9

Phú Thọ: Các ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm, Công an chưa tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ liên thông cấp xã thuộc lĩnh vực của ngành mình nên hướng dẫn người dân thực hiện 2 thủ tục liên thông còn bỡ ngỡ, khiến chất lượng, hiệu quả liên thông 02 thủ tục chưa cao.

 

 

 

Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nội dung văn bản đang được cập nhật

Công văn 8945/VPCP-KSTT năm 2023 về đôn đốc các bộ, ngành khắc phục khó khăn, vướng mắc trong thực hiện 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 8945/VPCP-KSTT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 15/11/2023
Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Văn bản được hướng dẫn - [0]
Văn bản được hợp nhất - [0]
Văn bản bị sửa đổi bổ sung - [0]
Văn bản bị đính chính - [0]
Văn bản bị thay thế - [0]
Văn bản được dẫn chiếu - [14]
Văn bản được căn cứ - [0]
Văn bản liên quan ngôn ngữ - [0]

Văn bản đang xem

Công văn 8945/VPCP-KSTT năm 2023 về đôn đốc các bộ, ngành khắc phục khó khăn, vướng mắc trong thực hiện 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông do Văn phòng Chính phủ ban hành

Văn bản liên quan cùng nội dung - [3]
Văn bản hướng dẫn - [0]
Văn bản hợp nhất - [0]
Văn bản sửa đổi bổ sung - [0]
Văn bản đính chính - [0]
Văn bản thay thế - [0]
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Tài khoản để biết được tình trạng hiệu lực, tình trạng đã bị sửa đổi, bổ sung, thay thế, đính chính hay đã được hướng dẫn chưa của văn bản và thêm nhiều tiện ích khác
Loading…